Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 2(36) | 66-75

Article title

Innowacyjność w nauczaniu przedmiotu „Technologie informacyjne”

Authors

Content

Title variants

Innovativeness in Teaching the Information Technologies Subject

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
W artykule, będącym studium przypadku, przedstawiono program oraz metodykę nauczania przedmiotu „Technologie informacyjne”, który jest prowadzony na pierwszym roku studiów licencjackich. W ramach tej metodyki, zakres przekazywanej wiedzy oraz osiągane, praktyczne efekty kształcenia są spójne z założeniami UE w zakresie maksymalizacji wykorzystywania technologii informacyjnych wspierających rozwój komunikacji elektronicznej, rozwój e-biznesu i usług publicznych on-line. Wymagane efekty kształcenia uzyskiwane są przez stosowanie metodyki działaniowo-kreatywnej w kształceniu studentów, czyli uczenia przez twórcze działanie. Według tej metodyki proces poznawania i przyswajania wiedzy, a zwłaszcza rozwijania umiejętności praktycznych jest bardziej trwały niż w innych formach nauczania. Wprowadzona w roku akademickim 2012/2013 w AFiBV metodyka innowacyjna realizacji przedmiotu „Technologie informacyjne” umożliwiła uzyskanie efektu synergii: zwielokrotnionych korzyści dzięki umiejętnemu połączeniu dotychczasowej wiedzy i umiejętności posługiwania się różnymi narzędziami informatycznymi („wyniesionymi” ze szkoły średniej i z pracy zawodowej) w jedną, jakościowo nową całości, odpowiadającą potrzebom społeczeństwa informacyjnego.
EN
In the article, being a case study, there is presented a curriculum and methodology of teaching the subject called Information Technologies, which is carried out on the first course of licentiate studies. Within the framework of this methodology, the range of the conveyed knowledge and the achieved practical effects of education are compliant with the EU assumptions as regards maximisation of the use of information technologies supporting development of electronic communication, on-line development of e-business and public services. The required effects of education are achieved owing to the use of the methodology based on activities and creativity in students’ education, i.e. teaching through creative activity. According to this methodology, the process of knowledge learning and acquisition, and particularly developing practical skills is more durable than in other forms of teaching. The introduced in the academic year 2012/2013 at AFiBV innovative methodology of implementation of the subject called Information Technologies enables achievement of the synergy effect: multiplied benefits owing to a skilful combination of the hitherto knowledge and skills of use of various IT tools (brought out from the secondary school and professional work) in one, qualitatively new whole, responding to the needs of the information society.

Year

Issue

Pages

66-75

Physical description

Contributors

author
  • Akademia Finansów i Biznesu Vistula

References

  • Technologia infor macyjna (autorzy: M.M. Sysło i inni), Program nauczania dla liceum ogólnokształcą-cego, liceum profilowanego i technikum – dopuszczony do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej. Numer dopuszczenia: DKOS-4015-18.02
  • serwis internetowy Ministerstwa Edukacji Narodowej (http://www.men.gov.pl/)
  • serwis internetowy http://www.serwisinnowacyjny.cba.pl/

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c23242bf-68f3-4714-8b91-f69f8e248c5a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.