Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 10 | 131-141

Article title

Bezpieczeństwo społeczne i ekonomiczne jako elementy polityki gospodarczej państwa i ryzyka

Title variants

EN
Social and Economic Security as Elements of the State’s Economic Policy and Risk

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Kategorie bezpieczeństwa społecznego i ekonomicznego zaliczane są we współczesnych realiach (społeczno-gospodarczo-politycznych) do jednych z najistotniejszych czynników rozwoju. Oczywiste jest, że każdy rozwój niesie za sobą podniesienie jakości życia mieszkańców. Przez podniesienie jakości życia rozumie się przede wszystkim istotną poprawę stanu poczucia bezpieczeństwa wśród obywateli, życie w czystym, zdrowym i sprzyjającym środowisku przyrodniczym, uczestnictwo w kulturze, przynależność do zintegrowanej wspólnoty lokalnej umożliwiającej lepszą harmonizację życia codziennego i zawodowego czy możliwość realizacji poglądów w społeczeństwie obywatelskim. Oznacza to, że polityka państwa zmierzająca do szybkiego i stabilnego rozwoju musi uwzględniać bezpieczeństwo w systemie działania gospodarki narodowej.
EN
The categories of social and economic security are included in contemporary realities (socio-economic and political) to one of the most important development factors. It is obvious that every development brings about an improvement in the quality of life. But by raising the quality of life, we mean, first of all, a significant improvement in the sense of security among citizens, living in a clean, healthy, and favorable environment, participation in culture, belonging to an integrated local community, enabling better harmonization of everyday and professional life or the possibility of exercising views in society civil. This means that the policy of the state aimed at rapid but stable development must take into account security in the system of operation of the national economy.

Year

Volume

10

Pages

131-141

Physical description

Contributors

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c1f77cfb-2a95-4e33-a319-2b8125b3c431
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.