PL EN


2017 | 8 | 4 | 78-83
Article title

Personalizowanie kształcenia akademickiego – wybrane doświadczenia, potrzeby i perspektywy

Content
Title variants
EN
Personalization of Academic Education – Selected Experiences, Needs and Perspectives
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W ostatnich latach w polskim systemie oświaty można zauważyć coraz wyraźniejszy trend związany z personalizacją kształcenia. Wyraża się on obecnością m.in. różnych form tutoringu, ruchem edukacji domowej czy szkół demokratycznych. Zmiany demograficzne, wyzwania rynku pracy, ale także wizja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wskazują, że personalizacja jest ważną wskazówką również dla kształcenia akademickiego. W niniejszym artykule aspekt ten będzie analizowany z perspektywy najnowszej literatury przedmiotu, a także własnych obserwacji.
EN
In recent years in the Polish educational system might be noticed more pronounced trend of the personalization of education. It is expressed by the presence inter alia of various forms of tutoring, home education or democratic schools. Demographic changes, labour market challenges, and the vision of the Polish Ministry of Science and Higher Education indicate that personalization is an important prerequisite also for academic education. In this article this aspect will be analyzed from the perspective of the latest literature of the subject as well as own observations.
Year
Volume
8
Issue
4
Pages
78-83
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
 • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Pedagogiczny, Zakład Pedagogiki Społecznej i Terapii Pedagogicznej
References
 • Cieśliński, J.L. (2016). Algorytm podziału dotacji podstawowej dla polskich uczelni akademickich. Nauka, 1, 159–180.
 • Grzegorczyk, G. (2016). Tutoring w perspektywie kontekstowo-ekologicznej. W:B. Karpińska-Musiał (red.), W trosce o jakość w ilości. Tutoring oksfordzki w Uniwersytecie Gdańskim (s. 95–112). Kraków: Libron.
 • GUS (2016). Szkoły wyższe i ich finanse. Warszawa.
 • Hejwosz, D. (2010). Edukacja uniwersytecka i kreowanie elit społecznych. Kraków: Impuls. http://dydaktyka-akademicka.pl (9.07.2017).
 • http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/edukacja/szkolnictwo-wyzsze-w-roku-akademickim- -20162017-dane-wstepne,8,4.html (13.07. 2017).
 • http://www.ajd.czest.pl/media/domeny/53/static/pub/dlastudentow/tutoring/czym_jest_tutoring.pdf(14.07.2017). http://www.bip.nauka.gov.pl/komunikaty-rzecznika-prasowego-mnisw/gowin-nowy-algorytm-nie- -doprowadzi-do-zwolnien-nauczycieli-akademickich.html (9.07.2017). http://wyborcza.pl/7,75398,20982176,algorytm-uderzy-w-male-uczelnie-eksperci-sla-opinie-o-refor-mie.html (13.07.2017).
 • Karpińska-Musiał, B. (2016). Edukacja spersonalizowana w uniwersytecie. Ideologia – instytucja – dydaktyka – tutor. Kraków: Libron.
 • Marzec, I. (2014). Tutoring jako metoda spersonalizowanego wspierania rozwoju człowieka. W: M. Taraszkiewicz (red.), Tutoring akademicki. Przegląd zagadnień (s. 89–124). Warszawa: Wyd. WSP TWP.
 • Melosik, Z. (2013). Edukacja uniwersytecka i procesy stratyfikacji społecznej. Kultura – Społe-czeństwo – Edukacja, 1 (3), 21–46.
 • Nowak, M. (2003). Pedagogika personalistyczna. W: Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika (s. 232–247). T. 1. Warszawa: PWN.
 • Sarnat-Ciastko, A. (2015). Tutoring w polskiej szkole. Warszawa: Difin.
 • Szkolnictwo wyższe w Polsce (2013). Pobrane z: http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_07/ 0695136d37bd577c8ab03acc5c59a1f6.pdf (13.07.2017).
 • Tapper, T., Palfreyman, D. (2000). Oxford and the Decline of the Collegiate Tradition. London: Woburn Press.
 • Tarnowski, J. (1993). Jak wychowywać? Warszawa: Wyd. ATK.
 • Woźniak, M. (2016). Tutoring – świadome studiowanie zarządzania. W: B. Karpińska-Musiał (red.), W trosce o jakość w ilości. Tutoring oksfordzki w Uniwersytecie Gdańskim (s. 167–183). Kraków: Libron.
 • Wójcicka, M., Wnuk-Lipińska, E. (1997). Uniwersytet w warunkach kształcenia masowego. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 2 (10), 51–64.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c2185a8e-0889-4c45-ae59-f4d1cfa67b48
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.