Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 39 | 383-393

Article title

Międzywojewódzkie dysproporcje wytwarzania wartości dodanej w branżach usługowych

Authors

Content

Title variants

EN
Intervoivodeship Disparities in Creation of Gross Value Added in Service Branches

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
The study presents the results of research concerning interregional diversification of creation of gross value added per capita in Poland. In this dimension of economic processes, the fact indi-cated in the subject literature that the process of development in the regional order consistent with a polarization model leads to growing disparities is more and more often verified. The basis for the conclusion constitutes an observation of changes in a value of Gini coefficient calculated for inter-voivodeship distribution of gross value added per capita in 2000–2011. Data necessary for the analysis were taken from Local Data Bank of Central Statistical Office. Because of dominance of the service sector in modern economies, apart from the analysis of crea-tion of total gross value added, the attention in the study was paid to differences between service branch-es. They are identified as sections G-T of Polish Classification of Activities PKD2007. The research identifies the sections where scale of interregional differences is the biggest and simultaneously a thesis that the biggest interregional inequalities concern the most modern branches connected with develop-ment of a knowledge based economy is verified. The achieved results confirm the initial assumptions. Processes of interregional divergence are observed not only for total gross value added, but also concerning value creation in most of the service branches. Moreover, the spheres of the biggest intervoivodeship inequalities in distribution of production appear to be modern branches: ICT and finances. Professional, scientific and tech-nical services also represent such characteristics. However, minimalization of interregional dis-parities is mainly connected with functioning of a sphere of public services.

Year

Issue

39

Pages

383-393

Physical description

Contributors

  • Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Rzeszowskiego

References

  • Cierniak-Szóstak E., 2012, Instytucjonalne uwarunkowania spójności społeczno- -ekonomicznej [w:] Gospodarka Polski 1990–2011, t. 3: Droga do spójności społeczno- -ekonomicznej pod red. M.G. Woźniaka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • Cyrek M., 2009, Zmiany struktury sektora usług w układzie regionalnym – konwergencja czy dywergencja?, „Handel Wewnętrzny” nr 1, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, s. 17–25.
  • Cyrek M., 2010, Rozwój sektora usług w Polsce determinantą tworzenia miejsc pracy i gospodarki opartej na wiedzy, rozprawa doktorska złożona na Uniwersytecie Eko-nomicznym w Krakowie.
  • Cyrek M., 2012, Rozwój sektora usług a gospodarka oparta na wiedzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
  • Foster J., Seth S., Lokshin M., Sajaia Z., 2013, A Unified Approach to Measuring Pov-erty and Inequality. Theory and Practice, The World Bank, Washington, D.C.
  • GUS, Bank Danych Lokalnych, http://www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name= indeks: Ludność/Stan ludności i ruch naturalny/Ludność wg miejsca zameldowa-nia/zamieszkania i płci (dostęp: 03.12.2013); Rachunki regionalne/Wartość dodana brutto (ceny bieżące) – PKD2007 (dostęp: 02.12.2013).
  • Jabłoński Ł., 2012, Regionalne zróżnicowanie i zbieżność poziomu oraz jakości życia [w:] Gospodarka Polski 1990–2011, t. 2: Modernizacja pod red. M.G. Woźniaka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • Jabłoński Ł., Tokarski T., Woźniak M.G., 2012, Spójność rozwoju społeczno-ekonomicznego województw [w:] Gospodarka Polski 1990–2011, t. 2: Modernizacja pod red. M.G. Woźniaka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • Wosiek M., 2012, Kapitał intelektualny w rozwoju regionów Polski Wschodniej, Wy-dawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c27ec946-6a26-471b-a755-e9a00cb2929c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.