Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 3 (350) | 242-254

Article title

Dualizm relacji opartych na wiedzy (na przykładzie sektora usług badawczych i IT)

Content

Title variants

EN
Dualism of the Knowledge-Based Relations (on the Example of the Research Services and IT Sector)
RU
Дуализм отношений, основанных на знаниях (на примере сектора исследовательских услуг и информационной технологии)

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Wiedza jest kluczowym elementem procesu zarządzania w organizacji. Zarządzanie wiedzą polega na jej upowszechnianiu w obrębie organizacji lub poza nią. Transfer wiedzy (knowledge transfer) w obszarze rozwoju organizacyjnego i organizacyjnego uczenia się, jest praktycznym problemem przekazywania wiedzy z jednej organizacji do innej lub innych części organizacji, w tym też sieci organizacji. Transfer wiedzy jako element zarządzania wiedzą, zdeterminowany jest umiejętnościami i kompetencjami uczestniczących w nim podmiotów. Celem rozważań jest charakterystyka jednego ze sposobów zarządzania wiedzą, w świetle posiadanych przez firmę wiedzy, umiejętności i kompetencji, budowanych przez przedsiębiorstwa m.in. w integralnych relacjach z ich partnerami/klientami, w tym przypadku partnerami z sektorów badań i IT. W opracowaniu dokonano krytycznej analizy literatury oraz specjalistycznego czasopiśmiennictwa w zakresie badanej kategorii. Wykorzystano metodę case study, oraz przeprowadzono analizę artykułów, szczególnie wywiadów sponsorowanych z menedżerami firm sektora IT i B&R, zamieszczonych w specjalistycznych czasopismach (“Computerworld”, “IT-manager”, “CIO”), w latach 2009-2013. Monitoring stron internetowych, w zakresie problematyki badań prowadzony jest od 2004 roku. Zawarte w artykule wyniki badań skłaniają do refleksji, iż zrządzanie wiedzą, przez pryzmat dualnych i integralnych relacji opartych na wiedzy, podmiotów sektora usług badawczych i sektora IT, nie jest obszarem dostatecznie wykorzystanym, mimo zaangażowania w szeroko rozumiane B&R i technologizację działalności, jako kluczowego wymogu w rzeczywistości gospodarczej. Badane dualne relacje oparte na wiedzy, wyrażają się niestety niewielkim odsetkiem wydatków na opisany sposób budowania kompetencji badanych podmiotów. Ponadto, technologizacja biznesu powoduje, że wzrasta znaczenie nowych firm badawczych, wyspecjalizowanych w pogłębionych analizach danych, najczęściej nie-strukturalnych, innych niż deklaratywne, wykorzystujących nowoczesne technologie IT. W artykule wskazano kierunki ewolucji zarządzania wiedzą, przez relacje o dualnym charakterze w sektorach podmiotów IT i badań, pożądane ze względu na zjawiska wirtualizacji rzeczywistości gospodarczej.
EN
Knowledge is the key element of the process of management in an organisation. Knowledge management consists in its dissemination within the organisation or beyond it. Knowledge transfer within the area of organisational development and organisational learning is a practical problem of knowledge transfer from one organisation to another one or other parts of the organisation, inclusive also of the organisation network. Knowledge transfer as an element of knowledge management is determined by skills and competences of the entities participating in it. An aim of the author of the article is to identify the structure of marketing knowledge management in the light of possessed by the firm knowledge, skills and competences, being built by enterprises, among other things, in integral relationships with their partners/clients, in this case, with partners from the research and IT sectors. As it is supposed, the so far prevailing opinion on the occurring asymmetry of knowledge, to advantage of market leaders, loses its importance due to the ongoing ease of knowledge transfer, due to development of various forms of knowledge exchange in the so-called formal and non-formalised communities of knowledge. Such a change within the framework of the hitherto system of asymmetry to advantage of the co-operator/customer, does not depreciate in any way the reasons for a further formation of the knowledge-based structures, including the marketing one. Besides the new forms of knowledge exchange, research and development still belong to important areas of firms’ activities, in this case, in the IT sector, particularly in the epoch of knowledge-based economy and at the time of economic crisis. This can be evidenced by a gradual growth of outlays on this purpose, though definitely lower than the amounts being average for other countries of the European Union. In the process of knowledge management, firms will make use of the effect of synergy of knowledge, skills and competences of the partners as well as other ways of generating, mining and transferring thereof. That synergy is expressed in an integral treatment of the sector of research services as a supplier of support for business processes for IT and the specific customer of IT solutions, what is expressed by the dual nature of relations of these entities. In her study, the author carried out a critical review of the literature and specialist journals in the area of the category in question. She used the case study method, carrying an analysis of articles, especially of the sponsored interviews with managers of firms of the IT and R&D sectors, printed in specialist journals (“Computerworld”, “IT-manager”, “CIO”), in 