Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 12 | 4 | 22-27

Article title

Nowe trendy w konsumpcji we współczesnym społeczeństwie. Refleksja socjologiczna

Authors

Content

Title variants

EN
New trends in consumption in contemporary society. Sociological reflection

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest scharakteryzowanie najpowszechniejszych tendencji występujących w konsumpcji we współczesnym społeczeństwie, co wpisuje się w obszar badawczy socjologii konsumpcji. Rozważania podjęte w artykule koncentrują się wokół problemu zmian, jakie zachodzą w sferze konsumpcji oraz ich konsekwencji odnoszących się do ładu społeczno-gospodarczego. Wykorzystano metodę przeglądu publikacji naukowych krajowych i zagranicznych związanych z tematyką badawczą, poprzez wyjaśnienie m.in. takich pojęć jak: konsumpcjonizm, prosumpcja, ekologizacja konsumpcji, democentryzacja konsumpcji, wirtualizacja konsumpcji, konsumpcja etyczna. Pozwoliło to wskazanie kierunku przemian zachodzących we współczesnej konsumpcji pod wpływem m.in. takich procesów i zjawisk społecznych jak: globalizacja, postęp technologiczny, czy zmiany cywilizacyjne. Skala i oddziaływanie tych trendów zależą od otoczenia ekonomicznego, społecznego, technologicznego i kulturowego społeczeństwa.
EN
The aim of the article is to characterize the most common tendencies that occur in consumption in contemporary society, which is part of the research area of consumption sociology. The considerations taken up in the article focus on the problem of changes taking place in the sphere of consumption and their consequences relating to the socio-economic order. The method of reviewing domestic and foreign scientific publications related to research topics was used by explaining, among others, such concepts as: consumerism, prosumption, ecologisation of consumption, democratization of consumption, virtualization of consumption, ethical consumption. It allowed to indicate the direction of changes taking place in contemporary consumption under the influence of, e.g., such social processes and phenomena as: globalization, technological progress, or civilization changes. The scale and impact of these trends depend on the economic, social, technological and cultural environment of society.

Year

Volume

12

Issue

4

Pages

22-27

Physical description

Dates

published
2018

Contributors

author
 • Zakład Socjologii, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

References

 • Angowski, M., Lipowski, M. (2014). Uwarunkowania wyboru produktów żywnościowych i miejsc ich zakup. Pobrane z: http://researchgate.net/profile/Marek_Angowski/publication
 • Bywalec, Cz. (2010). Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny. Warszawa: Wydawnictwo C.H.Beck.
 • Duda, A. (2016). Konsumpcja. Teorie i badania. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Hostyński, L. (2006). Wartości w świecie konsumpcji. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Lewicka-Strzałecka, A. (2003). Konsumeryzm kontra konsumeryzm. Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym, 6, 132-138.
 • Olejniczuk-Merta, A. (2011). Konsumpcja we współczesnej gospodarce. W: A. Kusińska (red.), Konsumpcja a rozwój społeczno-gospodarczy regionów w Polsce (s. 13-30). Warszawa: PWE.
 • Rachocka, J. (2003). Dekonsumpcja, democentryzm, ekologizacja życia – nowe tendencje konsumenckie w rozwiniętych gospodarkach rynkowych. Pobrane z: http://docplayer.pl/7508412-Dekonsumpcja-domocentryzm-ekologizacja-zycia-nowe-tendencje-konsumenckie-w-rozwinietych-gospodarkach-rynkowych.html.
 • Rudnicki, L. (2012). Zachowania konsumentów na rynku. Warszawa: PWE.
 • Ritzer, G. (2004). Magiczny świat konsumpcji. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA S.A.
 • Sowa, I. (2015). Nowe trendy w zachowaniach młodych konsumentów. W: E. Kieżel, S. Smyczek (red.), Zachowania konsumentów. Procesy unowocześniania konsumpcji (s. 119-152). Warszawa: Wydawnictwo Kluwer SA.
 • Smyczek, S. (2015). Przejawy unowocześniania konsumpcji na rynkach finansowych. W: E. Kieżel, S.Smyczek (red.), Zachowania konsumentów. Procesy unowocześniania konsumpcji (s. 97-118). Warszawa: Wydawnictwo Kluwer S.A.
 • Tapscott, D., Williams, A.D. (2008). Wikinomia. O globalnej współpracy, która zmienia wszystko. Warszawa: Wydawnictwa akademickie i profesjonalne.
 • Toffler, A. (1998). Szok przyszłości. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 • van Raaij, F. (2001). Konsumpcja postmodernistyczna. W: M. Lambkin, G. Foxall, F. van Raaij, B.Heilbrunn (red.), Zachowanie konsumenta. Koncepcje i badania europejskie (s. 324-344). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Wątroba, W. (2006). Społeczeństwo konsumpcyjne w dobie globalizacji. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 • Zalega, T. (2012). Konsumpcja. Determinanty-teorie-modele. Warszawa: Wydawnictwo PWE.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2081-6081

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c1a76451-4a52-4173-a6c0-c3fe40215764
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.