Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 2 (23) | 23-40

Article title

(Dia)logiczny horyzont doświadczenia edukacyjnego, społecznego i kulturowego

Authors

Content

Title variants

EN
(Dia)logical horizons of educational, social and cultural experience

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Kategoria doświadczenia edukacyjnego, społecznego i kulturowego odsyła nas do „międzyludzkiej przestrzeni styczności”. Doświadczenie takie zawsze ostatecznie odnajduje swe rzeczywiste ramy odniesienia w przestrzeni, która ma charakter publiczny (otwarty). Przestrzeń publiczna jako odwrotność przestrzeni prywatnej zakłada zaś bezpośrednią styczność tego, co znane i bliskie z tym, co nieznane i obce. Otwarty charakter przestrzeni publicznej z założenia wymaga więc uznania tego, co wyraża się w racjach intersubiektywności i transparentności myślenia i działania. W tym też kontekście nastawienia dialogiczne rozpatruję przez pryzmat kategorii „Niewymierności”, z kolei samą intersubiektywność i transparentność rozpatruję przez pryzmat kategorii „Nieoczywistości”.
EN
The category of educational, social and cultural experience is inseparably linked to the spaces of interpersonal contact. Such experience always finally finds its actual frame of reference in a space that is public (open). Public space, as the reverse of private space, implies direct contact between what is known and close and what is unknown and foreign. Thus the open character of public space by very definition requires recognition of what is expressed by the notions of inter-subjectivity and transparency of thought and action. In this context, the author discusses the dialogical attitudes through the category of „Unquantifiability”, while in turn the categories of intersubjectivity and transparency are considered from the perspective of „Non-obviousness”.

Year

Issue

Pages

23-40

Physical description

Contributors

 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

References

 • Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych fi lozofów, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1988.
 • Gara J., Dialogiczny logos intersubiektywnego doświadczenia tego, co Pomiędzy, w: (red.) D. Jankowska, Pedagogika dialogu. Emancypacyjny potencjał dialogu, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2017, s. 42-58.
 • Gara J., Fenomen samoobiektywizacji jako egzystencjalne konstytuowanie nieujmowalnego w ujmowlanym, w: (red.) H. Markiewicz, P. Boryszewski, Między wyzwaniami a wartościami. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Potockiemu, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalniej, Warszawa 2018, s. 79-99.
 • Goffman E., Człowiek w teatrze życia codziennego, Wydawnictwo ALETHEIA, Warszawa 2008.
 • Goffman E., Rytuał interakcyjny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
 • Husserl E., Doświadczenie i sąd, B. Baran, Fundacja Aletheia, Warszawa 2013.
 • Jager W., Paideia, Fundacja Aletheia, Warszawa 2001.
 • Legowicz J., Filozofi a starożytna Grecji i Rzymu. Wybrane teksty z historii filozofii, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1968.
 • Legowicz J., Historia fi lozofi i starożytnej Grecji i Rzymu, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1986.
 • Levinas E., Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Machiavelli N., Książe, Pańswowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1987.
 • Nerczuk Z., Traktat O niebycie Gorgiasza z Leontinoi, „Przegląd Filozoficzny” 1997, nr 3 (23), s. 79-84.
 • Ortega y Gasset J., Bunt mas, Muza SA, Warszawa 1995.
 • Ortega y Gasset J., Medytacje o „Don Kichocie”, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA., Warszawa 2008.
 • Platon, Gorgiasz, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1958.
 • Reinach A., Przyczynek do teorii sądu negatywnego, w: (red.) W. Stróżowski, Od Husserla do Levinasa. Wybór tekstów z ontologii fenomenologicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1987, s. 63-79.
 • Ricoeur R., O sobie samym jako innym, tłum. B. Chełstowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 • Sartre J.-P., Byt i nicość. Zarys ontologii fenomenologicznej, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2007.
 • Szacki J., Historia myśli socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Tatarkiewicz W., Historia fi lozofi i, tom 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • Tyburski W., Wachowiak A., Wiśniewski R., Historia filozofi i i etyki do współczesności, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 2002.
 • Wierciński A., Hermeneutyka gościnności: dobroć i hojność, w: (red.) J. Madalińska-Michalak, O nową jakość edukacji nauczycieli, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017, s. 69-78.
 • Wust P., Niepewność i ryzyko, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c2878776-57a7-4380-aa09-a395ddb05b3c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.