Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 3(30) | 193-211

Article title

Instytucjonalne przeciwdziałania zagrożeniom w przestrzeni społecznej

Content

Title variants

PL
Institutional risk prevention in social space

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
W artykule podjęto próbę wyjaśnienia zjawisk i procesów społecznych zachodzą- cych w systemie bezpieczeństwa publicznego państwa w zakresie tworzenia się i rozwoju grup dyspozycyjnych. W ramach analitycznych koncepcji Michela Foucaulta wskazane zostały istotne uzasadnienia dla wyodrębnienia „dyspozycyjnych” struktur instytucjonalnych ukierunkowanych na ochronę cenionych społecznie zasobów i dóbr. Analiza ról pełnionych przez podmioty systemu bezpieczeństwa państwa osadzona została w nurcie badawczym socjologii grup dyspozycyjnych.
EN
This article attempts to explain the social phenomena and processes occurring in the public security system in creation and development of dispositional groups. Based on Foucault’s analytical concept it will indicate justifications for the separation of ‟disposable” institutional structures aimed at protecting socially valued resources and goods. The analysis of the security system’s roles are looked at from the perspective of sociology of dispositional groups.

Year

Issue

Pages

193-211

Physical description

Dates

published
2016

Contributors

 • Instytut Socjologii Uniwersytet Wrocławski
 • Instytut Socjologii Uniwersytet Wrocławski

References

 • Bauman, Z. (1995). Ciało i przemoc w obliczu ponowoczesności, Toruń: Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika, s. 83. ISBN 978-83-2310-654-8.
 • Błesznowski, B. (2009). Batalia o Człowieka. Genealogia władzy Michela Foucaulta jako próba wyzwolenia podmiotu, Warszawa: Uniwersytet Warszawski. ISBN 978- -83-2350-453-5.
 • Dominiak, Ł. (2012). Artykuł recenzyjny. Urządzanie ciał, czyli władza w epoce biopolityki, „KLIO. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym” 20(1). ISSN 16438191.
 • Foucault, M. (1999). Archeologia wiedzy, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 50.
 • Foucault, M. (2014). Bezpieczeństwo, terytorium, populacja. Wykłady z Collège de France 1977/1978, Warszawa: PWN, s. 127.
 • Foucault, M. (2009). Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, Warszawa: Aletheia. ISBN 978-83-6118-238-2.
 • Foucault, M. (1980). Power/Knowledge: Selected interwiews and other writings, 1972–1977, New York: Pantheon Books. ISBN 0-394-51357-6.
 • Foucault, M. (2000). Użytek z przyjemności, t. 2: Historia seksualności, Warszawa: Słowo/obraz terytoria. ISBN 978-83-7453-968-5.
 • Habermas, J. (2007). Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej, Warszawa: PWN. ISBN 978-83-0114-877-5.
 • Maciejewski, J. (2014). Grupy dyspozycyjne. Analiza socjologiczna. Wydanie drugie rozszerzone, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 53. ISBN 978-83-2293-442-5.
 • Maciejewski, J. (2014). Złożoność i relacyjność środowiska (nie)bezpieczeństwa. Socjologiczne ujęcie teoretyczne z obszaru bezpieczeństwa. W: K. Murdza (red.), Súčasná spoločenská kríza a jej negatívne prejavy, Bratislava: Akadémie Policajného zboru v Bratislave. ISBN 978-80-80-54-661-8.
 • Stochmal, M. (2015). Państwowa Straż Pożarna w systemie bezpieczeństwa państwa. Studium socjologiczne, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. ISBN 978-83-2293-500-2.
 • Stochmal, M. (2016). Socjologiczna recepcja zagrożeń ujawnianych w krajobrazie społecznym. W: J. Maciejewski, M. Stochmal, (red.), Grupy dyspozycyjne wobec zagrożeń bezpieczeństwa państwa, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Żychliński, A. (2011). Wychowanie do niedojrzałości albo od biopolityki do psychowładzy, „Biopolityka. Praktyka Teoretyczna” 2–3/2011.
 • Stosunki międzynarodowe. Magazyn poświęcony polityce zagranicznej i sytuacji międzynarodowej, http://www.stosunki.pl/?q=content/nowe-wojny, dostęp: 25.03.2016

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1734-2031

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c1b3c115-0d7d-46df-8158-69c60e77c4d4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.