Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 108 | 2 | 143-166

Article title

„Niepokój” – niemal zapomniany tom poetycki Tadeusza Różewicza z 1947 roku

Authors

Title variants

EN
“Niepokój” (“Anxiety”)–Tadeusz Różewicz’s 1947 Almost Forgotten Poetic Volum

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Opublikowany w 1947 roku „Niepokój” Tadeusza Różewicza to jeden z najważniejszych tomów poetyckich w historii polskiej literatury XX wieku – a jednocześnie zbiór wierszy właściwie zapomniany. Artykuł jest próbą wyjaśnienia genezy tej paradoksalnej sytuacji, w której widzieć trzeba zarówno konsekwencję działań samego Różewicza, w znaczącym stopniu przeredagowującego potem ten tom, jak i dowód trwałości stereotypów interpretacyjnych, które wokół „Niepokoju” narosły, a które odnaleźć można nawet w pracach badaczy deklarujących zamysł ich krytycznego oglądu (Tadeusz Kłak, Krzysztof Kłosiński). Ale oczywiście artykuł jest także próbą nadrobienia zaniedbania historycznoliterackiego: stara się zarysować obraz odbioru „Niepokoju” wśród pierwszych czytelników, przede wszystkim zaś pokazać zróżnicowaną zawartość tomu z 1947 roku, która podważa utrwalone przekonanie o prostej i bezpośredniej zależności między doświadczeniem wojennym Różewicza a poetyką jego wczesnych wierszy.
EN
Tadeusz Różewicz’s 1947 “Niepokój (Anxiety)” is one of most crucial poetic volume in the history Polish 20th c. literature and, as a matter of fact, most forgotten one. The article attempts to explain the origin of this paradoxical situation in which one should see both the consequences of the steps taken by Różewicz himself who markedly rephrased the volume, and a token of interpretive stereotypes durability that accumulated around Anxiety and that can be found even in the papers by such scholars (e.g. Tadeusz Kłak, Krzysztof Kłosiński) who declared the intention of critical evaluation of those stereotypes. Nonetheless, the article is also an attempt to reduce the literary historical carelessness: it aims to sketch the image of Anxiety’s reception among its first readers, and above all it shows the diversified content of the 1947 volume which questions the fixed conviction about the straight and independent relationship between Różewicz’s war experience and poetics of his early poems.

Year

Volume

108

Issue

2

Pages

143-166

Physical description

Dates

printed
2017-06-23

Contributors

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0031-0514

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c243e47e-9009-4e14-922a-3c72e30d151c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.