Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 3 | 2 | 105-116

Article title

Fenomen śląskiej etniczności jako postkolonialna emancypacja

Authors

Content

Title variants

EN
Silesian ethnicity phenomena as postcolonial emancipation

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Fenomen śląskiej tożsamości narodowej czy etnicznej pojawił się w rezultacie rozwoju demokracji w Polsce pod koniec XX wieku. Zainicjowane w tym czasie procesy rozwoju organizacji społecznych i politycznych na szczeblu lokalnym i regionalnym przyczyniły się do ewolucji świadomościowej ich członków. W kontekście historycznych uwarunkowań regionu Śląska, zainicjowano debatę publiczną na temat poczucia identyfikacji narodowej/etnicznej mieszkańców tegoż regionu. Kreowanie tejże tożsamości oparte zostało na mobilizacji społecznej zaproponowanej przez liderów. Artykuł wykorzystuje postkolonialną perspektywę teoretyczną do analizy rosnącej identyfikacji ze śląską tożsamością narodową.
EN
Silesian national or ethnic phenomena appeared as result of democracy development in Poland at the end of XX century. That time started processes of development of social and political organizations at local and regional level caused to evolution of consciousness their members. In the historical context of Silesia, there initiated the public debate on national/ethnic identity of inhabitants’ in the region. Creation of such identity based on social mobilization proposed by leaders of organization. The paper analyse increasing silesian national identity in the postcolonial perspective.

Year

Volume

3

Issue

2

Pages

105-116

Physical description

Dates

published
2015

Contributors

 • Uniwersytet Opolski, Instytut Socjologii

References

 • Bahlcke, J. (2001). Śląsk i Ślązacy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Bałdys, P., Geisler, R. (2004). Śląski neotrybalizm, czyli ład i konflikty społeczne wywołane jego pojawieniem się. W: P. Buczkowski, P. Matczak (red.), Konflikt nieunikniony. Wspólnoty i władze lokalne wobec konfliktów spowodowanych rozwojem. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej.
 • Bałdys, P., Geisler, R. (2014). Gra o Śląsk? Problemy wynikające z procesów rewindykacji śląskiej tożsamości. Studium przypadku Ruchu Autonomii Śląska i Związku Ludności Narodowości Śląskiej. W: A. Sakson (red.), Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce i w Europie. Aspekty polityczne i społeczne. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Berlińska, D. (1999). Mniejszość niemiecka na Śląsku Opolskim w poszukiwaniu tożsamości. Opole: Wydawnictwo PIN.
 • Błasiak, W., Nawrocki, T., Szczepański, M. S. (1994). Górny Śląsk 2005 – scenariusz restrukturyzacji. Katowice.
 • Błaszczak-Wacławik, M., Błasiak, W. , Nawrocki, T. (1990). Górny Śląsk. Szczególny przypadek kulturowy. Kielce.
 • Denzin, N., Lincoln, Y. (2009). Metody badań jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Fenton, S. (2007). Etniczność. Warszawa: Wydawnictwo Sic!.
 • Geertz, C. (2005). Interpretacja kultur. Wybrane eseje. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Gorzelak, G. (1993). Regionalizm i regionalizacja w Polsce na tle europejskim. W: G. Gorzelak, B. Jałowiecki (red.), Czy Polska będzie krajem regionalnym? Warszawa: EUROREG, Uniwersytet Warszawski, s.45-70.
 • Hettne, B. (2002). The New Regionalism: A Prologue. W: B. Hettne, A. Inotai, O. Sunkel (red.), Globalism and the New Regionalism. New York.
 • Jałowiecki, B.. (1993). Kwestia regionalna. W: G. Gorzelak, B. Jałowiecki (red.), Czy Polska będzie krajem regionalnym? Warszawa: EUROREG, Uniwersytet Warszawski, s.13-43.
 • Keating, M.. (1985). State and Regional Nationalism. Territorial Politics and the European State. New York – London – Toronto – Sydney – Tokyo, Harvaster – Wheatsheart.
 • Keating, M. (1997). The Political Economy of Regionalism. W: M. Keating, J. Loughlin (red.), The Political Economy of Regionalism. London – Portland: Frank Cass, s. 17-40.
 • Lewenstein, B. (2004). Zasoby lokalne: zarys koncepcji. W: P. Gliński, B. Lewenstein, A. Siciński (red.), Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: III sektor i wspólnoty lokalne w jednoczącej się Europie. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, s. 281-301.
 • Loomba, A. (2005). Colonialism/Postcolonialism. Second Edition. London-New York: Routledge-Taylor&Francis Group.
 • Loughlin, J., Peters, B. G. (1997). State traditions, Administrative Reform and Regionalization. W: M. Keating, J. Loughlin (red.), The Political Economy of Regionalism. London – Portland: Frank Cass, s. 41-62.
 • Nawrocki, T. (1993). Spór o regionalizm i regionalizację na Górnym Śląsku. W: G. Gorzelak, B. Jałowiecki (red.), Czy Polska będzie krajem regionalnym? Warszawa: EUROREG, Uniwersytet Warszawski.
 • Nijakowski, L. (2006). Domeny symboliczne. Konflikty narodowe i etniczne w wymiarze symbolicznym. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Nijakowski, L. (2004). Nadciągają Ślązacy. Czy istnieje narodowość śląska? Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Ossowski, S. (1967). Zagadnienia więzi terytorialnej i więzi narodowej na Śląsku Opolskim. W: idem, Dzieła Tom III. Warszawa: PWN.
 • Raport z wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny 2003.
 • Said, E. W. (2005). Orientalizm. (przekł. E.Wyrwas-Wiśniewska). Poznań: Wydawnictwo Zysk i s-ka.
 • Seiler D., Wódz, J., Wódz, K. (1997). O reprezentacji politycznej na szczeblu lokalnym. Katowice: Wydawnictwo Śląsk.
 • Silverman, D. (2007). Interpretacja danych jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Smith, A. (2007). Nacjonalizm. Teoria, ideologia, historia. Warszawa: Wydawnictwo Sic!.
 • Szmeja, M. (2000). Niemcy? Polacy? Ślązacy? Rodzimi mieszkańcy Opolszczyzny w świetle analiz socjologicznych. Kraków: Universitas.
 • Wanatowicz, M. (2004). Od indyferentnej ludności do śląskiej narodowości? Postawy narodowe ludności autochtonicznej Górnego Śląska w latach 1945-2003 w świadomości społecznej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
 • Wódz, J. (1998). Tożsamość śląska jako zjawisko polityczne. W: W. Świątkiewicz (red.), Regiony i regionalizmy w Polsce współczesnej. Katowice.
 • Wódz, J., Wódz, K. (2000). Konfliktowy charakter procesów dekompozycji tradycyjnej tożsamości narodowej Polaków. Przykład z Górnego Śląska. W: M. Malikowski, Z. Seręga (red.), Konflikty społeczne w Polsce w okresie zmian systemowych, t. 2. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

e-ISSN
2353-3781

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c278eb78-d19f-498f-8205-6f3a18efb2f7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.