Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 9 | 2 | 149-165

Article title

Misteryjno-sakramentalne uczestnictwo w Passze Chrystusa w ujęciu Wacława Hryniewicza OMI

Authors

Content

Title variants

EN
The Mysterious and sacramental participation in the pascha of the Christ according to the Wacław Hryniewicz OMI

Languages of publication

Abstracts

PL
Artykuł podejmuje refl eksję nad udziałem człowieka w Passze Chrystusa według myśli Wacława Hryniewicza OMI. Ukazuje misteryjno-sakramentalne uczestnictwo przez Słowo Boże i sakramenty. Najpierw ukazuje myśl W. Hryniewicza na temat misteryjnego uczestnictwa przez przyjęcie i głoszenie Słowa Bożego. W następnej części omawia sakramentalne uczestnictwo w siedmiu następujących sakramentach: chrztu, bierzmowania, Eucharystii, pokuty, namaszczenia chorych, małżeństwa i kapłaństwa. Pokazuje, w jaki sposób misterium paschalne Chrystusa jest w nich obecne i pozwala człowiekowi uczestniczyć w dziele odkupienia.
EN
The article is an attempt to systematize, in a critical way, the way of human participation in the Pascha of the Christ according to the Wacław Hryniewicz OMI. It demonstrates the mysterious and sacramental way of that participation by the Word of God and the seven sacraments. The article shows Hryniewicz’s thought about mysterious participation by the adopting the Holy Word of God and its proclaiming. In the next part, the article discusses the sacramental participation and enumerates the seven sacraments: Baptism, Confi rmation, Eucharist, Penance, Anointing of the Sick, Matrimony and Holy Orders. It demonstrates how the paschal mystery of the Christ is present in them and allows human to participate in the mystery of redemption.

Year

Volume

9

Issue

2

Pages

149-165

Physical description

Contributors

author
 • doktorantka II roku teologii dogmatycznej UKSW

References

 • Chauvet L.M., Symbol and Sacrament. A Sacramental Reinterpretation of Christian Existence, trans. S. Madigan, M. Beamont, Collegeville 1995.
 • Congar Y., Wierzę w Ducha Świętego. „Rzeka życia płynie na Wschodzie i na Zachodzie” (Ap 22,1), t. 3, tłum. L. Rutowska, Warszawa 1996.
 • Czaja A., Duch Święty darem Eucharystii, RT 52 (2005), z. 2, 3, s. 37–47.
 • Durrwell F.X., Eucharystia sakrament paschalny, tłum. L. Rutowska, Warszawa 1987.
 • Hryniewicz W., Koza S.J., Chrzest, Eucharystia, posługiwanie duchowne. Dokument z Limy 1982. Tekst i komentarze, Lublin 1989.
 • Hryniewicz W., Nasza Pascha z Chrystusem. Zarys chrześcijańskiej teologii paschalnej, t. 2, Lublin 1987.
 • Hryniewicz W., Sakrament Paschy i Pięćdziesiątnicy. Tajemnica Eucharystii w świetle dialogu katolicko-prawosławnego, red. L. Górka, W. Hryniewicz, Warszawa 1987.
 • Jezierska J.E., Motyw śmierci i zmartwychwstania wiernych z Chrystusem w Flp 3,10–11, RBL 39 (1986), nr 3, s. 250–259.
 • Jezierska J.E., Chrzest jako śmierć i zmartwychwstanie z Chrystusem w ujęciu św. Pawła, CS 18/19 (1986–1987), s. 141–157.
 • Jezierska J.E., Współumieranie i współzmartwychwstanie wiernego z Chrystusem w życiu doczesnym, CS 14 (1984), s. 203–227.
 • Jones S.H., Christ’s Eucharistic Presence. A History of the Doctrine, New York 1994.
 • Krakowiak C., Tajemnica paschalna Chrystusa. Duch Święty i sakrament namaszczenia chorych, RTK 30 (1983), z. 6, s. 145–151.
 • Kudasiewicz J., Spotkanie z Jezusem w tajemnicy paschalnej. Medytacje biblijno-liturgiczne, Kielce 2003.
 • Lekan J., Eucharystia darem paschalnej ofi ary, RT 51 (2004), z. 2, s. 185–207.
 • Nadbrzeżny A., Osobowa obecność Chrystusa w Eucharystii, RT 52 (2005), z. 2, s. 57–70.
 • Pindel R., Obecność Pana w Eucharystii według tekstów jej ustanowienia, w: Eucharystia
 • na ołtarzu świata, t. 4, red. S. Koperek, J. Szczepaniak, W. Zuzuak, Kraków 2006, s. 133–172.
 • Ratzinger J., Pielgrzymująca wspólnota wiary. Kościół jako komunia, tłum. W. Szymona, Kraków 2003.
 • Schmemann A., Pour la vie du monde, Paris 1969.
 • Schneiders S.M., The Gospel and the Reader, w: The Cambridge Companion to the Gospels, ed. S.C. Barton, Cambridge 2006, s. 97–117.
 • Sicari A., Na skrzyżowaniu męki Chrystusa i męki każdego człowieka, tłum. J. Warzecha, ComP 19 (1984), nr 1, s. 82–94.
 • Sumney J.L., Paul’s „Weakness”: An Integral Part of His Conception of Apostleship, JSNT 52 (1993), s. 71–91.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1732-4572

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c27f71d4-a2df-46cd-b133-40e5152755ad
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.