Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 1(43) | 239-246

Article title

Innovations in plant production as an opportunity for Polish agriculture

Authors

Content

Title variants

PL
Innowacje w produkcji roślinnej jako szansa dla polskiego rolnictwa

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The ability to efficiently implement innovations in agricultural holdings, acquire knowledge, and to make effective use of biological progress in plant production are all challenges in modern agriculture. Globalization processes are a catalyst for innovation transfer as well as technical, biological, and organizational progress promotion. The ability to utilize innovations in Polish agriculture will be decisive for its development opportunities and competitive position at the international level.
PL
Wyzwaniem we współczesnym rolnictwie jest umiejętność sprawnego wdrażania innowacji w gospodarstwach rolnych i pozyskiwania nowej wiedzy oraz efektywne korzystanie z osiągnięć postępu biologicznego w produkcji roślinnej. Procesy globalizacyjne są katalizatorem transferu innowacji i upowszechniania postępu technicznego, biologicznego oraz organizacyjnego. Umiejętność wykorzystania innowacji w polskim rolnictwie będzie decydowała o jego szansach rozwojowych i pozycji konkurencyjnej na arenie międzynarodowej.

Contributors

author
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy

References

 • Borlaug, N. (2000). The green revolution revisited and the road ahead. Special 30th Anniversary Lecture. The Norwegian Nobel Institute. Oslo. Pobrane 15.03.2016 z: www.nobel.se
 • Drucker, P. (1992). Innowacje i przedsiębiorczość. Warszawa: Wyd. PWE.
 • Du, J., Liu, G., Lu, L. (2010). Towards the understanding of genetic and molecular basis of heterosis in wheat (Triticum aestivum L.). 8th International Wheat Conference. St. Petersburg. Russia. June 1-4, 340-341.
 • Gacek, E. (2015). Znaczenie postępu odmianowego we współczesnym rolnictwie (s.120). Materiały konferencyjne PTA. Badania i innowacje w produkcji roślinnej. Kraków.
 • Heijman, W., Krzyżanowska, Z., Gędek, S., Kowalski, Z. (1997). Ekonomika rolnictwa. Zarys teorii (s. 241). Warszawa: Fundacja Rozwój SGGW.
 • Hodowla roślin i innowacyjne rolnictwo (2013). Pobrane 11.03.2016 z: www.europarl.eu
 • Hoffman, J., Hoffman, K. (2006). Nawozy mikroelementowe. Przemysł Chemiczny 85.
 • James, C. (2010). Preview Global Status of Commercialized Transgenic crops. ISAAA Briefs.
 • Józwiak, W. (red.). (2014). Efektywność, koszty produkcji i konkurencyjność polskich gospodarstw rolnych obecnie i w perspektywie średnio- oraz długoterminowej. Praca zbiorowa. Program Wieloletni 2011-2014, nr 144 (s.7). Warszawa: IERiGŻ.
 • Józwiak, W., Kagan, A., Mirkowska, Z. (2012). Innowacje w polskich gospodarstwach rolnych, zakres ich wdrażania i znaczenie. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 3, IERiGŻ.
 • Klepacki, B. (2015). Uwarunkowania rozwoju rolnictwa oraz obszarów wiejskich w ujęciu historycznym i współcześnie. W: Ł. Hardt, D. Milczarek-Andrzejewska (red.). Ekonomia jest piękna? Księga dedykowana prof. Jerzemu Wilkinowi. (s. 398). Wydawnictwo Scholar.
 • Kordas, L. (2005). Energetyczne i ekonomiczne skutki stosowania uproszczeń w uprawie roli w zmianowaniu. Acta Sci. Polon., Agricultura, 1(1), 51-60.
 • Leń, S. (2012). Precyzyjne rolnictwo. Twój Doradca Rolniczy Rynek 01, 42-43.
 • Małecka I., 2006. Produktywność roślin w płodozmianie w zależności od systemów uprawy roli. Fragm. Agron., 2(90).
 • Marulanda, C., Izquierdo, J., La, Huerta (2003). Hidroponica Popular, 3rd ed., Regional Office of the FAO for Latin America and the Caribbean, Santiago.
 • Maziarz, C. (1984). Andragogika rolnicza. Warszawa: PWN.
 • MIT (2015). MIT Review, High Tech Food Chain.
 • Pobrane 11.03.2016 z: www.dow.com
 • Pobrane 11.03.2016 z https://europa.eu
 • Pobrane 11.03.2016 z www.teraz-srodowisko.pl
 • Podręcznik Oslo. (2005). Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji (s.48-49). OECD/Wspólnoty Europejskie 2008. Warszawa: PARP.
 • Ryznar, J. (1995). Doradztwo rolnicze w zarysie. Wrocław: Wyd. Akademia Rolnicza.
 • Schumpeter, J., A. (1960). Difusion of Innovations. New York.
 • Ślusarkiewicz-Jarzina, A., Ponitka, A. (2003). Efficient production of spontaneous and induced doubled haploid triticale plants derived from culture. Cereal Res. Commun., 31.
 • Święcicki, W.,K., Surma, M., Koziara, W., Skrzypczak, G., Szukała, J., Bartkowiak-Broda, I., Zimny, J., Banaszak, Z., Marciniak, K. (2011). Nowoczesne technologie w produkcji roślinnej – przyjazne dla człowieka i środowiska. Polish Journal of Agronomy, 104.
 • Tsilo, T.,J., Simsek, S., Ohm, J-B., Hareland, G.,A., Chao, S., Anderson, J.,A. (2011). Quantitative trait loci influencing endosperm texture, dough-mixing strength, and bread-making properties of the hard red spring wheat breeding lines. Genome,54, 460-470.
 • Tuberosa, R., Phillips, R.,L., Gale, M. (red.). (2003). Proceedings of the International Congress: In the Wake of the Double Helix: From the Green Revolution to the Gene Revolution. Bologna, Italy, May 27-31.
 • United Nations Population Division (2013). Pobrane 15.03.2016 z: www.un.org
 • Wowrzeczka, B. (2014). Agropolis część II. Współczesna farma miejska. Architectus nr 3(39)

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c1f65c80-71e5-474e-83d1-2c1f6d5c0292
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.