Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 207 | 212-222

Article title

Zastosowanie metody AHP w ocenie projektów inwestycyjnych kopalni węgla kamiennego

Content

Title variants

EN
AHP Approach to Evaluation of Investment Projects in Hard Coal Mine

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Praca dotyczy zastosowania metody AHP do oceny projektów inwestycyjnych (ścianowych) w kopalni węgla kamiennego. Analizowany jest problem oceny i uporządkowania dziewięciu inwestycji, które są poddane ocenie względem wielu kryteriów, w kolejnych fazach cyklu życia inwestycji: robót przygotowawczych, eksploatacji oraz likwidacji. Rozważane kryteria, poza jednym odnoszącym się do występujących zagrożeń, mają charakter ilościowy i są związane z szeroko rozumianymi kosztami w odniesieniu do wielkości produkcji (złoża, oczekiwanego urobku). Końcowy ranking inwestycji porównano z rankingiem wynikającym z analizy jednokryterialnej na podstawie wskaźnika kosztów jednostkowych (koszty całkowite w stosunku do wielkości złoża). Różnice w ocenie projektów wynikają z uwzględnienia w sposób jawny kryterium związanego z zagrożeniami. Rozważania zaprezentowane w pracy prowadzą do wniosków, że metoda AHP może mieć szczególnie utylitarny charakter w tego typu problemach przy określaniu znaczenia kryteriów oraz umożliwia explicite wprowadzenie kryteriów o charakterze jakościowym do oceny inwestycji ścianowych.
EN
In this paper is considered the application of the AHP method to evaluate investment projects in a hard coal mine. There are analyzed the assessing and ranking problems of nine investments that are evaluated with respect to multiple criteria, in subsequent phases of the life cycle of the project: preparatory works, operation and decommissioning. The criteria, except one relating to existing threats, are qualitative and are associated with the costs of production volume (deposits, expected coal bed volume). The final ranking of investment compared to the ranking resulting from the single objective analysis on the basis of the ratio of unit costs (total costs in relation to the the coal bed volume). The differences in the evaluation of projects result from the inclusion the criteria explicitly related to threats.

Year

Volume

207

Pages

212-222

Physical description

Contributors

author
author

References

  • Azadeg A., Osanloo M., Ataei M. (2010), A New Approach to Mining Method Selection Based on Modifying the Nicholas Technique, "Aplied Soft Computing", Vol. 10, s. 1040-1061.
  • Donegan H.A., Dodd F.J. (1991), A Note on Saaty's Random Indexes, "Mathematical and Computer Modelling", Vol. 15, Iss. 10, s. 135-137.
  • Gaul W., Gartes D. (2012), A Note on Consistency Improvements of AHP Paired Comparison Data, "Adv Data Anal Classif", Vol. 6, No. 4, s. 286-302.
  • Kabiesz J., Turek M., Drzewiecki J., Makówka J. (2008), Ocena innowacyjności technologii eksploatacji węgla kamiennego metodą AHP, "Gospodarka Surowcami Mineralnymi", t. 24, z. 1-2 s. 103-121.
  • Kozioł W., Piotrowski Z., Pomykała R., Machniak Ł., Baic I., Witkowska-Kita B., Lutyński A., Blaschke W. (2011), Zastosowanie analitycznego procesu hierarchicznego (AHP) do wielokryterialnej oceny innowacyjności technologii zagospodarowania odpadów z górnictwa kamiennego, "Rocznik Ochrona Środowiska", t. 13, s. 1619-1634.
  • Kwiesielewicz M. (2002), Analityczny hierarchiczny proces decyzyjny. Nierozmyte i rozmyte porównania parami, IBS PAN, Warszawa.
  • Trzaskalik T. (red.), 2006, Metody wielokryterialne na polskim rynku finansowym, PWE, Warszawa.
  • Nian Q., Shi S., Li R. (2012), Research and Application of Safety Assessment Method of Gas Explosion Accident in Coal Mine Based on GRA-ANP-FCE, "Procedia Engineering", Vol. 45, s. 106-111.
  • Saaty T.L. (1977), A Scaling Method for Priorities in Hierarchical Structures, "Journal of Mathematical Psychology", Vol. 15, Iss. 3, s. 234-281.
  • Saaty T.L. (1980), The Analitic Hierarchy Process, Mc-Graw Hill, New York.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c292d922-0bf1-4fb9-99d4-7675535898c4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.