2009-2013. Monitoring of Internet sites, in the area of research problems, has been carried out since 2004. The contained in the article research findings induce reflexion that knowledge management, through the prism of dual and integral knowledge-based relationships, of entities of the sector of research services and the IT sector, is not an area sufficiently used, despite the involvement into R&D in a broad sense and technologization of activities, as the key requirement in the economic reality. Unfortunately, the surveyed dual knowledge-based relationships are expressed by a low per cent of spending on the described way of building competences of the entities in question. Moreover, technologization of business causes that there is growing importance of new research firms specialised in in-depth data analyses, most often non-structural, other than the declarative ones, making use of up-to-date information technologies. In her article, the author indicates the directions of evolution of knowledge management, by way of relations of the dual nature in the sector of IT and research entities desired for the phenomena of virtualisation of the economic reality. The problems touched in the article are important from the point of view of the need to build awareness of users and customers as regards the techniques and skills related to privacy protection due to a wide spectrum of possibilities to carry out control and monitoring of their behaviour.
RU
Знания – основной элемент процесса управления в организации. Управление знаниями заключается в их распространении в пределах организации или за ее пределами. Передача знаний (англ. knowledge transfer) в сфере организационного развития и организационного ученья – практическая проблема передачи знаний из одной организации в другую или в другие части организации, в том числе и сети организаций. Передеча знаний как элемент управления знаниями обусловлена умениями и компетенциями принимающих в ней участие субъектов. Цель автора статьи – выявить структуру управления маркетинговыми знаниями в свете имеющихся в фирме знаний, умений и компетенций, формируемых предприятиями, в частности, в интегральных отношениях с их партнерами (клиентами), в этом случае с партнерами из секторов исследований и информационной технологии. Предполагается, что до сих пор доминирующее мнение о выступающей асимметрии знаний, в пользу рыночных лидеров, теряет на значении из-за все большей простоты передачи знаний в связи с развитием разных форм обмена знаниями в так называемых формальных и неформализованных сообществах знаний. Такое изменение в рамках прежней системы асимметрии в пользу кооперанта (клиента) ни коим образом не снижает значения причин дальнейшего формирования структур, основанных на знаниях, в том числе маркетинговых. Наряду с новыми формами обмена знаниями, изучение и развитие по-прежнему относятся к важным сферам действия фирм, в этом случае в секторе информационной технологии, особенно в эпоху основанной на знаниях экономики и во время экономического кризиса. Об этом может свидетельствовать постепенный рост расходов на эту цель, тем не менее не достигающий средних для других стран Евросоюза величин. В процессе управления знаниями фирмы используют эффект синергии знаний, умений и компетенций партнеров и разных способов их генерирования, получения и передачи. Та синергия отражается и в интегральной трактовке сектора исследовательских услуг как поставщика подкрепления бизнес-процессов для информационной технологии (IT) и специфического клиента решений информационной технологии, что отображает дуальный характер отношений этих субъектов. В разработке провели критический анализ литературы и специалистических журналов в области исследуемой категории. Использовали метод case study, проводя анализ статей, в особенности спонсорирумых интервью с менеджерами фирм сектора информационной технологии и НИР, помещенных в специалистических журналах (“Computerworld”, “IT-manager”, “CIO”), в 2009-2013 гг. Мониторинг вебсайтов в области проблематики изучения про- водится с 2004 года. Содержащиеся в статье результаты исследований наводят на догадку, что управление знаниями сквозь призму дуальных и интегральных отношений, основанных на знаниях, субъектов сектора исследовательских услуг и сектора IT, не представляет собой достаточно использованную сферу, несмотря на вовлечение в НИР и технологизацию деятельности в широком смысле в качестве основного требования в экономической действительности. Изучаемые дуальные отношения, основанные на знаниях, представляют собой, к сожалению, небольшую долю расходов на описанный способ формирования компетенций обследуемых субъектов. Кроме того, технологизация бизнеса приводит к тому, что повышается значение новых исследовательских фирм, специализирующихся в углубленных анализах данных, чаще всего неструктурных, других, нежели декларативные, использующих современные технологии IT. Автор указывает направления эволюции управления знаниями посредством оношений дуального характера в секторах субъектов IT и исследований, желательные с точки зрения явлений виртуализации экономической действительности. Затронутая в статье проблематика важна с точки зрения необходимости формирования сознания пользователей и клиентов в отношении техник и умений, связанных с защитой неприкосновенности частной жизни, из-за широкого спектра возможностей контроля и мониторинга их поведения.

