Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | vol. 63, nr 5 | 188-199

Article title

Contemporary expectations of Polish small town authorities towards the state policy of local development

Authors

Content

Title variants

PL
Współczesne oczekiwania władz lokalnych małych miast wobec państwowej polityki rozwoju lokalnego

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The article is devoted to the issue of stimulating local development (LD). Its purpose is to present contemporary expectations of small town authorities towards the Polish state’s local development policy. The introductory part is devoted to the key categories: LD and local development policy. The desirable features of the state’s local development policy were also discussed. The identified expectations were divided into main groups: stopping activities interpreted as limiting territorial self-governance, changing the distribution of aid funds, the multidimensional reform of the self-government finance system, as well as improving the municipal instruments to stimulate LD. Within each group, specific expectations identified were discussed. An additional group of other expectations, characterized by a high level of diversity, was also distinguished and discussed. The research was carried out using a diagnostic survey method with the standardized long personal interview technique in 2019.
PL
Artykuł dotyczy problematyki stymulowania rozwoju lokalnego (RL). Jego celem była prezentacja wyników badań współczesnych oczekiwań władz małych miast wobec polskiej państwowej polityki rozwoju lokalnego. Wstępną część artykułu poświęcono kategoriom dla niego kluczowym, tj. RL i polityce rozwoju lokalnego. Omówiono też pożądane cechy państwowej polityki rozwoju lokalnego. Zidentyfikowane oczekiwania podzielono na grupy główne, takie jak: zatrzymanie działań interpretowanych jako ograniczanie samorządności terytorialnej, zmiany systemów dystrybucji środków pomocowych, wielowymiarowa reforma systemu finansów samorządowych, a także udoskonalenie gminnego instrumentarium stymulowania RL. Wyróżniono także i omówiono dodatkową grupę oczekiwań pozostałych, charakteryzujących się wysokim zróżnicowaniem. Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem techniki zestandaryzowanego długiego wywiadu osobistego.

References

 • Antczak, R., Dąmbska, A., Glusman, J., Herbst, K., Kryczka, A., and Trzyna, S., (2013). Samorząd 3.0. Raport Forum Od-nowa. A. Dąmbska, S. Trzyna (Eds.). Forum Od-nowa, Warszawa.
 • Bober, J., Hausner, J., Izdebski, H., Lachiewicz, W., Mazur, S., Nelicki, A., Nowotarski, B., Puzyna, W., Surówka, K., Zachariasz, I., and Zawicki, M., (2013). Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej.
 • Dziemianowicz, W., Peszat, K., and Przyborowski, K. (2015). Natura 2000 w kontekście konkurencyjności i możliwości rozwojowych gmin w Polsce. Studia Regionalne i Lokalne, 1(59), 86-103.
 • Governa, F., and Salone, C. (2004). Territories in action, territories for action: The territorial dimension of Italian local development policies. International Journal of Urban and Regional Research, 28(4), 796-818.
 • Malik, K. (2012). Konteksty oceny efektywności polityki rozwoju regionu. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 149-158.
 • Ofiarska. M., and Ofiarski. Z. (2008). Istota rozwoju lokalnego i źródła jego finansowania ze szczególnym uwzględnieniem Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych. In Współpraca dla rozwoju. Samorząd terytorialny jako reżyser lokalnego rozwoju. Polityka społeczna jako instrument rozwoju (s. 68-81). Szczecin: Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie.
 • Pająk, K. (2007). Samorząd terytorialny w kształtowaniu rozwoju lokalnego. Studium politologiczne. Piła: Państwowa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile.
 • Pietrzyk, I. (1995). Paradygmat rozwoju terytorialnego. In W. Kosiedowski (Ed.). Gospodarka przestrzenna i regionalna w trakcie przemian (s. 10-21). Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika,
 • Pietrzyk, I. (2001). Paradygmat rozwoju terytorialnego. In W. Kosiedowski (Ed.). Gospodarka i polityka regionalna okresu transformacji (s. 55-66). Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 • Regulski, J., (2008), Sterowanie rozwojem. Próba ujęcia teoretycznego. In Współpraca dla rozwoju. Samorząd terytorialny jako reżyser lokalnego rozwoju. Polityka społeczna jako instrument rozwoju (s. 9-20). Szczecin: Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie.
 • Rogers, V. (2006). Reforming regional and local development policy in france. land use policy, (23), 302-310.
 • Storey, V. A., and Farrar M. (2009). The new localism in the uk : Local governance amid national goals. Yearbook of the National Society for the Study of Education, 108(1), 1-20.
 • Wojtasiewicz, L. (1990). Planowanie rozwoju lokalnego. In B. Gruchman, J. Tarajkowski (Eds.). Rozwój gospodarki lokalnej w teorii i praktyce (s. 37-47). Warszawa: Uniwersytet Warszawski.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c1d606a2-0d67-4da7-9d88-096f09c343fd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.