Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 1(36) | 217-233

Article title

Ustawa o usługach detektywistycznych jako forma prywatyzacji zadań administracji publicznej w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego

Content

Title variants

EN
An act on detective services as a form of privatization of public administration tasks in the sphere of public safety and order

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Prywatyzacja bezpieczeństwa, rozumiana jako prywatyzacja zadań bądź prywatyzacja realizacji zadań administracji publicznej w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce jest zjawiskiem stosunkowo nowym, którego początki należy datować na przełom lat 80. i 90. XX w. Ma to bezpośredni związek ze zmianami ustrojowymi, społecznymi i gospodarczymi zmierzającymi do demokratyzacji życia publicznego oraz przyjmowania kapitalistycznego systemu gospodarki. W państwach zachodnich, w szczególności anglosaskich, zjawisko prywatyzacji bezpieczeństwa ma znacznie dłuższe tradycje, powszechniejsze zastosowanie oraz liczniejsze formy. Prywatny sektor bezpieczeństwa, mimo swoich ograniczeń, rozwija się w Polsce w tempie 12% rocznie, co pozwala formułować tezę, iż jest to, bez wątpienia, tendencja przyszłościowa. Niniejszy artykuł stanowi pracowanie teoretyczne, oparte w głównej mierze na badaniach typu poznawczego, przy zastosowaniu metody historycznoprawnej, dogmatycznoprawnej i porównawczej
EN
Privatization of security understood as privatization of tasks, or privatization of public administration tasks in the field of public safety and order in Poland is a relatively new phenomenon, the beginnings of which should be dated at the turn of the 80s and 90s of the twentieth century. This is directly related to systemic and social changes and economic ones aiming at democratizing public life and adopting the capitalist economic system. In Western countries, especially in Anglo-Saxon countries, the phenomenon of privatization of security has much longer traditions, wider application and more numerous forms. The private security sector, despite it’s limitations, is developing in Poland at the rate of 12% per year, which allows to formulate the thesis that this is, without a doubt, the future trend. Theoretical description, based mainly on cognitive-type research, using the historical-legal, dogmatic and comparative method.

Year

Issue

Pages

217-233

Physical description

Dates

published
2018

Contributors

 • Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

References

 • Bandarzewski, K. (2007). Prywatyzacja zadań publicznych. W: J. Zimmermann (red.), Koncepcja systemu prawa administracyjnego, Warszawa: Wolters Kluwer Polska. ISBN 9788375260861.
 • Biernat, S. (1994). Prywatyzacja zadań publicznych. Problematyka prawna, Warszawa−Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 8301114630.
 • Boć, J. (red.). (2007). Prawo administracyjne, Wrocław: Kolonia Limited. ISBN 9788360631164.
 • Brakoniecki, D. (2016). Detektywistyka. Prawne i funkcjonalne aspekty działalności detektywistycznej w Polsce i na świecie, Warszawa: Difin. ISBN 9788380852730.
 • Brakoniecki, D. (2017). Detektywi. W: M. Czuryk i M. Karpiuk (red.), Pracownicy formacji bezpieczeństwa i porządku publicznego, służb ratownictwa i ochrony, Olsztyn: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. ISBN 9788394776954.
 • Bull, H. (1977). The Anarchical Society, Londyn. ISBN 9780231127639.
 • Gozdór, G. (2006). Usługi detektywistyczne. Komentarz, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. ISBN 8374830123.
 • Izdebski, H. (2001). Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze „LexisNexis”. ISBN 8388296922.
 • Jabłońska-Bońca, J. (2014). Zacieranie granicy między publicznym a prywatnym bezpieczeństwem w XXI wieku, a problemy prywatnych detektywów – szkic tematu. W: J. Świeczkowski (red.), Wszelkie prawo stanowione jest dla ludzi, Gdańsk: Wydawnictwo Multimedialne Kowalewski i Wolff. ISBN 9788386820511.
 • Kalinka, K. (2012). Prywatyzacja sektora publicznego a grupy interesów. W: J. Blicharz (red.), Prawne aspekty prywatyzacji, Wrocław: Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. ISBN 9788361370291.
 • Kurzyński, J. (2006). Vademecum samorządowca i polityka, czyli zasada subsydiarności w funkcjonowaniu samorządu gospodarczego, Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe. ISBN 837432113X.
 • Kuźniar, R. (2012). Ewolucja problemu bezpieczeństwa – rys historyczny. W: R. Kuźniar, A. Bieńczyk-Missala, B. Balcerowicz, P. Grzebyk, M. Madej, K. Pronińska, M. Tabor, M. Sułek i A. Wojciuk (red.). Bezpieczeństwo międzynarodowe, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. ISBN 9788373835474.
 • Maslow, A. (1943). Theory of Human Motivation, „Psychological Review” Nr 50. ISSN 0033-295X
 • Misiuk, A. (2011). Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego. Zadania prawnoustrojowe, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. ISBN 9788360501887.
 • Ochendowski, E. (1994). Prawo administracyjne, Toruń: „Comer”. ISBN 8385149112.
 • Piątek, J. (2010). Prywatne firmy wojskowe – nowy charakter prowadzenia wojen w świecie globalnym, „Kultura – Historia – Globalizacja” Nr 8. ISSN 1898-7265.
 • Pieprzny, S. (2009). Podmioty prywatne w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego. W: J. Supernat (red.), Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. ISBN 9788322930441.
 • Pieprzny, S. (2012). Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. ISBN 9788373387317.
 • Pikulski, S. (2000). Podstawowe zagadnienia bezpieczeństwa publicznego. W: W. Bednarek i S. Pikulski (red.). Prawne i administracyjne aspekty bezpieczeństwa osób i porządku publicznego w okresie transformacji ustrojowo-gospodarczej. Materiały z konferencji naukowej, Mierki 26–27 października 2000 r., Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. ISBN 8372990433.
 • Pius XI. (1982). Encyklika o odnowieniu ustroju społecznego „Quadragesimo anno”, Kraków: Znak. Przeł. ks. J. Piwowarczyk. ISSN 0044-488X.
 • Pomykała, M. (2012). Bezpieczeństwo jako kategoria prawa. W: A. Letkiewicz i A. Misiuk (red.), Państwo – Administracja – Policja. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Rajchelowi, Szczytno: Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji. ISBN 9788374623216.
 • Popławska, E. (2000). Zasada subsydiarności w Traktatach z Maastricht i Amsterdamu, Warszawa: „Scholar”. ISBN 8388495275.
 • Strożek-Kucharska, M. (2016). Definiowanie zadań publicznych – wprowadzenie do dyskusji. W: P. Bieś-Srokosz (red.), Zadania publiczne. Podmioty – uwarunkowania prawne – potrzeby społeczne, Częstochowa: Wydawnictwo im. S. Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza. ISBN 9788374555050.
 • Ura, E. (1974). Pojęcie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, „Państwo i Prawo” Nr 2. ISSN 0031-0980.
 • Ura, E. (1997). Prawo administracyjne. Część druga, Rzeszów: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Zacharko, L. (2016). Granice prywatyzacji zadań publicznych (kilka refleksji). W: P. Bieś- -Srokosz (red.), Zadania publiczne. Podmioty – uwarunkowania prawne – potrzeby społeczne, Częstochowa: Wydawnictwo im. S. Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza. ISBN 9788374555050.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1734-2031

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c2047310-d317-4c7c-b239-c49dce61839a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.