Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 9/I | 147-161

Article title

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO W SAMORZĄDZIE LOKALNYM

Content

Title variants

EN
THE SOURCES OF FINANCING THE BUDGET DEFICIT INLOCAL GOVERNMENT

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Sposoby finansowania deficytu budżetowego w jednostkach samorządu terytorialnego podlegają reglamentacji prawnej. Ustawa o finansach publicznych zawiera zamknięty katalog możliwych źródeł. Przychody uzyskiwane z tych źródeł mają zróżnicowany charakter. W większości są to środki zwrotne. Zaliczamy do nich kredyty, pożyczki oraz wpływy z emisji papierów wartościowych. Natomiast nadwyżki z lat ubiegłych i wpływy z prywatyzacji majątku powyższych jednostek należą do własnych źródeł finansowania deficytu budżetowego. Należy podkreślić, iż podstawowymi źródłami finansowania deficytu są pożyczki i kredyty oraz środki z emisji obligacji komunalnych. W praktyce występują również przypadki finansowania deficytu ze źródeł nieprzewidzianych w ustawie o finansach publicznych, np. ze środków pieniężnych z rachunku sum depozytowych, z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych bądź z części oświatowej subwencji ogólnej.
EN
Ways of financing budget deficit in local government units stem from the law. The Public Finance Act contains closed catalogue of possible financing sources. The revenues stemming from them have different character. They are mostly repayable funds. These include credits, loans and issuing securities. However, the excesses of funds from previous years and the privatization receipts from the above mentioned units are the own sources of financing budget deficit. It should be underlined that the basic sources of financing deficit are loans, credits and issuing municipal bonds. In practice there are also examples of financing local government deficits from other sources, not listed in the Public Finance Act, e.g. from the amount on deposit accounts, from the Company Social Benefits Fund or educational part of the general subsidy.

Year

Issue

9/I

Pages

147-161

Physical description

Dates

published
2016

Contributors

 • Sopocka Szkoła Wyższa
 • Sopocka Szkoła Wyższa

References

 • Alińska A., Dworakowska M., Finanse jednostek samorządu terytorialnego, w: Współczesne finanse publiczne, Alińska A., Woźniak B. (red.), Difin, Warszawa 2015.
 • Balcerowicz – Frach R., Finansowanie deficytu w jednostce samorządu terytorialnego, „Finanse publiczne” 2014, Nr 7 (92).
 • Borodo A., Samorząd terytorialny. System prawnofinansowy, LexisNexis, Warszawa 2006.
 • Brzozowska K., Gorzałczyńska–Koczkodaj M., Kogut–Jaworska M., Zioło M., Gospodarka finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego, CeDeWu, Warszawa 2013.
 • Chojna–Duch E., Polskie prawo finansowe. Finanse publiczne, LexisNexis, Warszawa 2006.
 • GUS, Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego 2014, Z akład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2015.
 • Jastrzębska M., Finanse jednostek samorządu terytorialnego, LEX, Warszawa 2012.
 • Kamiński A., Finansowanie dłużne w jednostkach samorządu terytorialnego, LEX, Warszawa 2012.
 • Kornberger–Sokołowska E., Finanse jednostek samorządu terytorialnego, Lexis-Nexis, Warszawa 2012.
 • Kozłowski W., Zarządzanie gminnymi inwestycjami infrastrukturalnymi, Difin, Warszawa 2012.
 • Lipiec–Warzecha L., Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, ABC, Warszawa 2011.
 • Miemiec W., Sawicka K., Miemiec M., Prawo finansów publicznych sektora samorządowego, Wolters Kluwer Polska SA, Warszawa 2013.
 • Owsiak S., Finanse publiczne, PWN, Warszawa 2005.
 • Pietrzak B., Polański Z., Woźniak B., System finansowy w Polsce, PWN, Warszawa 2006.
 • Ustawa o finansach publicznych, w: Prawo finansów publicznych. Kompendium akademickie, Smoleń P. (red.), Wolters Kluwer SA, Warszawa 2012.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Dz. U. z 1964 r., Nr 16 , poz. 93 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, Dz. U. z 2015 r. , poz. 747, 978.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, Dz. U. z 1997 r., Nr 140, poz. 939 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, Dz.U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, Dz. U. 2015, poz. 23.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c26d5af7-b5ff-40b9-9bfc-a93cff839e61
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.