Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 284 |

Article title

Wykrywanie substancji psychotropowych we krwi metodą LC/MS/MS

Content

Title variants

EN
Detection of psychotropic substances in the blood by LC/MS/MS

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Z roku na rok obserwuje się wzrost zjawiska zażywania środków uzależniających. Prowadzi to do pojawiania się problemu związanego z uzależnieniem jak również zażywanie środków psychoaktywnych stwarza duże zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie środków działających podobnie do alkoholu oraz warunków i sposobu przeprowadzenia badań na ich obecność w organizmie człowieka nakłada odpowiednie kryteria warunkujące wykonanie badań. Istotnym czynnikiem z punktu widzenia opiniodawczego jest znajomość budowy chemicznej substancji należących do poszczególnych grup środków uzależniających, ich przemian metabolicznych, które zachodzą w ustroju jak również działania na organizm. Ma to na celu pomóc w prawidłowej interpretacji uzyskiwanych wyników badań analitycznych.
EN
Year on year, one can observe an increase in the use of addictive substances. This leads to occurring the problem of addiction as well as the use of psychoactive substances as a serious hazard to road users. The Regulation of the Minister of Health on agents acting similarly to alcohol and the conditions and manner of conducting research on their presence in the human body, requires adequate benchmarks for performing these tests. An important factor, from consultative point of view, is the knowledge of the chemical structure of substances belonging to different groups of drugs of abuse, their metabolic transformations that occur in the body as well as their influence on the body. This is to aid in the proper interpretation of the results of the analytical tests.

Year

Issue

284

Physical description

Contributors

author
  • Zakład Badań Antydopingowych Instytutu Sportu w Warszawie
  • Zakład Badań Antydopingowych Instytutu Sportu w Warszawie
  • Zakład Badań Antydopingowych Instytutu Sportu w Warszawie
  • Zakład Badań Antydopingowych Instytutu Sportu w Warszawie

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c1e4d39a-49cf-4330-9d79-1548a988a490
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.