Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 229 | 143-156

Article title

Charakterystyka zdolności dynamicznych przedsiębiorstwa w warunkach hiperkonkurencji

Content

Title variants

EN
Characteristics of the company’s dynamic capabilities in hypercompetition

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule omówiono charakterystykę dynamicznych zdolności przedsiębiorstwa oraz podkreślono konieczność ich rozwijania w firmach działających w warunkach hiperkonkurencji. Zdolności te są specyficznym rodzajem zdolności strategicznych, które w dynamicznym otoczeniu mogą prowadzić do uzyskania przewagi konkurencyjnej przez firmę. W takim otoczeniu przedsiębiorstwo musi działać bardzo szybko, aby neutralizować przewagi konkurentów. Wymaga to natychmiastowej rekonfiguracji zasobów i umocnienia właściwych atutów. W efekcie, zamiast długotrwałej przewagi, firma buduje wiele następujących po sobie przewag tymczasowych. Działanie w warunkach hiperkonkurencji wymaga zatem dynamicznego zachowania się organizacji i wielowariantowego formułowania strategii.
EN
The article presents the characteristics of company’s dynamic capabilities and emphasizes the necessity of their development in companies which operate in the hypercompetition. These capabilities are the specific kind of strategic capabilities, which may lead to gain the competitive advantage in a dynamic environment. In such environment a firm must act very quickly to neutralize the competitors’ advantages. It requires an immediate reconfiguration of recourses and an improvement of appropriate strengths. In result, instead of a sustainable advantage, a company creates many temporary advantages. The functioning in the terms of hypercompetition requires a dynamic behavior of an organization and formulating of a multi-variant strategy.

Year

Volume

229

Pages

143-156

Physical description

Contributors

References

 • Al-Aali A., Teece D.J., International Entrepreneurship and the Theory of (Long-Lived) International Firm: A Capabilities Perspective, „Entrepreneurship Theory and Practice”, January 2014.
 • Bourgeois L.J., Duhaime I.M., Stimpert J.L., Strategic Management Concise, Harcourt College Publishers, Fort Worth 2001.
 • Bratnicki M., Model przedsiębiorczego rozwoju organizacji: konstrukt i jego wymiary, „Współczesne Zarządzanie” 2011, nr 3.
 • D’Aveni R.A., Dagnino G.B., Smith K.G., The age of temporary advantage, „Strategic Management Journal” 2010, Vol. 31.
 • Eisenhardt K.M., Martin J.A., Dynamic Capabilities: What are they?, „Strategic Management Journal” 2000, Vol. 21.
 • Helfat C.E. i in., Dynamic Capabilities, Blackwell Publishing, Malden 2007.
 • Huff A.S., Floyd S.W., Sherman H.D., Terjesen S., Zarządzanie strategiczne. Podejście zasobowe, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
 • Jashapara A., Knowledge Management. An Integrated Approach, Pearson, Harlow 2011.
 • Johnson G., Scholes K., Exploring Corporate Strategy, Prentice Hall Europe, London 1999.
 • Johnson G., Scholes K., Whittington R., Podstawy strategii, PWE, Warszawa 2010.
 • Kluyver C.A. de, Pearce J.A., Strategy: A View from the Top, Pearson Prentice Hall, New Jersey 2006.
 • Kriz A., Voola R., Yuksel U., The Role of Ambidexterity in Hypercompetitive Markets, Australian and New Zealand Marketing Academy, ANZMAC 2011 Proceedings, http://anzmac.info/conference/2011-proceedings/. Krupski R., Rozwój szkoły zasobów zarządzania strategicznego, „Przegląd Organizacji” 2012, nr 4.
 • Matzel K., Bailom F., Anschober M., Richardson S., Hypercompetition, customer-value competition, and the new role of market research, „Innovative Marketing” 2009, Vol. 5.
 • Moszkowicz M., Strategia przedsiębiorstwa okresu przemian, PWE, Warszawa 2000.
 • Płoszajski P., Hiperkonkurencja – nowy stan gospodarczy. „Marketing w Praktyce” 2000, nr 6.
 • Polowczyk J., Przewaga konkurencyjna – trwała czy tymczasowa? „Przegląd Organizacji” 2011, nr 6.
 • Rafało M., Zarządzanie dynamiczne – podejście wielowymiarowe, „Economics and Management” 2013, No. 1.
 • Rakowska A., Przewaga konkurencyjna i kompetencje polskich przedsiębiorstw w kontekście wymagań stawianych nowoczesnym organizacjom, Kwartalnik Naukowy Politechniki Śląskiej „Organizacja i Zarządzanie” 2008, nr 4.
 • Rybak M. (red.), Kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw, Poltext, Warszawa 2003.
 • Stankiewicz M.J., Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Dom Organizatora, Toruń 2002.
 • Teece D.J., Explicating Dynamic Capabilities: The Nature and Microfoundations of (Sustainable) Enterprise Performance, „Strategic Management Journal” 2007, Vol. 28.
 • Teece D.J., Pisano G., Shuen A., Dynamic Capabilities and Strategic Management, „Strategic Management Journal” 1997, Vol. 18(7).
 • Tomski P., Paradygmat hiperdynamiki otoczenia a współdziałanie gospodarcze współczesnych przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej „Zarządzanie” 2011, nr 1.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c23c610c-88c4-4005-963b-f351e7a0d28c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.