Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 3 (362) | 163-174

Article title

Wdrażanie uniwersalnego modelu zarządzania wartością dla klienta w wybranych instytucjach kulturalnych (na przykładzie teatrów i kin studyjnych)

Content

Title variants

EN
Implementation of the Model of Customer Value Management in the Selected Cultural Institutions
RU
Внедрение универсальной модели управления ценностью для клиента в избранных культурных заведениях (на примере театров и артхаусов)

Languages of publication

PL EN RU

Abstracts

PL
Celem rozważań jest przedstawienie doświadczeń wybranych instytucji kulturalnych (polskich kin studyjnych i teatrów) w zakresie zarządzania wartością dla klienta. Wartość dla klienta stanowi fundament budowania przewagi konkurencyjnej na rynku zdominowanym przez kulturę popularną. Podstawę empiryczną artykułu stanowią badania ankietowe przeprowadzone w 2014 roku wśród menadżerów zatrudnionych w tych instytucjach. Badane kina niszowe i teatry różnicują korzyści dostarczane klientom, projektują ofertę, która ma potencjał do kumulowania wartości oraz łączą tradycyjne i nowoczesne narzędzia komunikacji marketingowej. Jednocześnie zbyt rzadko włączają klienta we współtworzenie wartości. Nie wykorzystują także w pełni potencjału współpracy z organizacjami zewnętrznymi. Wyniki badań mogą stanowić inspirację dla badanych instytucji do doskonalenia umiejętności w zakresie zarządzania wartością dla klienta. Artykuł ma charakter badawczy.
EN
The article aims to present the experience of the selected cultural institutions (Polish arthouse cinemas and theatres) in customer value management. The value for customer is the foundation for building a competitive advantage in the market dominated by popular culture. The empirical basis of article is a survey conducted in 2014 among managers employed in these institutions. The studied niche cinemas and theatres differentiate the benefits provided to customers, design a deal that has the potential to accumulate values and combine traditional and modern tools of marketing communication. At the same time, they too rarely include the customer in the co-creation of value. They also do not use the full potential of cooperation with external organisations. The findings may provide inspiration for the surveyed institutions to improve their skills in the managing of customer value. This is research article.
RU
Цель рассуждений – представить опыт избранных культурных заведений (польских артхаусов и театров) в области управления ценностью для клиента. Ценность для клиента представляет собой фундамент построения конкурентного преимущества на рынке, где доминирует попкультура. Эмпирическую основу статьи составляют опросы, проведенные в 2014 г. среди работников этих заведений. Обследуемые нишовые кино и театры дифференцируют выгоды, которые от этого имеют клиенты, проектируют предложение, у которого есть потенциал накоплять ценности, а также они объединяют традиционные и современные инструменты маркетинговой коммуникации. Одновременно они слишком редко включают клиента в совместное создание ценностей. Они тоже не полностью используют потенциал сотрудничества с внешними орга- низациями. Результаты изучения могут представлять собой инспирацию для обследуемых заведений к совершенствованию умений в области управления ценностью для клиента. Статья имеет исследовательский характер.

