Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 2-3(16-17) | 45-54

Article title

Stabilność zatrudnienia w polskiej służbie cywilnej a plany ograniczenia liczebności administracji rządowej

Content

Title variants

EN
Employment Stability in Polish Civil Service versus Plans of Reducing the Scale of Government Administration

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł omawia problematykę stabilności zatrudnienia w polskiej służbie cywilnej, wobec postulatów zmniejszania kosztów funkcjonowania i liczebności administracji rządowej. W opracowaniu przedstawione zostały wybrane, teoretyczne założenia wyższej niż w przypadku innych grup zawodowych stabilności zatrudnienia w służbie cywilnej. Omówiono ponadto formalne podstawy stabilności zatrudnienia w polskiej służbie cywilnej oraz praktyczne problemy związane z rozwiązywaniem stosunku pracy z jej pracownikami i urzędnikami. Przedstawiono wyniki badań dotyczących wpływu stabilności zatrudnienia na postawy członków korpusu służby cywilnej. Poświęcono też uwagę podjętej w 2010 r. próbie redukcji (racjonalizacji) zatrudnienia w administracji rządowej. W artykule zostały wykorzystane fragmenty rozprawy doktorskiej "Motywacja i motywowanie w polskiej służbie cywilnej" opracowanej pod kierunkiem prof. dr hab. Jolanty Szaban.
EN
The article concerns aspects of employment stability in Polish civil service in the context of the governments plans of reducing the costs of functioning and scale of government administration. The author presents theoretical assumptions of higher employment stability in civil service compared to other professional groups and discusses formal grounds of employment stability in Polish civil service as well as practical problems relating to terminating employment relationships with civil servants. What is more, he introduces the results of research concerning the influence of employment stability on the attitude of civil servants. The article also discusses the 2010 attempt to reduce employment in government administration. To conclude, the author offers some suggestions concerning employment reduction in government administration.

