Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 5 (346) | 68-79

Article title

Produkty wysokiej jakości w polskich sieciach handlowych

Content

Title variants

EN
High-Quality Products in Polish Trade Chains
RU
Высококачественные продукты в польских торговых сетях

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem przeprowadzonych badań, było zweryfikowanie na poziomie sieci handlowych sposobu podejścia do zagadnień związanych z żywnością wysokiej jakości. Badania miały charakter studium przypadków. W trzech polskich sieciach handlowych przeprowadzono wywiady z osobami odpowiedzialnymi za funkcjonowanie systemów zarządzania oraz pracownikami odpowiedzialnymi za zakupy. Badania przeprowadzono w formie wywiadów pogłębionych. Przeprowadzono również obserwacje w dwóch placówkach handlowych z każdej sieci. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że wiedza dotycząca systemów wysokiej jakości produktów żywnościowych jest niewielka wśród przedstawicieli badanych sieci. Dotyczy to w szczególności produktów wytwarzanych w krajowych systemach jakości. Oznaczenia znajdujące się na produktach spożywczych sugerujące wyższą jakość lub też miejsce pochodzenia, nie są brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji dotyczących wprowadzenia danego produktu do sieci sprzedaży. Wizyty przeprowadzone bezpośrednio w placówkach handlowych wskazują na niewystarczające przeszkolenie pracowników sklepów związane z wysokiej jakości produktami spożywczymi. Praktyczne implikacje uzyskanych wyników wskazują na konieczność prowadzenia akcji informacyjnych dotyczących systemów wysokiej jakości produktów oraz zwiększenia nadzoru nad rynkiem przez organy administracji państwowej. Artykuł ma charakter badawczy.
EN
An aim of the carried out surveys was to verify, at the level of trade chains, the manner of approaching the issues related to high-quality food. The surveys were of the case-study nature. In three Polish trade chains, there were carried out interviews with the individuals responsible for management systems operation as well as with the employees responsible for purchases. The surveys were carried out in the form of in-depth interviews. There were also carried out observations in two commercial outlets from every chain. In result of the carried out surveys, there authors ascertained that the knowledge of the systems of high-quality food products is minor among representatives of the chains in question. It concerns in particular the products manufactures within the national quality systems. Markings on food products suggesting a higher quality or a place of origin are not taken into consideration while making decisions on introduction of a given product to the sale chain. The visits paid directly the commercial outlets indicate an insufficient training of shop attendants related to high-quality food products. The practical implications of the obtained results indicate the need to conduct information actions on the systems of high-quality products as well as an increase of supervision over the market by the state administration bodies. The article is of the research nature.
RU
Цель проведенных исследований – проверить на уровне торговых сетей способ подхода к вопросам, связанным с продуктами питания высокого качества. Исследования имели характер анализа конкретных экономических проблем. В трех польских торговых сетях провели интервью с лицами, от- ветственными за функционирование систем управления, и с работниками, ответственными за закупки. Исследования провели в форме углубленных интервью. Провели также наблюдения в двух торговых точках из каждой сети. В результате проведенных исследований констатировали, что знания, касающиеся систем высококачественных продуктов, невелики среди представителей обследуемых сетей. Это в особенности касается продуктов, производимых в национальных системах качества. Маркировка, помещенная на продуктах питания, указывающая на более высокое качество или же на место происхождения, не принимается во внимание при принятии решений, касающихся ввода данного продукта в торговую сеть. Визиты, осуществленные непосредственно в торговых точках, указывают недостаточное обучение ра- ботников магазинов, связанное с высококачественными продуктами питания. Практические импликации полученных результатов указывают необходимость проведения информационных мероприятий, касающихся систем про- дуктов высокого качества, а также повышения контроля за рынком органами государственной администрации. Статья имеет исследовательский характер.

