Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2007 | 10 | 1 | 133-157

Article title

Skala Centralności Religijności Stefana Hubera

Authors

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Will Centrality of Religiosity Scale

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Stefan Huber (2003) skonstruował Skalę Centralności Religijności (Centrality of Religiosity Scale) do pomiaru globalnej centralności oraz pięciu wymiarów religijności wyodrębnionych przez Ch. Glocka i Y. Starka (1965; Stark, Glock,1970): przekonań religijnych, modlitwy, doświadczenia religijnego, kultu i zainteresowań problematyką religijności. Prezentowany artykuł przedstawia polską wersję skali Hubera (C-15). Metoda została przetłumaczona zwrotnie, zgodnie z procedurą translacji. Wstępne wskaźniki trafności i rzetelności skali ustalono w badaniach 402 osób. Otrzymane wyniki potwierdziły wysoką moc dyskryminacyjną pozycji skali oraz wysoką homogeniczność i stabilność podskal. Globalna miara centralności także uzyskała wysokie wskaźniki psychometryczne. Trafność teoretyczną ustalono za pomocą analizy czynnikowej oraz współczynnika zgodności wewnętrznej. Uzyskane rezultaty potwierdziły zgodność polskiej wersji metody z oryginalną wersją niemiecką oraz adekwatność do zakładanego modelu teoretycznego. Trafność kryterialna została ustalona za pomocą korelacji z innymi metodami do badania religijności: Skalą Intensywności i Centralności Postawy Religijnej W. Prężyny, Skalą Kryzysu Religijnego W. Prężyny, Skalą Relacji do Boga D. Hutsebauta oraz Skalą Przekonań Postkrytycznych D. Hutsebauta. Uzyskane wskaźniki psychometryczne potwierdziły wysoką trafność i rzetelność prezentowanego narzędzia.
EN
Stefan Huber (2003) developed the Centrality of Religiosity Scale to measure both the global centrality and five dimensions of religiosity as identified by Ch. Glock and Y. Stark (1965, Stark, Glock, 1970): religious beliefs, prayer, religious experience, rite and interests in religious issues. This article presents the Polish version of Huber’s scale (C-15). The scale was translated and back-translated according to standard requirements. Preliminary indicators of validity and reliability were calculated on the basis of the results obtained from 402 subjects. The results confirmed high discriminative power of the items as well as high homogeneity and stability of the subscales. The global index of centrality was also found to have high psychometric properties. Theoretical validity of the scale was established by means of factor analysis and internal consistency coefficient. The findings confirmed the equivalence of the Polish version of the instrument to the original German version and adequacy to the pre-assumed theoretical model. The convergent and divergent validity was established by means of correlations with other instruments measuring religiosity, i.e. Intensity and Centrality of the Religious Attitude (W. Prężyna), Religious Crisis Scale (W. Prężyna), Relationship to God Scale (D. Hutsebaut), and Postcritical Beliefs Scale (D. Hutsebaut). The obtained psychometric indexes confirmed high validity and reliability of the presented instrument.

Year

Volume

10

Issue

1

Pages

133-157

Physical description

Dates

published
2007

Contributors

  • Katedra Psychologii Społecznej i Religii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c250155f-9fb6-44fb-a60b-29175f66d736
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.