Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 43 | 35-48

Article title

Człowiek i jego rozwój w świetle koncepcji integrujących nauki ekonomiczne i społeczne

Content

Title variants

EN
A Man and His Development in the Light of the Concepts that Integrate Economic and Social Sciences

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Człowiek jest najważniejszą wartością – na tym założeniu opiera się koncepcja rozwoju zintegrowanego wykorzystana do objaśnienia kwestii rozwoju człowieka i społeczeństwa. Jest ona spójna z humanistycznym wymiarem człowieka prezentowanym przez personalizm Jana Pawła II w katolickiej nauce społecznej. Uznano bowiem, że wśród wielu perspektyw badania zagadnień rozwoju człowieka, problematykę tę w najbardziej właściwy sposób objaśniają właśnie te koncepcje. Ujmują one bowiem wieloaspektowość problematyki rozwoju człowieka i społeczeństwa oraz występujące między nimi współzależności. Na makrostrukturalnym poziomie życia społecznego odnoszą się one bowiem do społeczeństwa, ale i można je wykorzystać przede wszystkim na poziomie mikroekonomicznym – do wyjaśnienia istoty rozwoju współczesnego człowieka, poprawy jego kondycji, a zwłaszcza dobrostanu. W tym kontekście w artykule poruszono najistotniejsze kwestie dotyczące problematyki rozwojowej nie tylko w wymiarze społeczno-ekonomicznym, ale i antropologicznym oraz filozoficznym. Objęto refleksją zagrożenia, wyzwania i nadzieje współczesnego człowieka i społeczeństwa. Poruszono kwestie dobra wspólnego, a także roli pracy i państwa w integrowaniu procesów rozwojowych. Należy uwzględnić, że współcześnie rośnie zapotrzebowanie na jakość. Dlatego też człowiek pragnieniu posiadania, przeciwstawić musi pragnienie „bycia i wzrastania”. Efektem prawdziwego rozwoju człowieka jest bowiem dostęp do „rzeczywistych dobrodziejstw”, a nie samo nagromadzenie dóbr i usług. Podkreślić należy też nadrzędność moralności w stosunku do wszystkich dziedzin życia społecznego w państwie, gdyż jej zasady chronią przed wszelkimi formami alienacji i nadają właściwy sens postępowi materialnemu.
EN
Man is the most important value – this is the basic assumption of the concept of integrated deve-lopment used to elucidate the question of the development of man and society. It is consistent with the humanistic dimension of man presented by the personalism of John Paul II in Catholic social teaching, whose perspective was chosen among many others as the most appropriate way to explain human development issue as it captures the multifaceted issues of human development and society and interdependencies that exist between them. At macro level of social life it relates to society, but also can be used especially at the microeconomic level to clarify the nature of the development of modern man, the improvement of his condition, especially welfare. In this context, the paper discusses the essential issues of development aspects not only in the socio-economic, but also anthropological and philosophical context. The reflections include threats, challenges and hopes of modern man and society as well as the problems of the common good and the role of labor and the state in the integration of developmental processes. Taking into account that nowadays growing demand for quality can be observed then human desire for possession must be limited by the desire of "being and growing". The result of true human development is an access to the "real favors" and not mere accumulation of goods and services. It should be emphasized also that the primacy of morality in relation to all areas of social life in the country leads to protection against all forms of alienation and give the proper sense of material progress.

Year

Issue

43

Pages

35-48

Physical description

Contributors

 • Katedra Makroekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytet Rzeszowski

