Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | IV | 57-66

Article title

Rozwiązywanie konfliktów w społeczeństwach klanowych. Analiza porównawcza instytucji pochodzących z Albanii i świata arabskiego oraz zachodnich metod ADR

Title variants

EN
Dispute resolution in clan societies. A comparative analysis of institutions originating from Albania, the Arab World and the Western ADR methods

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł stanowi próbę porównawczej analizy dwóch instytucji opartych na prawie zwyczajowym, a służących do rozwiązywania konfliktów klanowych – albańskiej mediacji zwyczajowej opartej na Kanunie oraz przed-Islamskiej procedury Sulha, wciąż żywej na terenach Palestyny i Izraela. Analiza prowadzona jest w kontekście różnic i podobieństw instytucji prawa zwyczajowego oraz pochodzących z kultury Zachodu metod ADR (Alternative Dispute Resolutions). Skupia się na różnym rozumieniu przez ludzi pochodzących z różnych kultur (1) tak samo brzmiących terminów, (2) podobnie wyglądających procesów, (3) czy na pozór identycznych sytuacji. W toku artykułu przybliżona zostaje struktura obu instytucji, a także koncepty honoru, winy, pojednania, poufności, celowości postępowania oraz komunikacji. Wskazane zostają potencjalne zagrożenia, które mogą płynąć z braku wiedzy kulturowej.
EN
The article aims to provide a comparative analysis of two institutions based on customary law which are used to solve a clan conflict – the Albanian customary mediation based on Kanun and the pre-Islamic procedure of Sulha, still present on the Palestinian and Israeli territory. The analysis is made in the context of differences and similarities between the above-mentioned customary law institutions and the ADR methods (Alternative Dispute Resolution) originating from the Western culture. The article notes the fact that people originating from various cultures understand differently (1)similar sounding terms, (2)similar processes and (3)outwardly identical situations. The article features an analysis of both the institution structures and the concepts of honor, guilt, reconciliation, confidentiality, the goals of procedures and communication. The potential threats which may emerge from the lack of cultural knowledge are noted.

Year

Volume

IV

Pages

57-66

Physical description

Dates

published
2014

Contributors

  • Katedra Socjologii Prawa Uniwersztetu Jagiellońskiego - student

References

  • Abudabbeh N., Arab Families. An overwiev, [w:] McGoldrick M., Giordano J., Garcia-Preto N. (red.), Ethnicity & Family Therapy, Nowy York 2005.
  • Barkai J., What’s a Cross-Cultural Mediator to Do? A Low-Context Solution for a High-Context Problem, “Cardozo Journal of Conflict Resolution” 2008, vol. 10.
  • Mangalakova T., The Kanun in Present-Day Albania, Kosovo, and Montenegro, http://pdc.ceu.hu/archive/00003864/01/The_Kanun.pdf, 2004, s. 12, [03.02.2014].
  • Mustafa M., Young A., Feud Narratives: Contemporary Deployments of Kanun in Shala Valley, Northen lbania, “Anthropological Notebooks” 2008, nr 14(4).
  • Pely D., Resolving Clan-Based Disputes Using the Sulha, the Traditional Dispute Resolution Process of the Middle East, “Dispute Reslution Journal” listopad 2008 / styczeń 2009.
  • Pely D., When Honor Trumps Basic Needs: The Role of Honor in Deadly Disputes within Israel’s Arab Community, “Negotiation Journal” 2011, vol. 27.
  • Pely D., Where East Not Always Meets West: Comparing the Sulha Process to Western-Style Mediation and Arbitration, “Conflict Resolution Quarterly” 2011, nr 28(4).
  • Shkreli A., Çelik A.B., An Analysis of Reconciliatory Mediation in Northern Albania: The Role of Customary Mediatorsm, “Europe-Asia Studies” 2010, nr 62(6).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1899-4601

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c27272e3-580f-4e25-9fd2-b6d400b40a0c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.