Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 10 | 2(19) | 163-187

Article title

Wizualizacje wybranych wskaźników bibliometrycznych na przykładzie bibliograficznej bazy danych CYTBIN

Content

Title variants

EN
Visualizations of Selected Bibliometric Indicators on the Example of the Bibliographic Database CYTBIN

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł przedstawia koncepcję wizualizacji wybranych wskaźników bibliometrycznych na podstawie danych zgromadzonych w bibliograficznej bazie danych CYTBIN, obejmującej artykuły z wybranych krajowych czasopism z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Poza zobrazowaniem tradycyjnych wskaźników przedstawiono również wizualizacje miar (np. PageRank, HITS), których wartości nie zależą jedynie od najbliższego sąsiedztwa badanych obiektów w sieci współpracy czy cytowań, ale od szerszego kontekstu wystąpienia w całej strukturze. Celem artykułu nie jest wyciąganie szczegółowych wniosków opisujących rozwój dziedzin bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, gdyż wnioski takie – wywiedzione na podstawie danych cząstkowych – obarczone mogłyby być dużym marginesem niepewności. Zamierzenie autorki stanowiło natomiast przedstawienie samych koncepcji prezentacji danych bibliograficznych w formach, które czyniłyby ich odbiór bardziej zrozumiały i atrakcyjny od tradycyjnych form tabelarycznych.
EN
The article presents the concept of visualizations of selected bibliometric indicators based on data collected in the CYTBIN bibliographic database thatcovers articles from selected national journals of information and library science. In addition to traditional bibliometric indicators, visualizations of measures that do not depend only on the nearest neighborhood of the analyzed objects in the citation and collaboration networks, but from a broader context across the structure, are depicted (such as PageRank, HITS).The aim of this article is not to draw detailed conclusions about the development of information and library science, as such conclusions based on incomplete data could be burdened with some error. The intention of the author, however, was to present concepts of visualizations of bibliographic data in forms which make them more readable and attractive than traditional tabular forms.

Year

Volume

10

Issue

Pages

163-187

Physical description

Dates

published
2017-12

Contributors

 • Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Uniwersytet Śląski w Katowicach

References

 • Cheng Su, YunTao Pan, JunPeng Yuan, Hong Guo, ZhengLu Yu, ZhiYu Hu, PageRank, HITS and Impact Factor for Journal Ranking, [w:] 2009 WRI World Congress on Computer Science and Information Engineering, Los Angeles 2009, s. 285–290.
 • Kamińska Anna Małgorzata, Miary podobieństw łańcuchów znakowych a deduplikacja rekordów w bibliograficznych bazach danych, „Przegląd Biblioteczny” 2017, nr 4 [w druku].
 • Kamińska Anna Małgorzata, Potencjał bibliometryczny bibliograficznej bazy danych CYTBIN w świetle prostych i złożonych wskaźników analitycznych, „Bibliotheca Nostra” 2017 [w druku].
 • Kamińska Anna Małgorzata, ProBIT – prospektywna metoda tworzenia trawersowalnych indeksów cytowań a współczesne problemy organizacji przestrzeni informacji w tradycyjnych bibliograficznych bazach danych, „Zagadnienia Informacji Naukowej” 2017, nr 1.
 • Kamińska Anna Małgorzata, Zastosowanie metod analizy sieci społecznościowych w dziedzinach bibliometrii i webometrii. Miary i narzędzia, „Nowa Biblioteka. Usługi, technologie informacyjne i media” 2018, nr 2 [w druku].
 • Langville Amy, Meyer Carl, Google’s PageRank and Beyond: The Science of Search Engine Rankings, Princeton 2012.
 • Marszakowa-Szajkiewicz Irena, Badania ilościowe nauki podejście bibliometryczne i webometryczne, Poznań 2009.
 • McCandless David, Informacja jest piękna, Warszawa 2016.
 • OsińskaVeslava, Wizualizacja informacji. Studium informatologiczne, Toruń 2016.
 • Seweryn Anna, Swoboda Izabela, CYTBIN – krajowy indeks cytowań z zakresu bibliologii i informatologii [online] [dostęp 30 września 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://eprints.rclis.org/22524/1/cytbin.pdf.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c2024172-7856-44f1-88ef-1f9c9db1a069
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.