References

 • Barska A., Michalak T., Szczepański M.S., (red.), 2001, Ku integracji rozwoju człowieka i społeczeństwa. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Władysławowi Jacherowi, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, UO, Katowice–Opole.
 • Bochenek K., 2008, Państwo jako dobro wspólne osób w refleksji Jana Pawła II [w:] Polska w nauczaniu Jana Pawła II, red. W. Furmanek, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Bukowska G., 2007, Państwo opiekuńcze wobec zjawiska ubóstwa. Analiza historyczna [w:] Fenomen nierówności społecznych. Nierówności społeczne w refleksji humanistycznej, pod red. J. Klebaniuka, Instytut Psychologii Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydawnictwo Psychologii i Kultury ENETEIA, Warszawa.
 • Chłopecki J., Pomianek T., 2005, Pokolenie Jana Pawła II [w:] Jakie państwo, red. A. Cypryś, A, Garbarz, B. Szluz, Rzeszów, „Kwartalnik Edukacyjny”, nr 3.
 • Elementarz Jana Pawła II – dla wierzącego, wątpiącego i szukającego, K. Dybciak (wybór tekstów), Wydawnictwo Literackie, Kraków 2001.
 • Escriva de Balaguer, 2005, Droga, Bruzda, Kuźnia, wyd. 3, Księgarnia św. Jacka, Kraków.
 • Frąckiewicz L., 2003, Wykluczenie społeczne w skali makro- i mikroregionalnej [w:] Wykluczenie społeczne, red. L. Frąckiewicz, Wyd. AE Katowice.
 • Frączek P., Wygnański J., 2008, Polski model ekonomii społecznej. Rekomendacje dla rozwoju, FISE, Warszawa.
 • Galarowicz J., 2000, Człowiek jest osobą. Podstawy antropologii filozoficznej Karola Wojtyły, Kęty.
 • Garbarz A., 2008, Wolność darem i zadaniem człowieka [w:] Polska w nauczaniu Jana Pawła II, red. W. Furmanek, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego Rzeszów.
 • Gilejko L., 2005, Społeczeństwo a gospodarka. Socjologia ekonomiczna, Wyd. SGH, Warszawa.
 • Gitling M., 2013, Człowiek i jego praca, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, z. 33, red. M.G. Woźniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów..
 • Golinowska S., Rudzik A., Pieliński B., 2007, Praca lekarstwem na biedę i wykluczenie. Strategie wobec pracy, IPiSS, Warszawa.
 • Jan Paweł II, 1997a, Encyklika „Sollicitudo rei socialis”, nr 33, 38, 40 [w:] Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, Znak, Kraków.
 • Jan Paweł II, 1997b, Encyklika „Centessimus annus”, nr 41 [w:] Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, Znak, Kraków.
 • Jan Paweł II, 2006, Encyklika „Laborem exercens” nie ma tu numeru [w:] Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, Znak, Kraków.
 • Jan Paweł II, Ełk 8.06.1999. chodzi o przemówienie
 • Jedynak W., 2013, Wartość ludzkiej pracy w społecznej nauce kościoła katolickiego, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, z 33, red. M.G. Woźniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Karwińska A., 2010, Uwarunkowania dobrego funkcjonowania społeczeństwa. Znaczenie gospodarki społecznej, „Ekonomia Społeczna”, nr 1, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
 • stąd wyrzucić tą pozycję dalej wg spisu alfabetycznego„Myśl społeczna Jana Pawła II a współczesna ekonomia i socjologia”, konferencja organizowana przez Wydział Społeczno-Ekonomiczny Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie, 15.12.2009 r., Byd-goszcz.
 • Krąpiec M., 2001, Dobro wspólne [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 2, Lublin.
 • Krzysztofek K., Szczepański M.S., 2005, Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • Leszczyńska M., 2008, Nauka społeczna Jana Pawła II – wnioski dla Polski [w:] Polska w nauczaniu Jana Pawła II, red. W. Furmanek, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Myśl społeczna Jana Pawła II a współczesna ekonomia i socjologia, sympozjum naukowe, Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie,Wydział Społeczno-Ekonomiczny Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy przy współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana PawłaII w Lublinie,15.12.2009.
 • Myśl społeczno-polityczna Jana Pawła II, Senat Rzeczypospolitej Polskiej, 15.04.2011 r., Warszawa.
 • Rybak M., 2004, Prawa człowieka jako podstawa odpowiedzialności wobec pracownika [w:] Etyka menedżera – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa.
 • Skorowski H., 2005, Problematyka praw człowieka, Wyd. Uniwersytetu Kardynała S. Wyszyńskiego, Warszawa.
 • Słodowa-Hełpa M., Rozwój zintegrowany. Warunki, wymiary, wyzwania, CeDeWu, Warszawa 2013.
 • Szarfenberg R., Żołędowski C., Theiss M. (red.), 2010, Ubóstwo i wykluczenie społeczne – perspektywa poznawcza, Elipsa, Warszawa.
 • Wartości Polaków a dziedzictwo Jana Pawła II 2007–2012, Raport z badań społecznych Centrum Myśli Jana Pawła II, 2012 [www.centrumjp2.pl/nauka/badania/badania]
 • Wawrzyniak Z., 2008, Braterska wspólnota dóbr oraz miłosierdzie czynów. Uwagi o nauczaniu społecznym Jana Pawła II, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, z. 10, red. M.G. Woźniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • http;//www.opoka.org.pl.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c26b1dbe-39f5-49b5-a5f3-89b35126a661
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.