Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 4/2015 (56) | 115-130

Article title

Płeć a motywacje przedsiębiorcze oraz podejmowane przez mikroprzedsiębiorców decyzje zarządcze

Content

Title variants

EN
Entrepreneurial Motivations and Management Decisions Versus Gender in Micro-Firms

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Większość doniesień literaturowych z badań nad wpływem płci na funkcjonowanie przedsiębiorstw wskazuje na gorsze wyniki kobiet w tym obszarze – zarówno pod względem liczby kobiet w biznesie, jak i osiągnięć firm prowadzonych przez kobiety. Badania te jednak często nie uwzględniają różnic w wielkości początkowej firm, nie biorą także pod uwagę celów i planów ich właścicieli. W wielu wypadkach te ostatnie nie są znane, analiza danych wtórnych uzyskiwanych z takich źródeł jak urzędy statystyczne nie uwzględnia bowiem opinii, odczuć, postrzegania, motywacji, co w dużym stopniu wpływa na funkcjonowanie firm. Biorąc pod uwagę przegląd literatury, zaproponowano model wpływu płci na działalność gospodarczą. Postawiono trzy hipotezy badawcze, które poddano weryfikacji na podstawie badań panelowych przeprowadzonych na 280 przedsiębiorstwach (w roku 2009 i 2012) w ramach Pomorskiego Obserwatorium Gospodarczego.
EN
Most literature and empirical studies on the gender effect on the functioning of enterprises indicate underperformance of women in this area, both in terms of the number of women in business and the achievements of companies run by women. These studies, however, often do not take into account differences in the initial size of the companies or the objectives and plans of their owners. In many cases the latter are not known because the analysis of secondary data obtained from statistical offices does not cover feelings, perceptions, motivations which largely affect the functioning of companies. After a short literature review the model of the impact of gender on economic activity was proposed. Within this model, three hypotheses were verified on the basis of panel research conducted among 280 enterprises (2009 and 2012) as part of the Pomeranian Economic Observatory.

Contributors

 • Politechnika Gdańska

References

 • Ahl, H. (2006). Why research on women entrepreneurs needs new directions. Entrepreneurship Thery and Practice, 30 (5), 595–621.
 • Aidis, R., Welter, F., Smallbone, D. i Isakova, N. (2007). Female entrepreneurship in transision economies: The case of Lithuania and Ukraine. Feminist Economics, 13 (2), 157–183.
 • Brindley, C. (2005). Barriers to women achieving their entrepreneurial potential. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 11 (2), 144–161, http://dx.doi.org/10.1108/13552550510590554.
 • Brush, C. (1992). Research on women business owners: past trends, a new perspective and future directions. Entrepreneurship Theory and Practice, 16 (4), 5–30.
 • Complex Consulting Katarzyna Blicharska-Czubara. (2011). Zawodowa rola kobiet w społeczeństwie obywatelskim. Wielowymiarowy model dyskryminacji kobiet. Szczecin: Complex Consulting Katarzyna Blicharska-Czubara.
 • Chaganti, R. i Parasuaraman, S. (1996). A study of the impacts of gender on business performance and management patterns in small business. Entrepreneurship Theory and Practice, 21 (2), 73–75.
 • Czapiński, J. i Panek, T. (2013). Diagnoza społeczna 2013 warunki i jakość życia Polaków. Contemporary Economics (October). Eurostat. (2015). Pozyskano z: http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tesem180&plugin=1 (14.08.2015).
 • Goffee, R. i Scase, R. (1985). Women in Charge. London: Allen & Unwin.
 • Hart, M., Martiarena, A., Levie, J. i Anyadike, M. (2011). Gender, resource acquisition and expected future size of start-ups in the United Kingdom. GEM UK Working Paper, (1).
 • Hisrich, R.B. (1987). Women entrepreneurs a longitudal study. W: Frontiers in Entrepreneurship Research (s. 187–189). Wellesley: Babson College.
 • Jennings, J. i Brush, C. (2013). Research on women entrepreneurs: Challenges to (and from) the broader entrepreneurhsip literatur? The Academy of Management Annals, 7 (1), 661–713.
 • Kalnins, A. i Williams, M. (2014). When do female-owned business out-survive maleowned businesses? A disaggregated approach by industry and geography. Journal of Business Venturing, 29, 822–835.
 • Kyu Soo Ha i Sang Bum Kim. (2013). Are women’s attitudes toward business and desire to start a business different from men’s? Academy of Entrepreneurship Journal, 19 (3), 43–62.
 • Marlow, S. i McAdam, M. (2013). Gender and entrepreneurship: Advancing debate and challenging myths. Exploring the mystery of the under-performing female entrepreneur. International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research, 19 (1), 114–124.
 • Marlow, S. i Swail, J. (2014). Gender, risk and finance: Why can’t a woman be more like a man? Entrepreneurship & Regional Development, 26 (1–2), 80–96, http://dx.doi.org/10.1080/08985626.2013.860484.
 • Maxfield, S., Shapiro, M., Gupta, V. i Hass, S. (2010). Gender and risk: Women, risk taking and risk aversion in management. An International Journal, 25 (7), 586–604.
 • Muravyev, A., Talavera, O. i Schafer, D. (2009). Entrepreneurs’ gender and financial constraints: Evidence from international data. Journal of Comparative Economics, 37 (2), 270–286.
 • Orhan, M. (2005). Why women enter into small business ownership. W: S. Fielden i M. Davidson, International Handbook of Women and Small Business Entrepreneurship (s. 3–17). Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
 • Sabarwal, S. i Terrell, K. (2008). Does gender matter for firm performance? Evidence from Eastern Europe and Central Asia. Policy Research Working Paper (4704).
 • Shane, S., Kolvereid, L. i Westhead, P. (1991). An explortory examination of the reasons leading to new firm formation across country and gender. Journal of Business Venturing, 6 (6), 431–446.
 • Singer, S., Amoros, J. i Moska, D. (2015). Global Entrepreneurship Monitor. 2014 Globar Report. Pozyskano z: http://www.babson.edu/Academics/centers/blank-center/globalresearch/gem/Documents/GEM%202014%20Global%20Report.pdf.
 • European Commission. (2014). Statistical Data on Women Entrepreneurship in Europe. Brussel: European Commission.
 • Thompson, J. i Hood, J. (1991). A Comparison of Social Performance in Female-owned and Men-owned Small Business. Referat wygłoszony na Annual Academy of Management Meeting. Entrepreneurship Division, Miami.
 • Todericiu, R., Muscalu, E. i Ghitulete, A. (2010). Breaking the glass ceiling – female entrepreneurship. Annals of the University of Oradea of Faculty of Economics, 1 (2), 1048–1054.
 • Verheul, I. i Thurik, R. (2001). Start-up capital: “Does gender matter?”. Small Business Economics, 16, 329–345.
 • Wasilczuk, J.E. (2005). Wzrost małych i średnich przedsiębiorstw – aspekty teoretyczne i badania empiryczne. Gdańsk: Politechnika Gdańska.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1644-9584

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c1f16343-e43a-4dce-a1d5-8d6013ed5b22
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.