Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 4/2016 (63), t.1 | 139 - 158

Article title

Pogramy wieloletnie instrumentem efektywnego zarzadzania finansami publicznymi – fakt czy mit

Content

Title variants

EN
Long-Term Programs as Instruments for the Effective Management of Public Finances: Fact or Myth?

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Planowanie wieloletnie jest uznawane przez współczesną naukę za niezbędny instrument nowoczesnego zarządzania szeroko rozumianymi finansami zarówno prywatnymi, jak i publicznymi. Występuje ono od lat w gospodarce finansowej wielu państw na świecie, dlatego też zasadne jest dążenie do przyjęcia podobnego systemu w odniesieniu do finansów publicznych w Polsce. Skokowy wzrost znaczenia wieloletniego planowania finansowego (budżetowego) nastąpiło w Polsce wraz ze wstąpieniem do Unii Europejskiej. Świadczy o tym konieczność uwzględniania w krajowych planach społecznych, gospodarczych i finansowych nie tylko wspólnych celów Unii Europejskiej, ale także metod sporządzania planów, ustalania priorytetów, obszarów strategicznych itd. Polska, stając się członkiem Unii Europejskiej, stała się także w jakimś stopniu podmiotem planowania. Dotychczasowe rozważania prowadzą do wniosku, że najsilniejszy i bezpośredni związek planowania wieloletniego z planowaniem rocznym mają programy wieloletnie. W związku z tym celem niniejszego artykułu jest podjęcie się analizy tego instrumentu zarządzania środkami publicznymi ze szczególnym zwróceniem uwagi na wady i zalety tego rozwiązania. Autorka artykułu zaproponowała też wprowadzenie konkretnych zmian w odniesieniu do programów wieloletnich, co jej zdaniem podniesie efektywność zarządzania środkami publicznymi przeznaczonymi na ich realizację.
EN
Long-term planning is recognized by modern science as an indispensable tool for the modern management of broadly understood finances, both private and public. It has been present for years in the financial management of many countries throughout the world. Therefore, it is reasonable to strive to adopt a similar system in relation to public finances in Poland. The sudden importance of long-term financial planning (budgeting) occurred in Poland along with its accession to the European Union. This is borne out by not only the need for social, economic, and financial national plans to take into account the common objectives of the European Union, but also the methods for preparing the plans, establishing priorities, strategic areas, etc. Poland, in becoming a member of the European Union, has also, to some extent, become the subject of planning. Current considerations lead to the conclusion that the strongest and most direct link of long-term planning with annual planning is long-term programs. Thus, the objective of this paper is to undertake analysis of this instrument of public finance management, with special emphasis on the pros and cons of such a solution. The author also proposed specific changes in relation to the multiannual programs that, in her opinion, will increase the effectiveness of the management of public funds allocated for their implementation.

Year

Pages

139 - 158

Physical description

Dates

published
2016-11-30

Contributors

 • Faculty of Management, University of Warsaw
author
 • Faculty of Management, University of Warsaw

References

 • Act of April 24, 2003 on Public Service and Volunteer Services, Journal of Laws of 2010 r. nr 234, item 1536, with subsequent amendments.
 • Act of August 8, 1996 on the Council of Ministers, Journal of Laws of 2012, item 392, with subsequent amendments.
 • Act of January 5, 1991 – The Budget Code, Journal of Laws No. 4.
 • Act of July 24, 2015 on the Social Dialogue Commission and other Social Dialogue Institutions, Journal of Laws of 2015, item 1240
 • Act of July 6, 2001 on the Social-Economic Tripartite Commission and Voivodeship Commissions for Social Dialogue, Journal of Laws No. 100, item 1080, with subsequent amendments.
 • Act of July 7, 2005 on Lobbying in the Process of Drafting Legislation, Journal of Laws No. 169, item 1414, with subsequent amendments.
 • Act of May 23, 1991 on Business Organizations, Journal of Laws No. 55, item 235, with subsequent amendments.
 • Act of May 23, 1991 on Trade Unions, Journal of Laws of 2014, item 167
 • Act of May 6, 2005 on the Joint Government and Local Government Commission and Representatives of the Republic of Poland to the European Union Committee of the Regions, Journal of Laws No. 90, item 759
 • Act of November 26, 1998 on Public Finances, Journal of Laws No. 155, item 1014,
 • with subsequent amendments.
 • Act of September 4 on the Divisions of Government Administration, Journal of Laws
 • of 2013, item 742, with subsequent amendments.
 • Commission of the European Communities. (2004). Communication from the Commission to the Council and the European Parliament “Financial Perspective 2007–2013.”
 • Brussels, COM(2004).
 • Committee for European Integration. (2002). Strategia lizbońska – droga do sukcesu zjednoczonej Europy [The Lisbon Strategy: A Road to the Successful Unification of Europe]. Warsaw: Office of the Committee for European Integration. Council of Ministers. (2011). Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa strategia rozwoju kraju [Poland 2030: Wave Three of Modernity, the long-term
 • strategy for national development] (draft). Warsaw: Office of the Chairman of the Council of Ministers.
 • Council of Ministers. (2012). Strategia rozwoju kraju 2020 – Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo [National Development Strategy 2020: Active Society, Competitive Economy, and Efficient State]. Warsaw: Council of Ministers.
 • Council of Ministers. (2015). Budgetary Act for the Year 2016: Justification for the Draft Budgetary Act for the Year 2016. Warsaw: Council of Ministers.
 • European Commission. (2010). A strategy for smart, sustainable and inclusive growth. Brussels, COM(2010)2020.
 • Minister of Finance. (2011). Directive of the Minister of Finance of December 28, 2011 on Task-Based Budget Reporting, Journal of Laws No. 298, item 1766.
 • Ministry of Regional Development. (2006). Strategia rozwoju kraju 2007–2015 [National Development Strategy 2007–2015]. Warsaw: Ministry of Regional Development.
 • The Council Of The European Union. (1997). Developed pursuant to Council Regulation (EC) No 1466/97 on the strengthening of the surveillance of budgetary positions and the surveillance and coordination of economic policies, Journal of European
 • Community L 209 of August 2, 1997, p. 1; Official Journal of European Union, special Polish edition, 2004, chap. 10, vol. 1, p. 84, as amended.
 • The Council Of The European Union. (2013). Council Regulation (EU, Euratom) No. 1311/2013 of December 2, 2013 laying down the multiannual financial framework for the years 2014–2020.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1644-9584

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c1e03c9e-1b43-481c-9bd3-5994f1210a2a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.