Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 49 | 322-335

Article title

Zarządzanie projektem partnerskim współfinansowanym ze środków funduszy zewnętrznych przy zastosowaniu metody Project Cycle Management

Content

Title variants

EN
Management of a partner project co-financed with the outside funds using the method of Project Cycle Management
RU
Управление партнерским софинансовым проектом за счет средств внешних фондов с использованием методики Project Cycle Management

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule zaprezentowano propozycję podejścia do zarządzania partnerskim projektem współfinansowanym z funduszy strukturalnych UE w sektorze publicznym. Zarządzanie projektami stanowi ważny, wieloaspektowy obszar badań naukowych i praktyki zarządzania we współczesnych organizacjach. Jednostki samorządu terytorialnego pozyskują środki z funduszy UE na realizację zadań, korzystając z adresowanych do nich projektów [Trocki, 2012] w tym projektów partnerskich. Idea partnerstwa projektowego jest stosunkowo nową formą współpracy zorganizowanych podmiotów, które angażują się wspólnie w realizację konkretnych przedsięwzięć organizacyjnych w formule projektowej. Niestety, jak do tej pory partnerstwo projektowe nie zostało szeroko opisane w literaturze. Artykuł ma na celu ukazanie specyfiki zarządzania projektem partnerskim współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach POKL 2007–2013 oraz ukazanie korzyści, jakie niesie ze sobą współpraca jednostki samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi. Prezentuje formy i fazy współdziałania osób oraz podmiotów w procesie zarządzania partnerskim projektem. Zaprezentowano w nim studium przypadku dla projektu partnerskiego pt. „Akademia organizacji pozarządowych” wdrażanego w partnerstwie jednostki samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych.
EN
This article presents a proposal for an approach to the management of a partner project co-financed with the EU structural funds in the public sector. The project management constitutes both a multifaceted area of researches and traineeship of the management of contemporary organizations are affecting. You can hardly find any information describing or examining this issue. This article aims to show the specifics of the project management partnership co-financed by European Union within the Human Capital Operational Programme 2007–2013, and to present the benefits offered by the co-operation of local government units and NGOs. The article presents forms and phases of interactions of people and entities in the process of managing a partner project co-financed with the outside funds. It presented the case of the partner project named “The Academy of Non-Governmental Organisations” implemented in the partnership of a local government unit and NGOs.

Year

Volume

49

Pages

322-335

Physical description

Contributors

 • Katedra Zarządzania Organizacjami, Kadrami i Prawa Gospodarczego Wydział Zarządzania AGH Akademia Górniczo-Hutnicza
author
 • Katedra Zarządzania Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

References

 • Brilman J., 2002, Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, Wydawnictwo PWE S.A., Warszawa.
 • Czakon W., 2005, Istota relacji sieciowych przedsiębiorstwa, „Przegląd Organizacji” nr 5.
 • Domiter M., Marciszewska A., 2013, Zarządzanie projektami unijnymi. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa.
 • Definicja i rodzaje ewaluacji, 2009 https://www.ewaluacja.gov.pl/ewaluacja_wstep/Strony/Definicja.aspx (dostęp: 15.10.2015 r.).
 • Frączkiewicz-Wronka A. (red.), 2013, Efektywność zarządzania organizacjami publicznymi i jej pomiar, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu, Partnerstwo w projektach unijnych, http://www. biznesklaster.pl/company/article/24-partnerstwo-w-projektach-unijnych/(dostęp: 28.12.2015 r.).
 • Kassel D.S., 2010, Managing Public Sector Projects. A Strategic Framework for Success in an Era of Downsized Government, CRC Press, Boca Raton.
 • Koskela L., Howell G., 2003, The Underlying Theory of Project Management Is Obsolete[w:] Kompendium wiedzy o zarządzaniu projektami (A Guide to the Project Management Body of Knowledge), PMBOK® Guide 2000 Edition, MT&DC, Warszawa.
 • Kopczyński T., 2014, Rola i kompetencje kierownika projektu w zwinnym zarządzaniu projektami na tle tradycyjnego podejścia do zarządzania projektami, „Studia Oeconomica Posnaniensia”, Vol. 2, No. 9 (270).
 • Kożuch B (red.), 2011, Skuteczne współdziałanie organizacji publicznych i pozarządowych, Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych UJ w Krakowie, Kraków.
 • Markiewicz P., 2008, Wprowadzenie do zarządzania projektami, materiały dydaktyczne, Krakowska Szkoła Biznesu, Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków.
 • Mattessich P.W., Murray-Close M., Monsey B.R., 2001, Collaboration: What Makes It Work, Amherst H. Wilder Foundation, Saint Paul.
 • Mingus N., 2002, Project Management, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 • Nalepka A., Kozina A., 2007, Podstawy badania struktury organizacyjnej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków.
 • Prywata M., Zastosowanie metodyk zarządzania projektami w tworzeniu aplikacji internetowych, www.web.gov.pl/g2/big/2010_05/892b33cf3170847c71f3f21a7f07d873.pdf (dostęp: 8.03.2015 r.).
 • Puszczewicz B., Wosik E., 2007, Podręcznik metodyczny – zarządzanie cyklem projektu, Fundacja „Fundusz Współpracy”, Warszawa.
 • Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu, Wniosek o dofinansowanie projektu pt. Akademia organizacji pozarządowych. Nowy Sącz, 10.10.2011 r.
 • Skalik J. (red), 2009, Zarządzanie projektami, UE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Trocki M., Grucza B., Ogonek K., 2003, Zarządzanie projektami, Wydawnictwo PWE, Warszawa.
 • Trocki M., 2012, Nowoczesne zarządzanie projektami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Trocki M., Grucza B., 2007, Zarządzanie projektem europejskim, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., Warszawa.
 • Uchwała nr 45/IV/2007 Rady Powiatu Nowosądeckiego z 22 lutego 2007 r. w sprawie „Programu Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi w Roku 2007”.
 • Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2006, Zarządzanie cyklem projektu, Warszawa.
 • Wiatrak A., 2014, Więzi międzyorganizacyjne, http://pz.wz.uw.edu.pl/pl/numer/wiezi- -miedzyorganizacyjne (dostęp: 15.10.2015 r.).
 • Wysocki R., 2013, Strategiczne zarządzanie projektami w sektorze publicznym – strategia portfela projektów, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu, Wałbrzych.
 • Wyrozębski P., 2014, Zarządzanie wiedzą projektową, Difin, Warszawa. www.pozytek.gov.pl/OGLOSZONO,KONKURS,nr,DWF_5.4.2_7_2011,3064.html (dostęp: 5.10.2015 r.).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c2106a8b-096f-450b-a0a9-e0a490559c2d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.