Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2008 | 1(11) | 103-116

Article title

Wpływ wymogów ochrony środowiska na zmiany ceny energii elektrycznej w Polsce

Content

Title variants

EN
Impact of Environmental Protection Requirements on Electrical Energy Price Changes in Poland

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Dostosowanie się polskich elektrowni do rygorystycznych wymogów ochrony środowiska powoduje konieczność ponoszenia znacznych nakładów. W sposób szczególny zaostrzone normy środowiskowe dotyczą dużych źródeł spalania paliw. Ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju niezbędne są modernizacje i budowa nowych mocy wytwórczych w elektroenergetyce. Sytuacja ta powoduje wzrost nakładów inwestycyjnych i kosztów wytwarzania energii elektrycznej. W sposób szczególny będzie to miało odzwierciedlenie w spadku udziału w rynku, wzroście kosztów wytwarzania energii i wzroście cen energii elektrycznej.
EN
Adjustment of Polish power plants to rigorous requirements of environmental protection causes the necessity to incur substantial outlays. Particularly tightened environmental standards concern – big sources of fuel burning. Due to the necessity to ensure the state’s energy security it is necessary to modernise and build new generated powers in electrical power engineering. The situation causes growing investment outlays and electric energy generation costs. It will be particularly reflected in the market share fall, growth in energy generation costs and electric energy prices.

Year

Issue

Pages

103-116

Physical description

Dates

published
2008

Contributors

  • Wydział Zarządzania i Turystyki, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Szeroka 9
  • Wydział Zarządzania i Turystyki, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Szeroka 9

References

  • Berbeka J., Berbeka K. Analiza zmian obciążeń budżetów domowych z tytułu wdrożenia dyrektyw 88/609/EEC oraz 2001/80/WE, Biuletyn URE.
  • Długoterminowa prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię, 2000, 2004, ARE S.A., Warszawa 2004.
  • Komunikat Prezesa URE 6/2008 w sprawie konsolidacji przedsiębiorstw energetycznych w sektorze elektroenergetycznym, Warszawa, 6 marca 2008.
  • Krajowy plan rozdziału uprawnień do emisji CO2 na lata 2008–2012, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2006.
  • Michalski E. 2005, Marketing, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-14051-8.
  • Polityka energetyczna Polski do 2025 roku. 2005. Warszawa: Ministerstwo Gospodarki.
  • Polityka energetyczna Polski do 2030 roku – projekt. 2007. Warszawa: Ministerstwo Gospodarki.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c28c4841-e63e-42c9-891c-47682d59e230
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.