Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 542 | 177-187

Article title

Optymalizacja produkcji biomasy mikroglonów na cele energetyczne w przebiegu różnych sposobów odżywiania

Content

Title variants

EN
Optimization of microalgal biomass production in different methods of nutrition for energetic purposes

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Mikroglony mają bardzo dobrze rozwinięte mechanizmy adaptacyjne do różnych środowisk. Mikroglony z gatunku Chlorella vulgaris mogą rosnąć w warunkach odżywiania auto-, jak też mikso- i heterotroficznego, a ich biomasa może stanowić doskonały surowiec do wykorzystania na cele energetyczne. Głównym celem pracy była ocena efektywności produkcji biomasy mikroglonów z gatunku Chlorella vulgaris na cele energetyczne w przebiegu różnych sposobów odżywiania. Badania prowadzono z wykorzystaniem hodowli okresowej, w systemach zamkniętych. W pracy dokonano oceny przyrostu biomasy mikroglonów w czasie. Przeanalizowano przebieg intensywności fotosyntezy poprzez pomiary zawartości tlenu rozpuszczonego w medium hodowlanym, pomiary zawartości chlorofilu a w komórkach i odczynu środowiska. Badania wykazały, że najkorzystniejszym sposobem hodowli mikroglonów na cele energetyczne była hodowla, w której zastosowano miksotroficzny sposób odżywiania.
EN
Microalgae are relatively easy to cultivate because they have great mechanisms of adaptation to various environments. Microalgal biomass can be used as a feedstock for energy purposes. The widespread green microalgae Chlorella vulgaris can be cultivated in autohetero- and mixotrophic conditions. The main aim of the present study was an assessment of the efficiency of the Chlorella vulgaris biomass production in different methods of nutrition for energetic purposes. In this work, microalgae were cultivated in a periodic culture in closed systems. The analysis of the growth rate was examined. The rate of photosynthesis was determined by the measurements of: concentration of dissolved oxygen in culture medium, content of chlorophyll a, and the analysis of changes in pH during the cultivation. The results from the present study demonstrate that the mixotrophic conditions of microalgal cultivation were the most efficient for energetic purposes.

References

 • Becker E.W., 2008, Microalgae: biotechnology and microbiology, Cambridge Studies in Biotechnology, no. 10, Cambridge University Press, Cambridge, UK.
 • Bei W., Yanqun L., Nan W., Christopher Q.L., 2008, CO2 biomitigation using microalgae, Appl Microbiol Biotechnol, no. 79, s. 707–718.
 • Chambers P.A., Mills T., 1996, Dissolved oxygen, fish and nutrient relationships in the Athabasca river, Northern River Basins Study Synthesis Report, no. 5.
 • Chrapka R., 2008, Biomasa – odnawialne źródło energii, https://www.info-ogrzewanie.pl/artykul,id_m-69 biomasa_8211_odnawialne_zrodlo_energii.html (30.06.2018).
 • Dębowski M., Zieliński M., Krzemieniewski M., Dudek M., Grala A., 2013, Możliwość namnażania
 • biomasy glonów na bazie odcieku pochodzącego z odwadniania osadów pofermentacyjnych, Rocz. Ochr. Śr., nr 15, s. 1612–1622.
 • Dobrowolski J.W., Bedla D., Czech T., Gambuś F., Górecka K., Kiszczak W., Kuźniar T., Mazur R.,
 • Nowak A., Śliwka M., Turunov O., Wagner A., Wieczorek J., Zabochnicka-Świątek M., 2017,
 • Integrated innovative biotechnology for optimization of environmental bioprocesses and a green economy, [w:] Optimization and Applicability of Bioprocesses, eds. H. Purohit, V. Kalia, A. Vaidya, A. Khardenavis, Springer, Singapore, s. 27–71. DOI: 10.1007/978-981-10-6863-8_3
 • Janukowicz H., 2006, Zawartość chlorofilu α i feofityny w glonach planktonowych Zalewu Szczecińskiego jako element monitoringu środowiska, Woda – Środowisko – Obszary Wiejskie, nr 6(1), s. 133–138.
 • Kozieł W., Włodarczyk T., 2011, Glony – produkcja biomasy, Acta Agrophysica, t. 17(1), s. 105–116.
 • PN-C-04541:1978. Woda i ścieki. Oznaczanie suchej pozostałości, pozostałości po prażeniu, straty przy prażeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych.
 • PN-ISO 10260:1992. Jakość wody. Pomiar parametrów biochemicznych. Spektrometryczne oznaczanie stężenia chlorofilu a.
 • Podbielkowski Z., 1996, Glony, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
 • Szymański N., Dąbrowski P., Zabochnicka-Świątek M., Panchal B., Lohse D., Kalaji H.M., 2017, Taxonomic classification of algae by the use of chlorophyll a fluorescence, Sci. Rev. Eng. Env. Sci., no. 26(4), s. 470–480. doi: 10.22630/PNIKS.2017.26.4.45
 • Zabochnicka-Świątek M., 2017, Usuwanie azotu amonowego ze ścieków w procesie sorpcji i biosorpcji, Monografia nr 324, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 • Zabochnicka-Świątek M., Krzywonos M., Kalaji H.M., El-Sheery N.I., Bień J.B., 2018, Influence of clinoptilolite on the efficiency of heavy metal removal from wastewater by C. vulgaris, Desalination and Water Treatment, no. 117, s. 49–57. doi: 10.5004/dwt.2018.22034
 • Zabochnicka-Świątek M., Rygał A., 2017, The effect of biomass (Chlorella vulgaris, Scenedesmus armatus) concentrations on Zn2+, Pb2+ and Cd2+ sorption from zinc smelting wastewater, Inżynieria i Ochrona Środowiska, nr 20(2), s. 211–220.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c228b3ba-ebf0-455a-84b7-ef0e4aa7b519
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.