Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 2 | 27-30

Article title

Ocena zadowolenia wśród osób stosujących soczewki kontaktowe.

Content

Title variants

EN
Assessment of satisfaction among people using contact lenses.

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Wstęp. Pierwszą soczewkę kontaktową stworzył P.A. Muller w 1887 roku. Obecnie soczewki kontaktowe są najpopularniejszą metodą korekcji wad wzroku, dostępną dla każdej grupy wiekowej. Stosowanie soczewek jednodniowych jest rekomendowane przez okulistów jako jeden z najbardziej wygodnych i najzdrowszych typów korekcji kontaktowej. Stworzono je, by poprawić jakość życia osób z wadami wzroku. Identyfikacja czynników, które mogą przyczyniać się do uczucia dyskomfortu w trakcie użytkowania soczewek kontaktowych, a także ich modyfikowanie jest istotne z punktu widzenia jakości życia, ale również z uwagi na aspekt ekonomiczny. Cel pracy. Ocena satysfakcji osób użytkujących soczewki kontaktowe w życiu codziennym. Materiał i metody. Do badania włączono 102 osoby zgłaszające się na konsultację medyczną w ośrodku okulistycznym. Do zebrania danych wykorzystano kwestionariusz własnego autorstwa, składający się z 4 pytań socjodemograficznych oraz 20 pytań odnoszących się do poczucia zadowolenia, a także użytkowania soczewek w życiu codziennym. Za istotne statystycznie w wynikach przyjęto wartości p < 0,05. Wyniki. W badaniu wzięły udział 102 osoby, w tym 63 kobiety i 39 mężczyzn. Najwięcej osób (47%) było w przedziale wiekowym 18–25 lat. 65% badanej grupy zadeklarowało zadowolenie z użytkowania soczewek kontaktowych. Największa liczba pacjentów stosuje soczewki miesięczne (41%). Większość uważa, że użytkowane soczewki są odpowiednio dobrane (61%). Odnotowano, że wysoki poziom satysfakcji związany jest z materiałem, z którego wykonane są soczewki kontaktowe (r = 0,518295; p < 0,05), odpowiednim doborem soczewek (r = 0,795047; p < 0,05), doborem soczewek przez lekarza okulistę (r = 0,775176; p < 0,05), z przestrzeganiem zaleceń producenta dotyczących czasu noszenia soczewek (r = 0,750783; p < 0,05), z posiadaniem informacji na temat stosowania soczewek, które były udzielone przez lekarza lub pielęgniarkę (r = 0,561181; p < 0,05). Wnioski. 1. Pacjenci odczuwają satysfakcję ze stosowania soczewek kontaktowych. 2. Czynnikami pozytywnie wpływającymi na satysfakcje są: materiał soczewek, dobór przez lekarza okulistę, przestrzeganie zaleceń producenta, edukacja prowadzona przez pielęgniarkę lub lekarza. 3. Czynnikami negatywnie wpływającymi są: utrzymywanie soczewek w nocy, konieczność codziennego zakładania/ściągania soczewek oraz potrzeba okresowego zakładania okularów.
EN
Background. The first contact lens was created by P.A. Muller in 1887. Currently, contact lenses are the most popular method of correcting vision defects, available for every age group. The use of one-day lenses is recommended by ophthalmologists as one of the most comfortable and healthiest types of contact correction. They were created to improve the quality of life of people with visual impairments. Identification of factors that may contribute to the feeling of discomfort in the use of contact lenses, as well as their modification is important from the point of view of quality of life but also due to the economic aspect. Objectives. Evaluation of the satisfaction of people using contact lenses in everyday life. Material and methods. 102 people were enrolled in the study for a medical consultation in an eye center. To collect the data, a questionnaire of its own was used, consisting of four socio-demographic questions and 20 questions referring to the sense of contentment and the use of lenses in everyday life. The p values < 0.05 were assumed to be statistically significant in the results. Results. 102 people participated in the study, including 63 women and 39 men. Most people (47%) were between 18 and 25 years of age. 65% of the study group declared satisfaction with the use of contact lenses. The largest number of patients use monthly lenses (41%). The majority declared that the lenses used are properly selected (61%). It has been noted that the high level of satisfaction is related to the material from which the contact lenses are made (r = 0.518295, p < 0.05), the appropriate choice of lenses (r = 0.795047; p < 0.05), the choice of lenses by ophthalmologist (r = 0.775176; p < 0.05), observing the manufacturer's instructions regarding the wearing time of the lenses (r = 0.750783; p < 0.05), with information on the use of lenses that were provided by doctor or nurse (r = 0.561181; p < 0.05). Conclusions. 1. Patients feel satisfaction with the use of contact lenses. 2. Factors that positively influence the satisfaction are: the material of the lenses, the choice of the ophthalmologist, compliance with the manufacturer's instructions, education by a nurse or a doctor. 3. Negative influencing factors are: keeping the lenses at night, the necessity of the daily putting on/removing of the lenses and the need for periodic attaching of the glasses.