Contributors

 • Bank Gospodarstwa Krajowego

References

 • ARC Rynek i opinia (2011). "Społeczny wizerunek służby cywilnej. Raport podsumowujący" (raport zrealizowany na zlecenie KPRM), http://dsc.kprm. gov.pl/sites/default/files/raport_podsumowujacy.pdf [dostęp: 18.04.2012].
 • Czaputowicz J. (2004/2005). "Służba cywilna w Polsce - między polityzacją a profesjonalizacją", Służba Cywilna, nr 9.
 • Czaputowicz J. (2008). "Służba cywilna w procesie integracji europejskiej", w: J Czaputowicz (red.), Administracja publiczna. Wyzwania w dobie integracji europejskiej, Warszawa: Europejski Instytut Administracji Publicznej - Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Dąbrowski M. (2011). "Zatrudnienie w korpusie służby cywilnej na tle administracji publicznej", Przegląd Służby Cywilnej, nr 4(13).
 • Demke Ch. (2005). Are Civil Servants Different Because TheyAre Civil Servants'?, Luxemburg: EIPA.
 • Dostatni G. (2011). Koncepcje służby cywilnej a realizacja konstytucyjnego celu jej działania, Warszawa: WoltersKluwer.
 • Duggett M. (2004). "Wkład profesjonalnej służby cywilnej w demokrację", w: A. Dębicka, M. Dmochowski, B. Kudrycka (red.), Profesjonalizm w administracji publicznej, Białystok: Stowarzyszenie Administracji Publicznej.
 • Działocha K. (2008). "Uwagi wstępne do projektu ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej", http://dsc.kprm.gov.pł/strona.php?id=154 [dostęp: 15.03.2010].
 • HRM partners S.A. (2011). "Prezentacja końcowa z «Przeprowadzenia badania i dokonania analizy wynagrodzeń w służbie cywilnej w porównaniu do wynagrodzeń w pozostałych urzędach administracji publicznej oraz sektorach gospodarki», http://www. dsc.kprm.gov.pl/badanie-hrm [dostęp: 3.10.2011].
 • Itrich-Drabarek J. (2004/2005). "Samorządowa służba cywilna w Polsce - fakty i mity", Służba Cywilna, nr 9, jesień-zima.
 • Kacprzak I. (2009). "Zamiast zwolnień będą negocjacje", Rzeczpospolita, 28 grudnia.
 • Kamiński A.Z. (2008). "Administracja publiczna we współczesnym państwie", w: J. Czaputowicz (red.), Administracja publiczna. Wyzwania w dobie integracji europejskiej, Warszawa: Europejski Instytut Administracji Publicznej - Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kancelaria Prezydenta RP (2011). Informacja na stronie Kancelarii: http://www.prezydent.pl/aktual-nosci/wiadomosci/art,1604,prezydent-skierowal-do-tk-ustawe-o-racjonalizacji-zatrudnienia.htm [dostęp: 15.01.2011].
 • Kożuch B. (2004). Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, Warszawa: PLACET.
 • KPRM (2008). "Wyniki badania nt. wynagrodzeń w służbie cywilnej", http://www.dsc.kprm.gov.pl/aktualnosci.php?id=98dook=169 [dostęp: 30.11.2010].
 • KPRM i Polski Instytut Dyrektorów (2009). "System wynagrodzeń w polskiej służbie cywilnej na de rozwiązań zagranicznych - analiza i propozycje zmian".
 • Matheson A. (2003-2004). "Przegląd dwóch dekad modernizacji z perspektywy zarządzania zasobami ludzkimi", Służba Cywilna, nr 7.
 • Mikułowski W. (2004). "Sprawność cywilnej służby publicznej jako instrumentu rządzenia państwem", w: W. Kieżun, J. Kubin (red.), Dobre państwo, Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego.
 • Najwyższa Izba Kontroli (2012). Informacja o wynikach kontroli "Funkcjonowanie służby cywilnej w ramach obowiązujących regulacji prawnych", marzec, http://dsc.kprm.gov.pl/aktualnosci/informacja-o-wynikach-kontroli-nik-funkcjonowanie-słuzby-cywilnej-w-ramach [dostęp: 15.04.2012].
 • OECD (2011). "Government at a Glance 2011. Country note: POLAND".
 • O'Leary R. (2010). "Guerrilla employees: Should managers nurture, tolerate, or terminate them?", Public Administration Review, styczeń-luty.
 • PBS (2005). "Badanie dotyczące motywacji członków korpusu służby cywilnej oraz komunikacji wewnętrznej w służbie cywilnej. Raport z badania".
 • Pietrasiński P. (2011). "Działania doraźne i pakiety oszczędnościowe w administracjach publicznych", Przegląd Służby Cywilnej, nr 1(10), styczeń-luty.
 • Polska 2030. Wyzwania rozwojowe (red. naukowa M. Boni) (2009). Warszawa: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
 • Puzyna E. (2011). "Strategia zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej. Instrument realizacji strategii Sprawne Państwo", Przegląd Służby Cywilnej, nr 6(15), listopad-grudzień.
 • Radwan A. (2011). "W urzędach brak specjalistów", Gazeta Prawna, 24 marca.
 • Radwan A. (2012). "Urzędy omijają umowy o pracę. Rośnie zatrudnienie na zlecenie", Dziennik Gazeta Prawna, 11 kwietnia.
 • Rybiński K. (2011). "Administracja przejada efekty podwyżki VAT", rozmowa z A. Fandrejewską, Rzeczpospolita, 1 marca.
 • Szczerski K. (2008). "Opinia do projektów ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej wykonana na zlecenie Biura Analiz Sejmowych", http://www.dsc.kprm.gov.pl/strona.php?id=l54 [dostęp: 1.03.2011].
 • Tusk D. (2011). Exposé z 18 listopada 2011 r., http://www.premier.gov.pl [dostęp 25.11.2011].
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 grudnia 2002 r., sygn. akt - K 9/02 (Dz. U. nr 238, poz. 2025).
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 czerwca 2011 r., sygn. akt - Kp1/11.
 • Zieliński W. (2011). "Efektywność ZZL w sektorze publicznym", Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3-4.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c22416ec-afe0-4deb-98fd-f65c6be910a1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.