Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 7 | s. 375-391

Article title

Darowizna udziałów sp. z o.o. w celu ich umorzenia – wybrane skutki podatkowe

Authors

Content

Title variants

EN
Shares' donation of limited liability company in the destination of redeem them - chosen tax effects

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Funkcją kapitału zakładowego spółki z o.o. jest zapewnienie spółce środków majątkowych na prowadzenie działalności gospodarczej oraz ewentualną spłatę zobowiązań wobec wierzycieli. Jeśli spółka osiąga dodatni wynik finansowy, to może przeznaczyć część swoich środków na kapitał rezerwowy. Wtedy istnieje możliwość umorzenia udziałów wspólnika wraz z wypłatą jemu (z czystego zysku) ekwiwalentu. Celem artykułu jest przedstawienie problematyki opodatkowania podatkiem dochodowym oraz podatkiem od spadków i darowizn czynności darowania udziałów przez wspólnika (osobie najbliższej) przy późniejszym umorzeniu automatycznym tych udziałów. Przyjęto, że wspólnikami są jedynie polscy rezydenci podatkowi (osoby fizyczne), a spółka wypłaca ekwiwalent za umorzenie z czystego zysku. W wyniku dokonanych badań uznano sposób opodatkowania czynności darowania udziałów w celu umorzenia automatycznego obowiązujący od 1 stycznia 2014 r. jako mniej korzystny dla podatnika. Wcześniej podatnik mógł podnosić, że wartość rynkowa darowanych udziałów jest równoznaczna z kwotą darowizny. Aktualnie jednak koszty uzyskania przychodów są ustalone w sposób ustawowy i zarówno podatnik, jak i darczyńca nie są w stanie zwiększyć kosztów podatkowych we własnym zakresie. Niezmienne jest jednak zwolnienie stron czynności darowizny z podatku od spadków i darowizn w razie zachowania wymogów formalnych. Jednocześnie zwrócono uwagę na możliwość przedstawiania przez darczyńcę pozornych wydatków w przypadku wkładów pieniężnych. Jako postulat de lege ferenda należy uznać potrzebę wprowadzenia wymogu przedstawienia przez podatnika (obdarowanego) potwierdzenia wpłaty na konto bankowe spółki wartości wkładu pieniężnego, jaki wnosił darczyńca w celu objęcia udziałów.
EN
Providing for the company property funds for the conducting business activities and the possible repayment is a function of the share capital of the limited liability company of obligations towards the creditors. If the company is achieving the profit can allocate the part of his funds for the reserve capital. Then a possibility of discontinuing interests along with the payment to him exists (from the net profit) of equivalent. Presenting issues of the taxation is a purpose of the article with the income tax and the inheritance and gift tax of the activity of giving shares by the partner (for the closest person) at more late automatic amortizing of these shares. It was assumed that only Polish tax residents were partners (natural persons) and the company is paying the equivalent for amortizing from the net profit. As a result of effected examinations a way of taxing applying to activities of giving shares to the purpose of the automatic redemption was recognised from 1 January 2014 as less beneficial for the taxpayer. Earlier taxpayer, he could raise, that the market value of given shares was tantamount to the amount of the donation. Currently however costs of obtaining the income are set in the statutory way and both the taxpayer and the donor aren't able to increase of tax costs on one's own. However dismissing sides of the activity of the donation from the inheritance and gift tax is keeping steady in case of retaining formal requirements. At the same time highlighted the opportunity to present the apparent donor expenditures for cash contributions. As the demand de lege ferenda one should recognize the need of the introduction of a requirement of the production by the taxpayer (given) of receipt to the bank account of the company of the value of the cash contribution a donor carried which in order to take shares.

Year

Volume

7

Pages

s. 375-391

Physical description

Contributors

author

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c1fcd927-1d66-4221-913d-798afe6c7ded
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.