Year

Issue

2

Pages

27-30

Physical description

Dates

issued
2018-05-20

Contributors

author
 • Oddział Okulistyki, Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze
 • Wrocławskie Eye Laser Center we Wrocławiu
author
 • Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego, Katedra Pielęgniarstwa Klinicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

References

 • 1. Gasson A, Morris JA. Contact lens, manual a practical guide to fitting. Edinburgh: Elsevier; 2010: 103–118.
 • 2. Giles T, Perez-Gomez I, Hudson C. Nowe granice w jednodniowych soczewkach kontaktowych. Optyka 2014; 2(27).
 • 3. Sulley A, Osborn Lorenz K, Jubin P. Łatwość zakładania i zdejmowania: niedoceniany element w udanym użytkowaniu soczewek kontaktowych. Optyka 2014; 2(27): 61–63.
 • 4. Lievens C.W. Na powierzchni: soczewki silikonowo-hydrożelowe i osady lipidowe. Optyka 2015; 2(33): 54.
 • 5. Morgan P. Trends in UK contact lens prescribing. Optician 2008; 235(6155): 18–19.
 • 6. Dart JK, Radford CF, Minassian D, et al. Risk factors for microbial keratitis with contemporary contact lenses: a case-control study. Ophthalmology 2008; 115(10): 1647–1662.
 • 7. Barr J. Naciekowe zapalenie rogówki wczoraj i dziś. Optyka 2012; 5(18): 55.
 • 8. Szczotka-Flynn L, Lass JH, Sethi A, et al. Risk factors for corneal infiltrative events during continuous wear of silicone hydrogel contact lenses. Invest Ophthalmol Vis Sci 2010; 51(11): 5421–5430.
 • 9. Kislan KP, Hom MM. Corneal infiltrates with multipurpose solutions and contact lens combinations. Invest Ophthalmol Vis Sci 2010; 51(13): 3424.
 • 10. Pesudovs K, Garamendi E, Elliott DB. The contact lens impact on quality of life (CLIQ) questionnaire: development and validation. Invest Ophthalmol Vis Sci 2006; 47(7): 2789–2796.
 • 11. Young G. Why one million contact lens wearers dropped out. Cont Lens Anterior Eye 2004; 27(2): 83–85.
 • 12. Ozek D, Kemer OE, Bayraktar N. Hydro cone lens visual performance and impact on quality of life in irregular corneas. Cont Lens Anterior Eye 2016; 39(6): 458–460.
 • 13. Picot C, Gauthier AS, Campolmi N, et al. Quality of life in patients wearing scleral lenses. J Fr Ophtalmol 2015; 38(7): 615–619.
 • 14. Yildiz EH, Erdurmus M, Elibol ES, et al. Contact lens impact on quality of life in keratoconus patients: rigid gas permeable versus soft silicone-hydrogel keratoconus lenses. Int J Ophthalmol 2015; 18(5): 1074–1077.
 • 15. Aslam A. What drives vision correction purchases? Optician 2014; 247(6458): 16–20.
 • 16. Gasson A, Morris JA. Contact lens, manual a practical guide to fitting, Elsevier, Edinburgh 2010, 261-274.
 • 17. Morgan P. Contact lens compliance and reducing the risk of keratitis. Optica 2007: 20–25.
 • 18. Dumbelton K, Woods C, Jones L, et al. Patient and practitioner compliance with silicone hygrogel and daily disposable lens replacement in the United States. Eye Contact Lens 2009; 35(4): 164–171.
 • 19. Dumbelton K, Woods C, Jondes L, et al. Comfort and vision with silicone hydrohel lenses: effect of compliance. Optom Vis Sci 2010; 87(6): 421–425.
 • 20. Mathews K, Daigle B, Alford J, et al. Exploring variability in soft contact lens performance throughout the day. Optician 2015; 251(6543): 32–34.
 • 21. Woźniak PA. Oddziaływanie płynów do pielęgnacji soczewek kontaktowych na stan powierzchni oka u pacjenta kontaktologicznego. Ophthatherapy 2016; 2(10): 146–150.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2084-4212

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c1f0c661-44b4-4711-8bcb-a7307c69fa11
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.