Year

Issue

Pages

68-79

Physical description

Dates

published
2013-09-2013-10

Contributors

author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

References

 • Akcay Y.D., Yildirim H.K., Guvenc U., Sozmen E.Y. (2004), The effects of consumption of organic and nonorganic red wine on low-density lipoprotein oxidation and antioxidant capacity in humans, “Nutr. Res.”, No. 24.
 • Baryłko-Pikielna N. (1995), Konsument a jakość żywności, „Żywność. Technologia. Jakość”, nr 4(5).
 • Baryłko-Pikielna N. (1975), Zarys analizy sensorycznej żywności, WNT, Warszawa.
 • Caris-Veyrat C., Amiot M.J., Tyssandier V., Grasselly D., Buret M, Mikolajczak M. (2004), Influence of organic versus conventional agricultural practice on the antioxidant microconstituent content of tomatoes and derived purees: consequences on antioxidant plasma status in humans, “J. Agric. Food Chem.”, No. 52.
 • Hamrol A. (2008), Zarządzanie jakością z przykładami, Wydawnictwo Naukowe PWN, wyd. 2, Warszawa.
 • Huber M., Rembiałkowska E., Srednicka D., Bügel S., van de Vijver L.P.L. (2011), Organic food and impact on human health: Assessing the status quo and prospects of research, “NJAS – Wageningen Journal of Life Sciences”, No. 58.
 • Kafel P. (2012), Wymagania prawne dotyczące informowania o pochodzeniu produktów żywnościowych, (w:) Sikora T., Balon U., (red.), Determinanty zarządzania jakością życia. Usługi i żywność, Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków.
 • Karaszewski R. (2006), Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością, Dom Organizatora, wyd. 1, Toruń.
 • Kijowski J. (2004), Integracja systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności w normach międzynarodowych, (w:) Witrowa-Rajchert D., Nowak D. (red.), Metody zapewnienia jakości i bezpieczeństwa w przetwórstwie żywności, SGGW, Warszawa.
 • Kołożyn-Krajewska D., Sikora T., Fabisz-Kijowska A. (2001), Zapewnienie gwarantowanej jakości piwa – analiza QACP, „Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny”, nr 10.
 • Kowalska M., Wierpachowski W. (2008), System prewencyjno-zapobiegawczy HACCP elementem nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem, Materiały Konferencyjne nt. Jakość i bezpieczeństwo produktów w zróżnicowanym rozwoju, Politechnika Radomska, Radom.
 • Kummeling I., Thijs C., Huber M., van de Vijver L.P., Snijders B.E., Penders J., Stelma F., van Ree R., van den Brandt P.A., Dagnelie P.C. (2008), Consumption of organic foods and risk of atopic disease during the first 2 years of life in the Netherlands, “Br. J. Nutr.”, No. 99.
 • Projekt Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do norm handlowych. KOM(2010) 738 wersja ostateczna 2010/0354(COD)
 • Rist L., Mueller A., Barthel C., Snijders B., Jansen M., Simões-Wüst A.P., Huber M., Kummeling I., von Mandach U., Steinhart H., Thijs C. (2007), Influence of organic diet on the amount of conjugated linoleic acids in breast milk of lactating women in the Netherlands, “Br. J. Nutr.”, No. 97.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych.
 • Sadowska H. (1997), System HACCP to bezpieczeństwo żywności, „Zdrowa Żywność Zdrowy Styl Życia”, nr 2(36).
 • Sikora T., Strada A. (2005), Safety and Quality Assuance and Management Systems in Food Industry: An Overview, The Food Industry in Europe, Agricultural University of Athens, Ateny.
 • Sikora T. (1995), Żywność gwarantowanej jakości, „Przemysł Spożywczy”, nr 6.
 • Smoczyński S. (2004), Jakość żywności – dylematy związane z jej bezpieczeństwem, Materiały Konferencyjne nt. Towaroznawstwo wobec integracji z Unią Europejską, Politechnika Radomska, Radom.
 • Stracke B.A., Rüfer C.E., Bub A., Briviba K., Seifert S., Kunz C., Watzl B. (2008), Bioavailability and nutritional effects of carotenoids from organically and conventionally produced carrots in healthy men, “Br. J. Nutr.”, No. 20.
 • Szczucki C. (1970), Zakresy znaczeniowe podstawowych pojęć w kontroli produktów mięsnych, „Gospodarka Mięsna”, nr 1.
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r., o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. z 2009 r. Nr 116, poz. 975).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0438-5403

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c1c3daf9-f451-4bcc-b12d-b843ea02c8c1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.