Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 17 | 141-155

Article title

Kompetencje doradcy w autopercepcji studentów

Content

Title variants

EN
Competence of counsellors in students’ self-perception

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł składa się z trzech zasadniczych części. W pierwszej autor uzasadnia podjętą przez siebie tematykę, nawiązując do wcześniejszych prac ilustrujących proces stawania się refleksyjnym doradcą. W drugiej, na podstawie wybranej literatury rekonstruuje obszary kompetencji osób pomagających. Są to: wiedza merytoryczna, umiejętności szczegółowe, postawy wobec osób radzących się, świata i siebie samego. W trzeciej zasadniczej części autor przedstawia wyniki analizy pisemnych wypowiedzi studentów pedagogiki specjalności pomoc społeczna i socjoterapia na temat „Moje kompetencje osoby pomagającej”. Oprócz listy około 60 kompetencji zidentyfikowanych w pracach studentów, których posiadanie sobie przypisują, autor opisuje źródła kształtowania się tych kompetencji, wskazywanych przez samych studentów. Lektura artykułu skłania do refleksji nad podjęciem zmian w procesie kształcenia osób wyrażających zamiar pracy w zawodach pomocowych.
EN
The article consists of three main parts. In the first part the author justifies his subject referring to earlier works illustrating the process of becoming a reflective counsellor. In the second, on the basis of selected literature, reconstructs areas of competence. These are: knowledge, specific skills, attitudes to clients, to the world and to himself. In the third main part the author presents the results of the analysis of the papers of students of pedagogy (specialty welfare and sociotherapy) on the topic “My counsellor competence”. In addition to a list of about 60 competencies identified in the students’ papers, the author describes the source of development of these competencies, indicated by the students themselves. Reading the article tends to reflect on making changes in the teaching and training of students who intend to work in assistance occupations.

Year

Volume

17

Pages

141-155

Physical description

Dates

published
2016

Contributors

 • Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii, Katedra Pedagogiki Społecznej

References

 • Balawajder K., Umiejętności interpersonalne w niesieniu pomocy innym, [w:] Podstawy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, red. A. Czerkawska, Wrocław 2009.
 • Czerkawska A., Czerkawski A., Etyczny wymiar poradnictwa zawodowego, Warszawa 2005.
 • Czerkawska A.,Strefy cienia w pracy doradcy, [w:]Dyskursy Młodych Andragogów, red. M. Olejarz, Zielona Góra 2009.
 • Drabik-Podgórna V., Doradca między techniką a etyką, [w:] Doradca – profesja, pasja, powołanie? red.B. Wojtasik, A. Kargulowa, Warszawa 2003.
 • Egan G., Kompetentne pomaganie, Poznań 2002.
 • Hajduk B., Hajduk E., O pomocy skutecznej i nieskutecznej, Zielona Góra 2008.
 • Hajduk B., Hajduk E., O rodzajach pomocy, Kraków 2006.
 • Holt J., O pomocy i specjalistach od pomagania [w:] Psychologia w działaniu, red. K. Jankowski, Warszawa 1981.
 • Internetowy Słownik Języka Polskiego http://www.sjp.pwn.pl (data dostępu 18.01.16).
 • Jańczak-Obst E., Inteligencja emocjonalna doradcy, [w:] Doradca-profesja, pasja, powołanie? red. B. Wojtasik, A. Kargulowa, Warszawa 2003.
 • Jedliński K., Jak rozmawiać z tymi, co stracili nadzieję, Warszawa 1997.
 • Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Warszawa 1999.
 • Kulczycki M., Zarys relacyjnej koncepcji poradnictwa [w:] Teoretyczne i metodologiczne problemy poradoznawstwavol. I., red. A. Kargulowa, M. Jędrzejczak, Wrocław 1985.
 • Pastuszka M.,Coaching jako jedna ze współczesnych form poradnictwa, [w:] Być doradcą! Doświadczenia i refleksje red. E. Siarkiewicz, B. Wojtasik, Wrocław 2008.
 • Reykowski J.,Motywacja, postawy prospołeczne a osobowość, Warszawa 1986.
 • Rogers C., Terapia nastawiona na klienta. Grupy spotkaniowe. Wrocław 1991.
 • SiarkiewiczE., Przesłonięte obszary poradnictwa. Realia-iluzje-ambiwalencje, Zielona Góra 2010.
 • Siarkiewicz E., Trębińska-Szumigraj E., Zielińska-Pekał D., Rzecz o refleksyjnym praktyku-badaczu, czyli o niekonwencjonalnych sposobach kształcenia doradców, „Dyskursy Młodych Andragogów” 2012, t. 13.
 • Sztander W., Rozmowy, które pomagają, Instytut Psychologii Zdrowia, Warszawa 1999.
 • Szumigraj M.,Klient wyobrażony – czyli kto zdaniem studentów pedagogiki potrzebuje pomocy? „Dyskursy Młodych Andragogów” 2015, t. 16.
 • Szumigraj M., O potrzebie zmiany w kształceniu przyszłych doradców, „Dyskursy Młodych Andragogów” 2013, t. 14.
 • Szumigraj M., O problemie w poradnictwie, [w:] Poradoznawstwo – kontynuacja dyskursu, red. A. Kargulowa, Warszawa 2009.
 • Świerkowska K., Zielińska-Pękał D., Fryzjer jako nieprofesjonalny doradca, [w:] Refleksje o poradnictwie debiutujących doradców, red. D. Zielińska-Pękał, Zielona Góra 2009.
 • Wojtasik B., Doradca jako refleksyjny badacz, [w:] Poradnictwo między etyką a techniką, red. V. Drabik-Podgórna, Kraków 2007.
 • Wojtasik B., Doradca zawodu. Studium teoretyczne z zakresu poradoznawstwa, Wrocław 1994.
 • Wojtasik B., Warsztat doradcy zawodu. Aspekty pedagogiczno-psychologiczne, Warszawa 1997.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2084-2740

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c27d3ab7-4194-4903-aaa9-04e13ed6007b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.