Year

Issue

Pages

242-254

Physical description

Dates

published
2014-05-2014-06

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

References

 • Big Just Got Bigger (2014), Integreon Insight, inspired by Grail Research, http://www. grailresearch.com [dostęp: 08.07.2014]. Bratnicki M. (2000), Kompetencje przedsiębiorstwa, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa. Czerniejewski B. (2009), Czy polska branża IT jest innowacyjna?, „Computerworld TOP200”. Czerniejewski B. (2012), Wydatki firm ICT na badania i rozwój, „Computerworld TOP200”. Fahy J.G., Hooley T., Cox T., Beracs J., Fonfara K., Snoj B. (2000), The Development and Impact of Marketing Capabilities in Central Europe, “Journal of International Business Studies”. Firmy informatyczne o najwyższych nakładach na B&R (2013), „Computerworld TOP200”. Glazer R. (1991), Marketing in an Information-Intensive Environment: Strategic Implications of Knowledge as an Assets, “Journal of Marketing”, No. 55/X. Hamel G., Prahalad C.K. (1994), Competing for the Future, Boston Harvard Business School Press. Kohli A.K., Jaworski B.J. (1990), Market Orientation: The construct, Research Propositions and Managerial Implications, “Journal of Marketing”, No 54/IV. Kossowska M., Sołtysińska I. (2002), Szkolenia pracowników a rozwój organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków. Li T., Calantone R.J. (1998), The Impact of Market Knowledge Competence on New Product Advantage: Coceptualization and Empiricl Examination, “Journal of Marketing”, Vol. 62/X. Narver J.C., Slater F.S. (1990), The Effect of a Market Orientation on Business Performance, “Journal of Marketing”, 54/X. Nonaka I. (1994), A Dynamic Theory of Organizational Knowledge Creation, “Organization Science”, No. 5. Nowoczesne technologie w służbie badań rynkowych (2014), http://www.trendfuture.wordpress.com [dostęp: 08.07.2014]. Obłój K. (2001), Tworzywo skutecznych strategii, PWE, Warszawa. Prahalad C.K., Hamel G. (1990), The Core Competence of the Corporation, „Harvard Business Review”, V-VI. Prakash N., (1998), Managerial representations of Competitive Advantage, “Journal of Marketing”, No. 58/IV. Shaw M.J., Subramaniam C., Tan G.W., Welge M.E. (2001), Knowledge Management and Data Mining for Marketing, “Decision Support System”. Sinkula J.M. (1994), Market Information Processing and Organizational Learning, “Journal of Marketing”, No. 58/I. Srinivasta R.K., Shervani T.A., Fahey L. (1999), Marketing, Business Process and Shareholder value: an organizationally embedded view of marketing activities and discipline of marketing, “Journal of Marketing”, Vol. 63. Wódkowski A. (red.) (2013/2014), Badania marketingowe, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii”, edycja XIV 2009, edycja XVI 2011/2012 oraz edycja XVIII 2013/2014.
 • Big Just Got Bigger (2014), Integreon Insight, inspired by Grail Research, http://www. grailresearch.com [dostęp: 08.07.2014].
 • Bratnicki M. (2000), Kompetencje przedsiębiorstwa, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 • Czerniejewski B. (2009), Czy polska branża IT jest innowacyjna?, „Computerworld TOP200”.
 • Czerniejewski B. (2012), Wydatki firm ICT na badania i rozwój, „Computerworld TOP200”.
 • Fahy J.G., Hooley T., Cox T., Beracs J., Fonfara K., Snoj B. (2000), The Development and Impact of Marketing Capabilities in Central Europe, “Journal of International Business Studies”.
 • Firmy informatyczne o najwyższych nakładach na B&R (2013), „Computerworld TOP200”.
 • Glazer R. (1991), Marketing in an Information-Intensive Environment: Strategic Implications of Knowledge as an Assets, “Journal of Marketing”, No. 55/X.
 • Hamel G., Prahalad C.K. (1994), Competing for the Future, Boston Harvard Business School Press.
 • Kohli A.K., Jaworski B.J. (1990), Market Orientation: The construct, Research Propositions and Managerial Implications, “Journal of Marketing”, No 54/IV.
 • Kossowska M., Sołtysińska I. (2002), Szkolenia pracowników a rozwój organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Li T., Calantone R.J. (1998), The Impact of Market Knowledge Competence on New Product Advantage: Coceptualization and Empiricl Examination, “Journal of Marketing”, Vol. 62/X.
 • Narver J.C., Slater F.S. (1990), The Effect of a Market Orientation on Business Performance, “Journal of Marketing”, 54/X.
 • Nonaka I. (1994), A Dynamic Theory of Organizational Knowledge Creation, “Organization Science”, No. 5.
 • Nowoczesne technologie w służbie badań rynkowych (2014), http://www.trendfuture.wordpress.com [dostęp: 08.07.2014].
 • Obłój K. (2001), Tworzywo skutecznych strategii, PWE, Warszawa.
 • Prahalad C.K., Hamel G. (1990), The Core Competence of the Corporation, „Harvard Business Review”, V-VI.
 • Prakash N., (1998), Managerial representations of Competitive Advantage, “Journal of Marketing”, No. 58/IV.
 • Shaw M.J., Subramaniam C., Tan G.W., Welge M.E. (2001), Knowledge Management and Data Mining for Marketing, “Decision Support System”.
 • Sinkula J.M. (1994), Market Information Processing and Organizational Learning, “Journal of Marketing”, No. 58/I.
 • Srinivasta R.K., Shervani T.A., Fahey L. (1999), Marketing, Business Process and Shareholder value: an organizationally embedded view of marketing activities and discipline of marketing, “Journal of Marketing”, Vol. 63.
 • Wódkowski A. (red.) (2013/2014), Badania marketingowe, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii”, edycja XIV 2009, edycja XVI 2011/2012 oraz edycja XVIII 2013/2014.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0438-5403

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c2375dc0-1272-48cc-b319-c22993e2dbd2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.