Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 2 | 6 | 211-229

Article title

Skuteczna rada nadzorcza. Perspektywa prezesów spółek – pilotaż ekspercki

Content

Title variants

EN
The Effective Supervisory Board: A CEO Perspective – Pilot Expert Study

Languages of publication

Abstracts

PL
Celem, przeprowadzonego w grudniu 2012 roku pilotażu eksperckiego było rozpoznanie stosunkowo słabo zbadanej sfery, jaką tworzą opinie i poglądy prezesów zarządów na temat determinant skuteczności polskich rad nad-zorczych oraz ich oczekiwań wobec rady w zakresie jej współpracy z zarządem z punktu widzenia skuteczności realizowanych przez radę zadań. W badaniach uczestniczyło trzech ekspertów prezesów zarządów, charaktery-zujących się zróżnicowanym doświadczeniem w zakresie współpracy z różny-mi – w zależności od różnej struktury własności spółek (m.in. akcjonariusz do-minujący – zagraniczny inwestor lub Skarb Państwa) – typami rad. Badania miały charakter jakościowy, a wykorzystaną techniką badawczą był wywiad. Otrzymane wyniki badań wskazują, że podstawowym czynnikiem decy-dującym o dobrej współpracy między radą nadzorczą a zarządem, który jedno-cześnie przekłada się na skuteczność działania rady, jest przejrzysta dwustron-na komunikacja. O jej jakości decyduje wzajemna znajomość potrzeb jej uczest-ników. Po stronie rady leży przekazanie zarządowi spółki oczekiwań akcjona-riuszy, sprecyzowanie swoich informacyjnych potrzeb, a także przekazywanie zarządowi opinii na temat jego działalności. Natomiast zarząd jest odpowie-dzialny za przekazywanie radzie informacji umożliwiającej jej podjęcie ade-kwatnej do potrzeb, a przede wszystkim w interesie spółki, decyzji. O jakości współpracy między radą i zarządem, decyduje również przyj-mowanie przez radę funkcji nie tylko merytorycznie przygotowanego, ale przede wszystkim zaangażowanego sparring partnera dla zarządu. Partnera, który dobrze zna i realizuje swoje zadania, który nie przekracza swoich kompetencji i jest odpowiedzialny za swoje działania; co szczególnie mocno podkreślali ba-dani prezesi.

Year

Volume

2

Issue

6

Pages

211-229

Physical description

Contributors

  • Dr, Centrum Studiów Zarządzania, Akademia Leona Koźmińskiego, ul. Jagiellońska 57/59, 03-301 Warszawa

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c206037e-496a-48a2-b4ce-c08549659040
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.