Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 13 | 29-38

Article title

Polska i rosyjska rodzina wyrazów pochodzących od ps. *ro¸ ka. wybrane zagadnienia

Authors

Title variants

EN
The Polish and Russian family of words coming from Proto-Slavic *ro¸ ka. Selected issues

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The purpose of this article is to compare Polish and Russian word families formed from the Proto-Slavic lexeme *ro¸ka. 90 derivatives whose word-formation basis is the lexeme ręka (‘hand’) have been excerpted from The Dictionary of the Polish Language edited by M. Szymczak, whereas 143 words deriving from the Russian word рука have been found in Словаре русского языка edited by A. P. Jewgieniewa. Despite the quantitative differences, a number of common lexis in the Polish language group amounts to 48% whereas in the Russian group to 55%.

Keywords

Year

Issue

13

Pages

29-38

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, POLAND

References

 • Anusiewicz J., 1991, Kulturowa teoria języka. Zarys problematyki, w: Język a Kultura.Podstawowe problemy i pojęcia, pod red. J. Anusiewicza i J. Bartmińskiego, t. 1, Wrocław.
 • Boryś W., 2005, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków.
 • Doroszewski W. [red.], 1958–1969, Słownik języka polskiego, t. 1–11, Warszawa.
 • Grzegorczykowa R., 1979, Nazwy wytworów /rezultatów/ i obiektów czynności (nomina patientis), w: eadem, Zarys słowotwórstwa polskiego. Słowotwórstwo opisowe, Warszawa.
 • Knapik K., 2011, Myśliciel i myśliwy. Myśl i namysł. Dawne nominacje w polu pojęć epistemicznych, „Kwartalnik Językoznawczy”, nr 2.
 • Kuraszkiewicz W., 1970, Rozwój samogłosek nosowych, w: idem, Podstawowe wiadomości z gramatyki historycznej języka polskiego: z wyborem tekstów staropolskich do ćwiczeń, Warszawa.
 • Mirowicz A. (et al.) 1980, Wielki słownik rosyjsko-polski, t. 1–2, Warszawa.
 • Pastuchowa M., 2007, Dlaczego słowotwórstwo leksykalistyczne? Ogląd faktów diachronicznych, „LingVaria” 2007, nr 2 (4).
 • Rieger J., 1998, Cechy typowo wschodniosłowiańskie, w: idem, Z dziejów języka rosyjskiego, Warszawa.
 • Sł XVI – Słownik polszczyzny XVI wieku, t. 36, Warszawa 2012.
 • Szymczak M. [red.], 1978–1981, Słownik języka polskiego, t. 1–3, Warszawa.
 • Wątróbska H., 2012, Słownik staro-cerkiewno-rusko-polski, Kraków.
 • Евгеньева А. П. [red.], 1999, Словарь русского языка в четырех томах, т. 1–4, Москва [online – dostęp 24 października 2013: http://feb-web.ru/feb/mas/ mas-abc/18/ma417209.htm].
 • Срезневский И. И., 1902, Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам, т. 2, Санктпетербург.
 • Фасмер М., 1987, šтимологический словарь русского языка, т. 3, Москва.
 • Черных П. Я., 1999, Историко-әтимологический словарь современного русского языка, т. 2, Москва.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c2637596-37c7-4ded-ad6e-2e689468cde1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.