Year

Issue

Pages

163-174

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Łódzki

References

 • Allen P., Balinski E., DeBonis J.N. (2003), Value based marketing for bottom – linesuccess: 5 Steps to creatingcustomervalue, McGraw – Hill, USA, (za:) Bednarska-Olejniczak D. (2012), Model Pentadigm jako podstawa tworzenia wartości dla klienta, (w:) Rosa G., Smalec A. (red.), Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty, Orientacja na klienta na konkurencyjnym rynku, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 711, „Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu”, nr 25.
 • Anderson J C., Kumar N., Narus J.A. (2010), Sprzedawcy wartości, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Barańska K. (2004), Muzeum etnograficzne. Misje, struktury, strategie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Chlipała P. (2011), Tworzenie wartości dla klienta na rynku usług turystycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Chlipała P. (2013), Fenomenologiczne podstawy kształtowania wartości dla klienta, „Marketing i Rynek”, nr 12.
 • Dolan R.J., Simon H. (1996), Power Pricing: How Managing Pricing Transforms the Bottom Line, Free Press, New York.
 • Gale B.T. (1994), Managing Customer Value, Free Press, New York.
 • Grönroos Ch. (2007), Service Management and Marketing, Customer Management in Service Competition, John Wiley & Sons, Chichester.
 • Iwińska-Knop K., Szymańska K. (2014), Zarządzanie wartością dla klienta na rynku kultury niszowej, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 9(776).
 • Jaskuła Ł. (2016), Zachowanie nabywców na rynku dóbr i usług kultury [Kultura się liczy!],http://nck.pl/blog-kultura-sie-liczy/317211-zachowanie-nabywcow-na-rynku-dobr-i-uslugkultury-kultura-sie-liczy/ [dostęp: 21.03.2016].
 • Karasiewicz G. (1997), Marketingowe strategie cen, (za:) Grzegorczyk A. (2012), Konsumencka ocena wartości świadczenia, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 11(754).
 • Karna W.J. (2008), Zmiany w zarządzaniu publicznymi instytucjami kultury, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Kukołowicz T. (red.) (2015), Statystyka kultury w Polsce i Europie. Aktualne zagadnienia, Zespół ds. Statystyki Kultury NCK, Warszawa.
 • Laberscheck M. (2011), Nowe trendy w promocji polskich teatrów, http://nck.pl/blog-kultura-sieliczy/316782-nowe-trendy-w-promocji-polskich-teatrow/ [dostęp: 21.03.2016].
 • Lanning M., Michaels E. (1988), A Business is a Value Delivery System, McKinsey Staff Paper”, McKinsey & Co. Inc., No. 41, (za:) Christopher M., Payne A., Ballantyne D. (2002), Relationship Marketing, Creating Stakeholder Value, “Butterworth Heinemann”, Oxford, (za:) Szymura-Tyc M. (2005), Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Lewandowski M. (2013), Zarządzanie strategiczne w instytucjach kultury, Wydawnictwo Con Arte, Katowice.
 • Marciniak S. (2005), Makro- i mikroekonomia. Podstawowe problemy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Mitęga M., Laskowska-Witek J. (2015) Rutyny współtworzenia wartości z klientem-konceptualizacja i pomiar, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania”, nr 39, t. 2, Szczecin, http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip39-2015/SiP-39-t2-25.pdf [dostęp: 09.09.2015].
 • Nagle T.T., Holden R.K. (2002), The Strategy and Tactics of Pricing, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey.
 • Paprzycka E., Dobkiewicz E., Barańska P., Jakubowska I., Laskowski M. (2015), Kino studyjne – propozycja odchodząca w zapomnienie? Raport z projektu badawczego, http://wmalymkinie.pl/images/pdf/kina_studyjne_SGGW.pdf [dostęp: 10.06.2015].
 • Pawlicka K. (2014), Innowacyjne rozwiązania organizacyjne w zarządzaniu działalnością teatrów w Polsce po roku 1989, (w:) Łodziana-Grabowska J., Wiktor J.W. (red.), Koncepcje zarządzania i marketingu w sferze kultury, Ce-De-Wu.pl, Warszawa.
 • Ploski P. (2009), Przemiany organizacyjne teatru w Polsce w latach 1989-2009, MŁoDY, Warszawa.
 • Rudawska E. (2008), Znaczenie relacji z klientami w procesie kształtowania wartości przedsiębiorstwa, „Rozprawy i Studia”, t. (DCCXC) 716, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Siemieniako D. (2008), Logika usługowej dominacji w marketingu – podstawowe pojęcia i konsekwencje w zarządzaniu, „Marketing i Rynek”, nr 11.
 • Smith G.E. (2002), Segmenting B2B Markets with Economic Value Analysis, “Marketing Management”.
 • Sobocińska M. (2008), Zachowania nabywców na rynku dóbr i usług kultury, Marketing bez tajemnic, PWE, Warszawa.
 • Szymańska K. (2015), Wykorzystanie modelu zarządzania wartością dla klienta w praktyce działalności kin studyjnych w Polsce, (w:) Gębarowski M., Gierczak A., Zatwarnicka-Madura B., Wielowymiarowość współczesnego marketingu, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów.
 • Szymura-Tyc M. (2005), Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Szymura-Tyc M. (2002), Zarządzanie przez wartość dla klienta, (w:) Żabiński L., Śliwińska K. (red.), Marketing – koncepcje, badania, zarządzanie, PWE, Warszawa.
 • Webster F. (1994), Market – Driven Management. Using the New Marketing Concept to Create a Customer – Oriented Company, John Wiley & Sons, Inc., New York, (za:) Szymura-Tyc M. (2005),
 • Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • W małym kinie – raport z małych miast 2012 r. (2012), http://wmalymkinie.pl/images/pdf/2012.pdf [dostęp: 10.06.2015].
 • W małym kinie – raport z dużych miast 2013 r. (2013), http://wmalymkinie.pl/images/pdf/Raport%202013.pdf [dostęp: 10.06.2015].
 • Wolny R. (2008), Modele zachowań młodych konsumentów na rynku usług w dziedzinie kultury, (w:) Domański T. (red.), Marketing kultury. Nowe wyzwania oraz nowe kierunki działania, Wydawnictwo Katedry Marketingu Międzynarodowego i Dystrybucji Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Woodall T. (2003), Conceptualising ‘Value for the Customer’: An Attributional, Structural and Dispositional Analysis, “Academy of Marketing Science Review”, Vol. 12, http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.195.8733&rep=rep1&type=pdf [dostęp: 24.04.2014].
 • Woodruff R., Gardial S. (1996), Know Your Customer. New Approaches to Understanding Customer Value Satisfaction, BalckwellPublishers Inc., Malden Mass, (za:) Szymura-Tyc M. (2005), Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Wróblewski Ł. (2012), Strategie marketingowe w instytucjach kultury, Marketing bez tajemnic, PWE, Warszawa.
 • Zeithmal V. (1988), Consumer Perceptions of Price, Quality and Value. A Means-End Model and Synthesis of Evidence, “Journal of Marketing”, No. 3.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c1b8b894-2ba8-4d83-ac1f-59677aac3af2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.