Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 1(35) | 95-113

Article title

Rola nauczycieli i rodziców w organizacji czasu wolnego dzieci w wieku wczesnoszkolnym

Authors

Title variants

EN
The Role of Teachers and Parents in Organization of Free Time Activities for Students of Early School Age

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Żyjemy w czasach nastawionych na szybkie tempo życia oraz wzmożone dążenie do wyznaczonych celów zawodowych i osobistych. Dobra organizacja czasu to umiejętność niezwykle ceniona przez pracodawców, współpracowników, rodzinę, całe społeczeństwo, a przede wszystkim przez nas samych. Mądre gospodarowanie czasem jest ważne nie tylko w dorosłym życiu, ale także w dzieciństwie. Bowiem już wtedy dziecko uczy się tego, że jego życie składa się nie tylko z obowiązków i zadań do wypełnienia, ale także z czasu na odpoczynek i regenerację sił. W momencie, kiedy dziecko przechodzi z etapu przedszkolnego do szkolnego, ulega zmianie codzienny rytm jego dnia i musi przyzwyczaić się do sytuacji, w której obok zabawy pojawia się obowiązek nauki. Dziecko powinno mieć określoną ilość czasu wolnego, gdyż wiek wczesnoszkolny jest bardzo aktywnym etapem w życiu młodego człowieka. Ważne jest, aby najmłodsze pokolenie uzyskało pomoc w doborze czynności, którymi chce wypełnić swój czas wolny. Zadaniem najbliższego otoczenia, rodziców i nauczycieli, jest stworzenie dziecku warunków do tego, by mogło się rozwijać poprzez aktywne spędzanie wolnego czasu w zgodzie ze swoimi zainteresowaniami i preferencjami. Niewątpliwie nabycie właściwych nawyków spędzania czasu wolnego w dzieciństwie owocuje również w późniejszym wieku szkolnym. Nauczyciele wspierają rodziców w wychowywaniu młodszych dzieci do kreatywnego spędzania wolnego czasu. Posługując się wiedzą z zakresu pedagogiki, psychologii i innych dziedzin naukowych w sposób profesjonalny starają się odkrywać i rozbudzać naturalne predyspozycje, umiejętności i talenty uczniów. Ich zadaniem jest także właściwe ukierunkowywanie dzieci, tak aby rozwijały swoje zdolności i nabywały nowe kompetencje.
EN
We live in a time focused on the fast pace of life and an increased desire to set professional and personal goals. Good time management is a skill highly valued by employers, co-workers, family, and society, above all by ourselves. Wise time management is important not only in adulthood but also in childhood, because then the child learns that his life consists not only of the duties and tasks to do but also the time for rest and recuperation. At the time when the child moves from kindergarten to school stage daily rhythm is changed and the child has to get used to the situation where besides play and entertainment compulsory education appears. The child should have a certain amount of free time since the time of early school age is a very active stage in the life of a young man. It is important that the youngest generation were assisted in the selection of activities, which wants to fill free time. The task of the vicinity, parents and teachers, is to create the conditions for the child that could develop himself through active leisure activities in accordance with his interests and preferences. Undoubtedly, the acquisition of appropriate leisure habits in childhood results in the school at a later age. Teachers encourage parents in the upbringing of the younger children to creative leisure. Using the knowledge of pedagogy, psychology and other scientific fields in a professional manner try to explore and stimulate natural predisposition, skills and talents of students. Their task is also appropriate targeting of children in order to develop their skills and gain new qualifications.

Contributors

References

  • Izdebska J., Współczesna rodzina wobec eksplozji mediów elektronicznych – wyzwaniem dla edukacji medialnej, „Edukacja” (2009)3.
  • Jodłowska B. (red.), Dziecko w kręgu wychowania, Impuls, Kraków 2002.
  • Karczewska J., Czas wolny i bezpieczeństwo dziecka, „Nauczanie Początkowe” (2008/2009)1.
  • Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z dnia 20 listopada 1989 roku, http://www.unicef.org/magic/resources/CRC_polish_language_version.pdf, (dostęp: 05.01.2015).
  • Matyjas B., Czas wolny, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, red. T. Pilch, Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa 2003.
  • Orłowska M., Prawo do lenistwa współczesnego człowieka – wybór czy przymus, „Auxilium Sociale” (2004)2.
  • Pięta J., Pedagogika czasu wolnego, Zakład Wydawniczy DrukTur, Warszawa 2008.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach, http://bip.men.gov.pl/men_bip/akty_pr_1997-2006/rozp_367.php?wrapper=test, (dostęp: 05.01.2015).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c1ad1c22-c04e-4d23-8380-29696c65e80d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.