Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 127 | 137-151

Article title

The Risk of Cooperation Between Banks and Insurance Companies

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

PL
Zasadnicza treść artykułu jest skoncentrowana na tematyce ryzyka występującego we współpracy podmiotów rynku finansowego, a w szczególności we współpracy podmiotów bankowych i ubezpieczeniowych w ramach bancassurance. Bancassurance jest obszarem szczególnie istotnym, gdyż charakteryzuje się szybkim tempem rozwoju i wysoką innowacyjnością, co często jest powiązane z występowaniem szczególnego typu ryzyka. Podstawowym dylematem, na którego rozstrzygnięcie jest nakierowana treść opracowania, jest wskazanie, czy szczególny rodzaj działalności prowadzonej według specyficznych zadań przez banki i ubezpieczycieli wspomaga, czy też przeciwnie utrudnia zarządzanie ryzykiem charakterystycznym dla współpracy podmiotów w ramach bancassurance. Analiza ryzyka charakterystycznego dla procesów współpracy bankowoubezpieczeniowej w ramach bancassurance dotyczy kilku obszarów. Kluczowe obszary obejmują ryzyko wyboru partnerów tworzących związek bancassurance, możliwość transferu ryzyka pomiędzy sektorami ubezpieczeń i bankowości, ryzyko wzmacniania oraz interferowania w ramach związku bankowo-ubezpieczeniowego ryzyka specyficznego dla każdego z sektorów objętych współpracą, a także ryzyko pogorszenia wizerunku rynkowego jednego z uczestników bancassurance w następstwie negatywnych skutków działań drugiego kooperanta. Uwzględniając istotę ryzyka, warty zauważenia jest fakt, iż jednym z głównych powodów tworzenia związków ubezpieczeniowo-bankowych jest dążenie współpracujących podmiotów do osiągnięcia dodatkowych zysków, co powoduje, że wzrasta poziom ryzyka zaburzeń procesów dystrybucji produktów w ramach bancassurance. Dążenie do osiągnięcia oczekiwanego poziomu sprzedaży usług bancassurance w bankowych kanałach dystrybucji generuje z kolei ryzyko niedopasowania oferty bancassurance do rzeczywistych potrzeb klientów banków, co negatywnie wpływa na satysfakcję klientów z korzystania usług zarówno banku, jak i ubezpieczyciela. Wyniki analizy poszczególnych aspektów bancassurance wskazują też, że pomimo wielu zalet tego rodzaju rozwiązań związki bankowo-ubezpieczeniowe mogą się przyczynić do rozprzestrzeniania zagrożeń pomiędzy sektorami bankowym i ubezpieczeniowym, powodując negatywne konsekwencje zarówno dla procesów zarządzania współpracujących podmiotów, jak i dla klientów tych podmiotów.

Keywords

Year

Volume

127

Pages

137-151

Physical description

Contributors

References

 • Benoist G.: Bancassurance: The New Challenges. Geneva. Papers on Risk and Insurance. Blackwell Publishers, Oxford 2002, Vol. 27, No. 3.
 • Cichy J.: Bancassurance jako przyszłościowa forma organizacji banków. In: Strategia polskich banków wobec wyzwań rozwojowych. Ed. R.N. Hanisz. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2002.
 • Czechowska D.: Procesy integracji sektora bankowego i ubezpieczeniowego. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.
 • Dobosiewicz Z.: Podstawy bankowości. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Grygutis J.: Teoretyczne podstawy funkcjonowania aliansów bankowo- ubezpieczeniowych oraz perspektywy ich rozwoju w Polsce. "Bank i Kredyt" 2002, nr 9.
 • Orlicki M.: Pozycja prawna banku w ubezpieczeniach bancassurance. "Prawo asekuracyjne" 2008, nr 2.
 • Rule D.: Risk Transfer between Banks, Insurance Companies and Capital Markets: an Overview. "Financial Stability Review, Bank of England", December 2001.
 • Swacha-Lech M.: Bancassurance sprzedaż produktów bankowo-ubezpieczeniowych. CeDeWu, Warszawa 2009.
 • Śliperski M.: Bancassurance. Związki bankowo-ubezpieczeniowe. Difin, Warszawa 2002.
 • Ustawa Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997, nr 140, poz. 939 z późn. zm.).
 • Ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym z dnia 22 maja 2003 r. (Dz.U. 2003, nr 124, poz. 1154 z późn. zm.).
 • Ustawa Kodeks spółek handlowych z 15 września 2000 r. (Dz.U. 2000, nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).
 • Zawadzka Z.: Ryzyko bankowe. Poltext, Warszawa 1995.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c2214452-e4c5-4c9e-84aa-2d69295092fb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.