Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 3 | 1 | 129-135

Article title

Gotowość zawodowa absolwentów średnich szkół plastycznych w odniesieniu do wymagań stawianych przez pracodawców w ofertach pracy – raport z badań

Authors

Content

Title variants

PL
Professional preparedness of high school graduates with regard to job advertisements requirements – research report

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Celem niniejszego opracowania jest dokonanie diagnozy i opracowanie raportu dotyczącego zgodności przygotowania zawodowego w średnich szkołach plastycznych z oczekiwaniami przyszłych pracodawców. Szczegółowe problemy podjęte w badaniach wyraŜone zostały w na–stępujących pytaniach: - Z jakich programów komputerowych korzystają uczniowie w średnich szkołach plastycznych? - Jakie programy graficzne znają uczniowie szkół plastycznych i jak oceniają swoje umiejętności w posługiwaniu się tymi programami? - Czy absolwenci szkół plastycznych zostali wyposaŜeni w wiedzę i umiejętności zgodne z oczekiwaniem przyszłych pracodawców?
EN
The purpose of the present study is to make the diagnosis and to draw up the report on accordance of the vocational education received at art schools to expectations of future employers. Following questions express extensive problems, taken in survey research: - What computer programmes are used at secondary art schools? - What graphic design programmes are known by students of secondary art school and how they assess their level of competence required for usage of those programmes? - Are the graduates of secondary art school accoutred with knowledge and qualities accordant with the expectations of their future employers?

Year

Volume

3

Issue

1

Pages

129-135

Physical description

Dates

published
2012

Contributors

References

  • Furmanek W. (1997), Kompetencje ogólnotechniczne, „Edukacja Ogólnotechniczna inaczej”, nr 8.
  • Podstawa programowa kształcenia w zawodzie Plastyk, załącznik nr 6 do Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 grudnia 2010 r., rozdz. III, pkt 2 i 16.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2080-9069

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c2374028-f828-491b-9a52-57c6f3e4dd87
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.