Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 55(4) Ekonomia XIV | 133-150

Article title

Good governance a wyniki finansowe i możliwości rozwojowe przedsiębiorstw

Content

Title variants

EN
Good Governance and Financial Performance and Developmental Abilities of Enterprises

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule przedstawiono niektóre ważne czynniki wpływające na wyniki firm i corporate governance, między innymi good governace na szczeblu kraju i ugrupowań integracyjnych, na co składa się tworzenie infrastruktury legislacyjnej, dobrego prawa, sprzyjającego rozwojowi przedsiębiorstw i całych gospodarek. W opracowaniu dokonano przypomnienia niektórych unormowań prawnych, które pojawiły się po kryzysie finansowym 2008 roku, skutkujących zmianami prawa dla przedsiębiorców. Drugim, ważnym czynnikiem good governance na szczeblu przedsiębiorstwa jest dążenie do wykorzystania nowych, nowoczesnych metod analizy wyników finansowych i poprawnej interpretacji wskaźników finansowych, aby otrzymywać prawidłowe ich oceny w celu lepszego planowania, opracowania trafnych prognoz i budowy strategii. Trzecim elementem w good governance na szczeblu przedsiębiorstwa jest postawienie na innowacyjność firm, a co za tym idzie, wprowadzenie systemu oceny innowacyjności firm jako obowiązującego standardu. Wszystkie te zmiany mają sens, kiedy odbywają się w otoczeniu demokratycznego społeczeństwa z poszanowaniem norm etycznych, wolnego rynku i chęci świadczenia wysokiej jakości usług publicznych, co wynika z przyjętych konsensusów i traktatów zawartych miedzy państwami i instytucjami. W opracowaniu zwraca się uwagę na powiązania good governance na szczeblu kraju i ugrupowania z good governance na szczeblu przedsiębiorstw.
EN
In her study, the author presented some of important factors affecting corporate performance and corporate governance, including good governance at the national level and integration groups, including legislative, good governance and business-to-business growth. In the paper, there were reminded some of the legal regulations that took place after the financial crisis of 2008, resulting in changes in the law for entrepreneurs. Another important factor of good governance at the enterprise level is the pursuit of new, modern financial analysis methods and correct interpretation of financial ratios in order to receive accurate assessments for better planning, accurate forecasting, and strategy building. The third element in good governance at the enterprise level is innovation of companies, and introduction of a system for evaluating business innovation as a standard. All these changes make sense when they are held in a democratic society, respecting ethical norms, free market, and willingness to provide high quality public services resulting from the agreed consensus and treaties concluded between states and institutions. The paper highlights the links between good governance at the country level and good governance at the enterprise level.

Year

Pages

133-150

Physical description

Contributors

 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula – Warszawa

References

 • Chrabonszczewska E. (2005), Międzynarodowe organizacje finansowe, SGH, Warszawa.
 • Dobre praktyki spółek notowanych na GPW (2016), https://www.gpw.pl/dobre_praktyki_spolek_regulacje, https://static.gpw.pl/pub/files/PDF/RG/DPSN2016__GPW.pdf [dostęp: 15.10.2016].
 • Frieskie K., Poławski P., Sroka J. (2008), Demokracja partycypacyjna: dynamika instytucji i uwarunkowania rozwoju, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 • Fuller L. (1978), Moralność prawa, PIW, Warszawa.
 • Gugler K., Mueller D., Yurtoglu B. (2003), Corporate governance and the returns on Investment, “Finance Working Paper”, No. 06, http://www.ecgi.org/wp [dostęp: 15.10.2016].
 • Kodeks Krajowej Izby Biegłych (2016), https://www.kibr.org.pl/assets/file/553,KRBR-uchwala-4249-60-2011-Kodeks-IFAC.pdf [dostęp: 15.10.2016].
 • Krajowe-Standardy-Rewizji-Finansowej (2016), https://www.kibr.org.pl/pl/prawo#krajowe-standardy-rewizji-finansowej [dostęp: 15.10.2016].
 • Kodeks Etyki Biegłych Rewidentów (2016), http://www.infor.pl/klub-ksiegowego/zawody-ksiegowe/biegli-rewidenci/736587 [dostęp: 15.10.2016].
 • Koncepcja Good Governance – refleksje do dyskusji (2008), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Koordynacji Polityki Regionalnej, Warszawa.
 • Konstytucja biznesu (2016), https://www.mr.gov.pl/strony/plan-na-rzecz-odpowiedzialnego-rozwoju/kluczowe-projekty/konstytucja-biznesu/#Projekty%20ustaw [dostęp: 15.10.2016].
 • Korol T. (2013), Nowe podejście do analizy wskaźnikowej w przedsiębiorstwie, Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 • Moss Kanter R. (2003), Korporacyjna innowacyjność społeczna – nowy model innowacji, Zarządzanie Innowacją, “Harvard Business Review”, wrzesień.
 • Murzyn D. (2015), Koncepcje good governance i jej rozwój w Grupie Wyszehradzkiej poprzez wsparcie polityki spójności, Instytut Politologii, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Kraków.
 • Nawrocki T. (2012), Innowacyjność produktowa przedsiębiorstw, Metodyka na przykładzie spółek giełdowych, CeDeWu, Warszawa.
 • Promoting good governance (2016), European Social Fund, European Commission, https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/contributions-and-preliminary-trends-publicconsultation-egovernment-action-plan-2016-2020 [dostęp: 15.10.2016].
 • Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (2016), https://www.mr.gov.pl/strony/plan-na-rzecz-odpowiedzialnego-rozwoju/informacje-o-planie/ [dostęp: 15.10.2016].
 • Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (2016), https://www.mr.gov.pl/media/23749/SOR_29072016_projekt.pdf [dostęp: 15.10.2016].
 • The concept of good governance and its development in the Visegrad Group through the support of the EU cohesion policy (2015), (w:) Wiszniowski R., Glinka K. (Eds.), New Public Governance in the Visegrád Group (V4), Biblioteka Athenaeum, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Willets P. (2016), The Cardoso Report on the UN and Civil Society: Functionalism, Gobal Corporatism, or Global Democracy?, “Global Governance”, No. 12.
 • Wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie dostępności stron internetowych jest obecnie rozpatrywany przez współprawodawców, COM(2012) 721
 • Wojtyna A. (1995), Polityka ekonomiczna a wzrost gospodarczy, „Gospodarka Narodowa”, nr 6.
 • Wilkin J. (red.) (2013), Jakość rządzenia w Polsce, jak badać, monitorować i poprawiać, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c27de69d-c739-40b7-b560-ab8d24397221
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.