Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 13 | 143-155

Article title

BARIERY ADAPTACJI ZAWODOWEJ POLSKICH EMIGRANTÓW ZAROBKOWYCH

Content

Title variants

EN
LIMITATIONS OF VOCATIONAL ADAPTATION OF POLISH ECONOMIC MIGRANTS

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł stanowi prezentację wyników badań nad barierami adaptacji zawodowej polskich emigrantów zarobkowych. Autor zaproponował własny podział tych barier na 4 kategorie: instytucjonalno-prawne, osobiste, społeczne oraz cywilizacyjno-kulturowe. Analizę badań uzupełniają sugestie dotyczące wyposażenia emigrantów w kompetencje, które umożliwiłyby im lepsze przystosowanie się do środowiska pracy podejmowanej za granicą.
EN
The article is a presentation of the results of research on limitations of vocational adaptation of Polish economic migrants. The author proposes his own classification of these limitations into 4 categories: institutional and legal, personal, social, and cultural-civilizational. The analysis of research is complemented by suggestions for equipping migrants with the skills that enable them a better adaptation to the environment of the work undertaken abroad.

Year

Issue

13

Pages

143-155

Physical description

Contributors

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

References

  • Doroszewska, J. (1962). Zagadnienie adaptacji w świetle pedagogiki specjalnej. Szkoła Specjalna, 2.
  • Grabowska, I. (2014). Społeczno-ekonomiczne efekty migracji międzynarodowych Polaków: kariery zawodowe i kapitał ludzki. Studia BAS, 4 (40).
  • Grzymała-Kazłowska, A. (2008). Integracja – próba rekonstrukcji pojęcia. W: A. Grzymała-Kazłowska, S. Łodziński (red.). Problemy integracji i migracji. Koncepcje, badania, polityki. Warszawa.
  • Kwiatkowski, S.M. (2003). Adaptacja zawodowa. W: T. Pilch (red.). Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 1. Warszawa.
  • Okoń, W. (1996). Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa.
  • Szewczuk, W. (1979). Słownik psychologiczny. Warszawa.
  • Tomaszewski, T. (1975). Psychologia. Warszawa.
  • Winiecka, K. (2015). Adaptacja społeczna rodzin młodych migrantów polskich mieszkających w Londynie. W: I. Taranowicz i S. Grotowska (red.). Rodzina wobec wyzwań współczesności. Wybrane problemy. Wrocław.
  • Włodarczyk, K. (2005). Proces adaptacji współczesnych emigrantów polskich do życia w Australii. Centre of Migration Research Working Papers, 3 (61).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c24d41bf-a275-463e-bd2d-f541363d1d15
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.