Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 5/2013 | 167-182

Article title

Przyczyny degradacji skazanych poszkodowanych w realiach polskich więzień

Authors

Content

Title variants

EN
Causes of the Injured Prisoners Degradation in the Reality of Polish Penal Institutions

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Skazani poszkodowani – pod względem funkcjonowania w zakładzie karnym – reprezentują specyficzną grupę osadzonych. Artykuł przedstawia wyniki aktualnych badań, które umożliwiły przedstawienie specyficznych przyczyn degradacji poszkodowanych oraz ich szczegółową charakterystykę. Wyszczególnione przyczyny determinują sposób traktowania więźniów, dlatego ważne jest dobre rozpoznanie środowiska więziennego przez personel. Dopiero to może być podstawą do działań profilaktycznych i resocjalizacyjnych. Badania zmierzały do pokazania współczesnego, tj. po transformacji, jaka nastąpiła w systemie penitencjarnym, wizerunku więźniów zdegradowanych.
EN
The injured prisoners – in terms of functioning in penal institution – represent a specific group of embedded. This article includes current research, which enabled specification determining injured reasons and their detailed characterization. Specified causes are determining the way of treating prisoners, therefore good recognizing the prison’s environment by the staff is very important. Only it can be a base for preventive and rehabilitative action. Researches aimed to showing modern, i.e. after the transformation occurring in penitentiary system, the image of injured prisoners.

Year

Issue

Pages

167-182

Physical description

Dates

published
2013-12-31

Contributors

 • Uniwersytet Opolski

References

 • Bałandynowicz A., Dehumanizacja kary pozbawienia wolności, [w:] Niebanalny wymiar resocjalizacji penitencjarnej. Heurystyczny wymiar ludzkiej egzystencji, Przybyliński S. (red.), Toruń 2010.
 • Bałandynowicz A., Pejoratywne aspekty systemu izolacyjno-dyscyplinarnego, [w:] Izolacja penitencjarna z perspektywy pejoratywnej i melioratywnej, Snopek M. (red.), Toruń 2012.
 • Drwal R.Ł., Osobowość wychowanków zakładów poprawczych, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1981.
 • Kamiński M.M., Gry więzienne – tragikomiczny świat polskiego więziennictwa, Warszawa 2006.
 • Moczydłowski P., Drugie życie więzienia, Warszawa 2002.
 • Musidłowski R., Razem czy oddzielnie, „Forum Penitencjarne” 2001, nr 2.
 • Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Warszawa 2001.
 • Przybyliński S., Podkultura więzienna – wielowymiarowość rzeczywistości penitencjarnej, Kraków 2005.
 • Snopek M., Status więźniów poszkodowanych w placówkach penitencjarnych, [w:] Niebanalny wymiar resocjalizacji penitencjarnej. Heurystyczny wymiar ludzkiej egzystencji, Przybyliński S. (red.), Toruń 2010.
 • Snopek M., Resocjalizacja skazanych o statusie osób poszkodowanych w zakładach karnych, [w:] W poszukiwaniu optymalnych oddziaływań pedagogicznych w środowisku lokalnym, Marek F., Śliwa S. (red.), Opole 2011.
 • Snopek M., Doświadczenie skrajnej negacji przez skazanych „poszkodowanych” – wyzwania dla oddziaływań resocjalizacyjnych, [w:] Resocjalizacja penitencjarna – aktualne wyzwania i rozwiązania, t. 8, Krause A., Przybyliński S. (red.), Kraków 2012.
 • Snopek M., Współcześni pariasi – sytuacja psychospołeczna „poszkodowanych” w polskich placówkach, [w:], Profilaktyka i resocjalizacja a przestępczość nieletnich w Polsce, Cielecki T., Suchorska A. (red.), Wrocław 2013.
 • Szaszkiewicz M., Tajemnice grypserki, Kraków 1997.
 • Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 1999.
 • Żegnałek K., Metody i techniki stosowane w badaniach pedagogicznych, Warszawa 2008.
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r., Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r., Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90, poz. 557 z późn. zm.).
 • Zarządzenie nr 2/04 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia i organizacji pracy penitencjarnej oraz zakresów czynności funkcjonariuszy i pracowników działów penitencjarnych i terapeutycznych.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2081-3767

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c2467cb1-7c41-4d81-a335-b78e742aa126
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.