Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 4(50) | 15-22

Article title

Sektory oparte na wiedzy a aktywność patentowa — próba określenia relacji w ujęciu statystycznym

Authors

Title variants

EN
Knowledge Intensive-Based Sectors and Patent Activity — Attempt to Define Relationships in Statistical Terms

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Innowacyjność gospodarki traktowana jest jako klucz do jej rozwoju. Coraz częściej spotyka się opracowania, których autorzy podejmują próbę określenia głównych determinant tejże innowacyjności. W niniejszym artykule, obok najczęściej wykorzystywanych w badaniach nad innowacyjnością czynników jak: personel B+R, wydatki brutto na działalność B+R (GERD), czy częściej ostatnio analizowane zasoby ludzkie dla nauki i techniki (HRST) wykorzystano również potencjał sektorów opartych na wiedzy (KIS). Potencjał ten, mierzony zatrudnieniem w tych sektorach jest silnie powiązany — co udowodniono w badaniach — z aktywnością patentową będącą miernikiem innowacyjności. Celem badań było określenie relacji KIS — aktywność patentowa na tle innych czynników. Badanie obejmowało dane na poziomie NUTS 1 i NUTS 2. Wykorzystano dane dla 28 państw Unii Europejskiej oraz po dezagregacji 265 regionów z lat 1999–2013. Dane — pochodzące z Eurostatu zostały poddane analizie statystycznej z wykorzystaniem miar korelacji, koncentracji oraz lokalizacji przestrzennej. Jako miarę aktywności innowacyjnej wykorzystano aktywność patentową. Wyniki potwierdziły kluczowe znaczenie zasobów ludzkich w sektorach opartych na wiedzy dla wzrostu aktywności patentowej w sektorze wysokiej techniki.
EN
Innovation of economy is considered as key to its development. More and more frequent are the studies whose authors try to determine the main determinants of this innovation. In this article, the potential of knowledge intensive-based sectors (KIS) is also used in addition to the most commonly used: R&D personnel, researchers, gross expenditures on R&D (GERD) and human resources on science and technology (HRST). This potential, measured by employment in this sector, is strongly linked — as proven in the studies — to patent activity as a innovation measure. The purpose of the study was to determine the relationship between KIS and patent activity against other factors. The study included data at NUTS 1 and NUTS 2 levels. Data for 28 European Union countries and disaggregated 265 regions from 1999 to 2013 were used. Data — from Eurostat — have been subjected to statistical analysis using correlation, concentration, spatial location. Patent activity was used as a measure of innovation activity. The results have confirmed the key importance of human resources in knowledge-based sectors for increasing patent activity in the high technology sector.

Contributors

author
  • Politechnika Częstochowska

References

  • Acs Z.J., Anselin L., Varga A. (2002): Patents and Innovation Counts as Measures of Regional Production of New Knowledge. „Research Policy”, t. 31, nr 7, s. 1069–1085.
  • Furman J.L., Porter M.E., Stern S. (2002): The Determinants of National Innovative Capacity. „Research Policy”, t. 31, nr 6, s. 899–933.
  • Griliches Z. (1990): Patent Statistics as Economic Indicators — a Survey. „Journal of Economic Literature”, t. 28, nr 4, s. 1661–1707.
  • Grupp H. (2007): Typology of Science and Technology Indicators. [w:] H. Hanusch i A. Pyka (red.): Elgar Companion to Neo-Schumpeterian Economics, Elgar Original Reference, Cheltenham, Glos, UK – Northampton, MA, Edward Elgar.
  • Kowalik J. (2015): Analiza poziomu innowacyjności państw Unii Europejskiej. „Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie”, nr 19, s. 22–34.
  • Kozioł-Nadolna K. (2015): Nowy wymiar innowacji we współczesnej gospodarce. [w:] J. Wiśniewska i K. Janasz (red.): Innowacje i procesy transferu technologii w strategicznym zarządzaniu organizacjami, Warszawa, Difin.
  • Ostraszewska Z., Tylec A. (2016): Nakłady na innowacje a poziom innowacyjności polskiej gospodarki. [w:] S. Kowalska i J. Rubik (red.): Zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu, Monografie / Politechnika Częstochowska Wydział Zarządzania, Częstochowa, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.
  • Szajt M. (2010): Działalność badawczo-rozwojowa w kształtowaniu aktywności innowacyjnej w Unii Europejskiej. Monografie / Politechnika Częstochowska, t. 196, Częstochowa, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej.
  • Turek I. (2013): Znaczenie i wycena wartości niematerialnych i prawnych w działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia”, nr 61 tom 2, s. 229–238.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c27fa05f-00b5-4fca-ab03-4519a5058e03
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.