Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 4 (369) Tom II | 243-257

Article title

Wpływ animatorów sportu na propagowanie aktywności fizycznej wśród społeczności lokalnej

Content

Title variants

EN
Influence of Sport Animators on Promoting Physical Activity in the Local Community
RU
Влияние аниматоров спорта на пропагандирование физической активности среди местного общества

Languages of publication

PL EN RU

Abstracts

PL
Cel artykułu: stwierdzenie, czy animatorzy sportu pracujący na Orlikach w Toruniu wpłynęli na zwiększenie aktywności fizycznej społeczności lokalnej w 2015 roku. Metody badawcze: w badaniach wykorzystano sondaż diagnostyczny. Badania zostały przeprowadzone w Toruniu na wszystkich obiektach sportowo-rekreacyjnych typu Orlik. Liczba ankietowanych wyniosła 37. Dane uzyskane w badaniu zostały zróżnicowane ze względu na staż pracy z dziećmi i młodzieżą oraz udział w szkoleniach. Główne wyniki analiz: powstanie Orlików i zatrudnienie na nich wykwalifikowanych i z pasją animatorów doskonale wpisuje się w popularyzację i w strategię rozwoju sportu w naszym kraju. Implikacje praktyczne: badania służą dostarczeniu wiedzy na temat metod pracy animatorów sportowych, ukazują ich warsztat pracy oraz zdolności interpersonalne w kreowaniu zachowań prozdrowotnych w społecznościach lokalnych. Mają być pomocą dla władz samorządowych, będących gestorami Orlików w określeniu lub korygowaniu planów działania tych obiektów pod kątem aktywizacji mieszkańców. Mają także wskazać animatorom obszary wymagające z ich strony większego zaangażowania lub wprowadzenia nowych środków i metod działania, służących lepszemu oddziaływaniu w zakresie aktywności ruchowej społeczności lokalnej. Implikacje społeczne: wyniki są użyteczną diagnozą obrazującą skalę zaangażowania społeczności lokalnej w zakresie aktywności ruchowej i zdrowotnej przy wykorzystaniu istniejącej bazy sportowo-rekreacyjnej, wskazują też obszary, które wymagają zintensyfikowania działań na rzecz budowania świadomości prozdrowotnej mieszkańców. Określają i uwypuklają rolę animatorów sportu, którzy w bezpośredni sposób oddziałują na społeczność lokalną w zakresie propagowania aktywności ruchowej oraz nawyków i zachowań prozdrowotnych. Kategoria artykułu: badawczy.
EN
Aim: The aim of the article was to assess whether sport animators working on football pitches Orlik in Toruń increased physical activity of the local community in 2015. Research methods: A diagnostic survey was used in the study. Thirty-seven interviewees from all Orlik football pitches in Toruń took part in the survey. The gathered data sets were differentiated taking into consideration seniority of sport animators in work with children and young people as well as their participation in training courses. Main analyses results: Building of football pitches Orlik accompanied by the employment of qualified and passionate animators forms a part of a broader popularisation and strategy of the further development of sports in Poland. Practical implications: The study provided knowledge concerning work of the sports animators, showed their techniques and interpersonal skills in creation of health-promoting activities within local communities. Our results may be helpful for local self-governments (Orlik playgrounds owners), allowing for a better planning of Orliks functioning aiming at an increased activation of local inhabitants. They may also point out areas which need increased involvement or novel techniques, allowing for better influence on the physical activity of local communities. Social implications: Our results constitute a useful diagnosis of the involvement of the local community into physical activity and health promotion based on the existing sports and recreation facilities. They also point out areas which need intensified efforts towards building health-promoting awareness among inhabitants. Moreover, our outcomes emphasise the role of sport animators as people who directly influence local communities in the area of physical activity and health promotion. Article’s category: research article.
RU
Цель статьи: выявление, повлияли ли аниматоры спорта, работающие на спортплощадках Орлик в Торуни, на повышение физической активности местного населения в 2015 г. Исследовательские методы: в исследованиях использовали диагностичесий зондаж. Исследования провели в Торуни на всех спортивно-рекреационных объектах типа Орлик. Число опрошенных составило 37 человек. Данные, полученные в обследовании, отличались друг от друга по стажу работы с детьми и молодежью, а также по участию в курсах обучения. Основные результаты анализов: возникновение Орликов и трудоустройство на них квалифицированных и работающих с полной отдачей аниматоров великолепно способствуют популяризации и стратегии развития спорта в на- шей стране. Практические импликации: исследования служат предоставлению знаний о методах работы спортаниматоров, указывают их методы работы и интерперсональные умения в формировании направленного на сохранение здоровья поведения в локальных обществах. Они должны быть помощью для органов местного самоуправления, которые являются владельцами Орликов, в определении или исправлении планов работы этих объектов с точки зрения активизации жителей. Они тоже должны указать аниматорам области, требующие с их стороны большей вовлеченности или ввода новых средств и методов работы, которые служат лучшему воздействию в сфере двигательной активности местного общества. Социальные импликации: результаты – полезный диагноз, указываю- щий масштаб вовлечения местного населения в сфере двигательной и направленной на сохранение здоровья активности с использованием существующей спортивно-рекреационной базы, они тоже указывают области, которые требуют интенсификации действий для формирования сознания, направленного на сохранение здоровья. Они определяют и утрируют роль аниматоров спорта, которые непосредственно воздействуют на локальное общество в сфере пропагандирования двигательной активности, а также навыков и поведения, свойственных заботе о своем здоровье. Категория статьи: исследовательская.

Year

Pages

243-257

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
author
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

References

 • Godlewski P. (2011), Sport i rekreacja a wyzwania współczesnej cywilizacji, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Gołdys A., Rogaczewska M., Szymborska M., Włoch R. (2011), Raport z badania jakościowego i ilościowego, dotyczącego potencjału rozwoju programów miękkich na infrastrukturze sportowej powstałej w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”, Wydawnictwo Ministerstwa Sportu i Turystyki, Warszawa.
 • Gołdys A., Stec M., Wiśnicka M., Włoch R. (2013), Orliki i Animatorzy. Raport z badań prowadzonych w ramach Akademii Animatora, Akademia Animatora, Warszawa.
 • Mamcarczyk M. (2013), Program ,,Moje Boisko-Orlik 2012” jako element wspomagający polski rynek pracy, „Studia Ekonomiczne”, Vol. 161.
 • Marks-Bielska R., Dereszewski W., Zaborowska B. (2014), Rola i znaczenie inwestycji w rozwoju lokalnym na przykładzie gminy Kurzętnik w latach 2007-2013, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, Vol. 40.
 • Ulijasz B. (2015), Informacja Ministra Sportu i Turystyki na temat realizacji programów „Moje – Boisko Orlik 2012” i „Biały Orlik” w latach 2008-2012, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Warszawa.
 • Wybieralska M. (2015), Raport Nasz Orlik, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Warszawa.
 • http://frkf.pl/dzialania-i- oferta/ [dostęp: 16.06.2016].
 • https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2009-rok/308,Projekt-Pilotazowy-Animator-Moje-Boisko-ORLIK-2012.html[dostęp: 16.06.2016].
 • https://naszorlik.pl/baza-wiedzy/kim-jest-animator-orlika [dostęp: 16.06.2016].
 • https://www.orlik2012.pl/index.php/programme-description [dostęp: 16.06.2016].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c227789e-e142-4b79-87f6-50f11718db34
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.