Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 16 | 1 | 39-48

Article title

The development of group connectedness and sense of community during a twelve-day winter journey on snowshoes: non-formal education through the Czech Outward Bound course

Content

Title variants

PL
Rozwój więzi grupowej i poczucia wspólnoty w ciągu dwunastu dniowej zimowej podróży na rakietach śnieżnych: nieformalna edukacja w Czechach w ramach programu Outward Bound

Languages of publication

EN PL

Abstracts

EN
Background and study aims. This paper deals with the perception of group connectedness and a sense of community among participants from the Czech Republic in an Outward Bound course, consisting of a twelve-day winter journey on snowshoes. Methods. For the purpose of this study we chose a mixed research design combining sociometric techniques (three measurements recorded in frequency charts), analysis of the essays of participants, information from a feedback questionnaire and mind maps. Results. The analysis of the quantitative data points to a marked increase in the number of people included in the inner circle of specific respondents as well as an increasing total number of calculated relational points. Respondents’ verbal expressions then show a change in their experience from the individual towards society, characterized moreover by terms such as fellowship or community, which indicate aspects of sharing, cooperation, harmony and assistance. Conclusions. Courses involving over-night stays, hiking and camping in a winter landscape clearly have the potential to bring meaning to social issues and interpersonal relations with prosocial attitudes as a significant feature of non-formal education guided by tools of experiential education.
PL
Tło i cel badania. Artykuł dotyczy postrzegania więzi grupowej i poczucia wspólnoty wśród uczestników z Czech biorących udział w programie Outward Bound obejmującym dwanaście dni zimowej podróży na rakietach śnieżnych, w czasie którego uczestnicy przebyli ponad 107 kilometrów. Materiał i metody. Na potrzeby tego badania wybrano projekt badawczy łączący techniki socjometryczne (trzy pomiary zapisane w wykresach częstotliwości), analizę esejów uczestników, informacje z ankiet zwrotnych i mapy myśli. W programie wzięło udział 29 osób (19 mężczyzn i 11 kobiet). Jednakże ze względu na niepełne dane, wykorzystano wyniki badań z wypowiedzi 26 osób. Średnia wieku w grupie wyniosła 33 lat. Najmłodszy uczestnik miał 23 lat, a najstarszy 51 lat. Uczestnicy pochodzili z całej Republiki Czeskiej (w sumie dziewięciu regionów), a dwóch respondentów pochodziło ze Słowacji. Wyniki. Analiza danych ilościowych wskazuje znaczny wzrost liczby osób objętych konkretnymi badaniami, jak również wzrost ogólnej liczby obliczonych punktów relacji. Wypowiedzi respondentów wskazują na zmianę ich doświadczeń z przejścia od poczucia jednostkowego do relacji zmierzających w kierunku społeczeństwa i pojawieniem się takich terminów jak wspólnota lub społeczność, które wskazują na aspekty dzielenia się, współpracy, harmonii i pomocy. Wnioski. Programy obejmujące parodniowe wyjazdy, chodzenie i nocowanie w scenerii zimowego krajobrazu wyraźnie mają potencjał, by wnieść znaczenie do kwestii społecznych i relacji interpersonalnych z postawami prospołecznymi, będąc znaczącą cechą edukacji pozaformalnej kierującą się narzędziami edukacji empirycznej.

Year

Volume

16

Issue

1

Pages

39-48

Physical description

Contributors

author
  • Palacky University, Olomouc (Czech Republic)
  • Palacky University, Olomouc (Czech Republic)

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c254df03-9729-424a-913b-bf5a7551bd29
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.