Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 24 | 115-125

Article title

Rola aniołów w historii zbawienia w ujęciu św. Piotra Chryzologa

Content

Title variants

EN
The role of angels in the history of salvation according to Saint Peter Chrysologus

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Angelologia zawarta w kazaniach biskupa Rawenny jest kontynuacją nauki o aniołach ojców Kościoła. Obejmuje ona zarówno wymiar ontyczny, jak i historiozbawczy. Chryzolog przedstawia anioły jako byty duchowe, stworzone przez Boga, odznaczające się wolnością, Jemu służące. Z drugiej strony mocno akcentuje ich rolę w zbawczym planie Boga, skupiając uwagę na dwóch fundamentalnych wydarzeniach z życia Chrystusa: wcieleniu i zmartwychwstaniu. Niebiańskie byty objawiają ludziom zbawczy zamysł Boga, przygotowują do tajemnicy wcielenia i przyjścia na świat, udzielają Bożych darów, modlą się przed obliczem Boga. Ogłaszają zmartwychwstanie Chrystusa oraz inspirują Jego uczniów do głoszenia tej prawdy wszystkim narodom. Chociaż angelologia Piotra Chryzologa nie odznacza się nowymi, oryginalnymi wątkami, lecz wykorzystuje tematy dobrze znane autorom chrześcijańskiego antyku, szczególnie greckiej proweniencji, to jednak poznanie nauki biskupa Rawenny stanowi cenny przyczynek ubogacający studia nad doktryną ojców Kościoła V wieku.
EN
Angelology in the sermons of the Bishop of Ravenna improves the doctrine of angels presented in the writings of the Church Fathers. It includes the ontological, historical and salvific dimension. St. Peter Chrysologus presents angels as free spiritual beings created by God. On the other hand, he strongly emphasizes their role in God’s salvific plan focusing on the two fundamental events in the life of Christ: the Incarnation and the Resurrection. The heavenly beings reveal to people the saving plan of God, prepare for the mystery of the Incarnation and Jesus’ coming to the world, grant God’s gifts to people and pray before God for them. They announce the Resurrection of Christ and inspire his disciples to proclaim the truth to all nations. The angelology of St. Peter Chrysologus is not particularly new and original as he uses the themes and ideas well known to the authors of Christian antiquity, especially the Greek Fathers. Nevertheless, knowing the teaching of the Bishop of Rawenna enriches the knowledge of the teaching of the Church Fathers of the Fifth Century.

Contributors

 • Wydział Teologiczny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

References

 • Ambroży. „Hexaemeron”. W: Patrologiae cursus completus. Series Latina, 1–222, ed. J.P. Migne. 14 (kol. 123–274). Paris, 1878–1890.
 • Augustyn. „De civitate Dei”. W: Patrologiae cursus completus. Series Latina, 1–222, ed. J.P. Migne. 41 (kol. 13–804). Paris, 1878–1890.
 • Augustyn. „De Genesi ad litteram”. W: Patrologiae cursus completus. Series Latina, 1–222, ed. J.P. Migne. 34 (kol. 219–486). Paris, 1878–1890.
 • Augustyn. „In Psalmum CXLV, 3”. W: Patrologiae cursus completus. Series Latina, 1–222, ed. J.P. Migne. 37 (kol. 1884–1898). Paris, 1878–1890.
 • Augustyn. „Sermo 362”. W: Patrologiae cursus completus. Series Latina, 1–222, ed. J.P. Migne. 39 (kol. 1611–1634). Paris, 1878–1890.
 • Bareille, G. „Angélologie d’après les Pères”. W: Dictionnaire de Théologie Catholique. T. I (kol. 1192–1222). Paris, 1878–1890.
 • Bazyli Wielki. „In Hexaemeron, homilia 1”. W: Patrologiae cursus completus. Series Graeca, 1–161, ed. J.P. Migne. 29 (kol. 4–28). Paris, 1857–1866.
 • Daniélou, Jean. Aniołowie i ich misja. Warszawa 2006.
 • Duhr, J. „Anges”. W: Dictionnaire de spiritualité, vol. 1, Paris 1937 (kol. 580–625).
 • Grzegorz z Nazjanzu. „Oratio XXXI”. W: Patrologiae cursus completus. Series Graeca, 1–161, ed. J.P. Migne. 36 (kol. 133–172). Paris, 1857–1866.
 • Grzegorz z Nazjanzu. „Oratio XXXVIII”. W: Patrologiae cursus completus. Series Graeca, 1–161, ed. J.P. Migne. 36 (kol. 312–333). Paris, 1857–1866.
 • Grzegorz z Nyssy. „Homiliae in Canticum Canticorum”. W: Patrologiae cursus completus. Series Graeca, 1–161, ed. J.P. Migne. 44 (kol. 756–1120). Paris, 1857–1866.
 • Hieronim. „Commentatorium in epistulam ad Titum”. W: Patrologiae cursus completus. Series Latina, 1–222, ed. J.P. Migne. 26 (kol. 589–636). Paris, 1878–1890). Paris, 1857–1866.
 • Jan Chryzostom. „De laudibus s. Pauli apostoli, homilia VII”. W: Patrologiae cursus completus. Series Graeca, 1–161, ed. J.P. Migne. 50 (kol. 507–514). Paris, 1857–1866.
 • Orygenes. „Commentatorium in evangelium secundum Joannem”. W: Patrologiae cursus completus. Series Graeca, 1–161, ed. J.P. Migne. 14 (kol. 21–830). Paris, 1857–1866.
 • Orygenes. „De principiis”. W: Patrologiae cursus completus. Series Graeca, 1–161, ed. J.P. Migne. 11 (kol. 115–414). Paris, 1857–1866.
 • Piotr Chryzolog. „Collectio sermonum”. W: Corpus Christianorum. Series Latina. 24, 24A, 24B. Turnholti, 1975–1982.
 • Studer, Basil. „Angelo. Angelologia”. W: Dizionario patristico e di antichità cristriane, a cura di A. Di Bernardino. Vol. I (kol. 195–202). Casale Monferrato, 1983.
 • Tavard, Georg. „Engel. V. Kirchengeschitlisch”. W: Theologische Realenzyklopedie. Bd. IX, 599–609. Berlin–New York, 1982.
 • Turek, B. La dimensione soteriologica dell’angelologia negli scritti cristiani preniceni. Roma, 1997.
 • Wojtczak-Szyszkowski, Jerzy. „Rola aniołów w dziele zbawienia w «Sermones» Piotra Chryzologa”. W: Aniołowie w paulińskiej tradycji i pobożności, red. A. Chrapkowski, 69–76. Kraków, 2006.
 • Żuraw, Magdalena. „Ojcowie Kościoła jako twórcy właściwej angelologii”. Dostęp 30.12.2015. http://www.pch24.pl/ojcowie-kosciola-jako-tworcy-wlasciwej-angelologii,12425,i.html#ixzz3vn2O9QPD.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c23a244e-04f8-457f-b674-2a32af1bc283
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.