PL EN


2016 | 13 | 143-155
Article title

BARIERY ADAPTACJI ZAWODOWEJ POLSKICH EMIGRANTÓW ZAROBKOWYCH

Content
Title variants
EN
LIMITATIONS OF VOCATIONAL ADAPTATION OF POLISH ECONOMIC MIGRANTS
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł stanowi prezentację wyników badań nad barierami adaptacji zawodowej polskich emigrantów zarobkowych. Autor zaproponował własny podział tych barier na 4 kategorie: instytucjonalno-prawne, osobiste, społeczne oraz cywilizacyjno-kulturowe. Analizę badań uzupełniają sugestie dotyczące wyposażenia emigrantów w kompetencje, które umożliwiłyby im lepsze przystosowanie się do środowiska pracy podejmowanej za granicą.
EN
The article is a presentation of the results of research on limitations of vocational adaptation of Polish economic migrants. The author proposes his own classification of these limitations into 4 categories: institutional and legal, personal, social, and cultural-civilizational. The analysis of research is complemented by suggestions for equipping migrants with the skills that enable them a better adaptation to the environment of the work undertaken abroad.
Year
Issue
13
Pages
143-155
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
References
  • Doroszewska, J. (1962). Zagadnienie adaptacji w świetle pedagogiki specjalnej. Szkoła Specjalna, 2.
  • Grabowska, I. (2014). Społeczno-ekonomiczne efekty migracji międzynarodowych Polaków: kariery zawodowe i kapitał ludzki. Studia BAS, 4 (40).
  • Grzymała-Kazłowska, A. (2008). Integracja – próba rekonstrukcji pojęcia. W: A. Grzymała-Kazłowska, S. Łodziński (red.). Problemy integracji i migracji. Koncepcje, badania, polityki. Warszawa.
  • Kwiatkowski, S.M. (2003). Adaptacja zawodowa. W: T. Pilch (red.). Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 1. Warszawa.
  • Okoń, W. (1996). Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa.
  • Szewczuk, W. (1979). Słownik psychologiczny. Warszawa.
  • Tomaszewski, T. (1975). Psychologia. Warszawa.
  • Winiecka, K. (2015). Adaptacja społeczna rodzin młodych migrantów polskich mieszkających w Londynie. W: I. Taranowicz i S. Grotowska (red.). Rodzina wobec wyzwań współczesności. Wybrane problemy. Wrocław.
  • Włodarczyk, K. (2005). Proces adaptacji współczesnych emigrantów polskich do życia w Australii. Centre of Migration Research Working Papers, 3 (61).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c24d41bf-a275-463e-bd2d-f541363d1d15
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.