Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2010 | 4(74) | 20-23

Article title

Zadania i funkcje katastru nieruchomości

Content

Title variants

EN
Tasks and Functions of the Real Estate Cadastre Tytuł PL:

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Budowa i utrzymanie efektywnego systemu zarządzania nieruchomościami, uzależnione jest w dużej mierze od sprawności instytucji katastru nieruchomości, któremu ustawodawca przypisał określone zadania, oraz wskazał jednoznacznie obszary w których dane ewidencyjne w nim ujawnione, stanowić winny podstawę ustalającą dla innych postępowań decyzyjnych zarówno w sferze tzw. administracji publicznej, jak i poza nią, odniesioną szerzej, np. do rynku nieruchomości i procesów z nim związanych. W tym też kontekście, w prezentowanym artykule, zdefiniowane zostały zadania, zasady oraz funkcje katastru nieruchomości, jakie pełni on zarówno w systemie prawa, w systemach zarządzania, jak i w odbiorze społecznym, jako rejestr publiczny.
EN
Building and maintaining an effective system of property management depends largely on the efficiency of institutions of the real estate cadastre, which has specific tasks assigned by the legislator and clearly indicated areas where the cadastral data disclosed therein, shall constitute a determining basis for other decision-making procedures both in public administration circles and outside them, which is related more broadly, for example to the property market and the processes associated with it. In this context, in the presented article, were defined tasks, principles and functions of the real estate cadastre, which it is performing in law, management systems, social acceptance and as a public register.

Year

Issue

Pages

20-23

Physical description

Dates

published
2010

Contributors

  • Starostwo Powiatowe w Kłodzku Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru

References

  • Międzynarodowy słownik podatkowy, (red.) Susan M. Lyons, PWE 1997.
  • Wronkowska S., Ziembiński Z., Zarys teorii prawa, Poznań 1997.
  • Lang W., Wróblewski J., Zawadzki S., Teoria państwa i prawa,Warszawa 1986.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1231-8841

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c23d98ee-3af2-4104-9d03-9a9d6d52a5f7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.