Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 2(48) | 75-88

Article title

Rzecznik praw obywatelskich unii europejskiej jako organ ochrony prawnej obywateli

Content

Title variants

EN
The European Ombudsman as a Body for Legal Protection of Citizens

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Urząd Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich został ustanowiony na mocy Traktatu o Unii Europejskiej (Maastricht 1992). Rzecznik działa w charakterze pośrednika między obywatelami i władzami UE. Jest uprawniony do przyjmowania i badania skarg wniesionych przez obywateli UE, przedsiębiorstwa i instytucje oraz przez każdą osobę fizyczną lub prawną mieszkającą lub posiadającą swoją siedzibę w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej. Rzecznik Praw Obywatelskich jest wybierany przez Parlament Europejski na okres pięciu lat z możliwością reelekcji, a jego kadencja odpowiada długością kadencji Parlamentu. Naczelnym zadaniem Rzecznika Praw Obywatelskich jest znalezienie rozwiązania kwestii spornych. Odbywa się to w drodze współpracy z instytucją, której skarga dotyczy. Jeżeli Rzecznik Praw Obywatelskich stwierdza przypadek złego zarządzania, przedstawia sprawę właściwej instytucji, która w ciągu trzech miesięcy informuje go o swoim stanowisku i ewentualnie zaleca działania prowadzące do rozwiązania problemu. Następnie Rzecznik przedstawia sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu i zainteresowanej instytucji. Osoba wnosząca skargę jest informowana o wynikach przeprowadzonego dochodzenia, które następnie przedstawiane są odpowiednim komisjom Parlamentu Europejskiego. Rzecznik Praw Obywatelskich przedkłada Parlamentowi Europejskiemu roczne sprawozdanie o wynikach swojej kontroli. Zależność między Rzecznikiem Praw Obywatelskich a Parlamentem Europejskim wynika ze sposobu jego mianowania i ewentualnego odwołania.
EN
The office of the European Ombudsman has been established by the Treaty on European Union (Maastricht 1992). The Ombudsman acts as an intermediary between citizens and the EU authorities. The European Ombudsman has the right to deal with complaints lodged by EU citizens, enterprises as well as by any natural or legal person living or having their seat in one of the European Union member states. The Ombudsman is elected by the European Parliament for the term of fi ve years with the possibility to be re-elected, and their term is equal in duration to the term of the Parliament. The basic task of the Ombudsman is to fi nd out a solution of disputes. This takes place by way of cooperation with the institution to which the complaint relates. If the Ombudsman ascertains the case of maladministration, they refer the case to the relevant institution which within three months informs them of its position or may recommend the measures leading to problem resolution. Next, the Ombudsman presents the report to the European Parliament and the institution concerned. The person lodging the complaint is advised of the results of the carried our investigation, which are then reported to relevant commissions of the European Parliament. The Ombudsman submits to the European Parliament their annual report on results of their control. The relationship between the Ombudsman and the European Parliament issues from the way of their appointment and possible recall.

Year

Issue

Pages

75-88

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych. Instytut Administracji, Samorządu i Prawa. Zakład Instytucji Ustrojowych i Wiedzy o Społeczeństwie

References

 • Arcimowicz J. (2003), Rzecznik Praw Obywatelskich. Aktor sceny publicznej, Trio, Warszawa.
 • Balcerzak M. (2005), Europejski Kodeks Dobrej Administracji, (w:) Prawa człowieka i ich ochrona. Podręcznik dla studentów prawa i administracji, UMCS, Toruń.
 • Doliwa-Klepacka Z.M., Doliwa-Klepacki A. (2009), Struktura organizacyjna (instytucjonalna) Unii Europejskiej, Temida, Białystok.
 • Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (2009), Sprawozdanie roczne, http://www.ombudsman.eu [dostęp: maj 2015].
 • Garlicki L. (1989), Ewolucja instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich (ombudsmana) w świecie współczesnym, (w:) Garlicki L. (red.), Rzecznik Praw Obywatelskich, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa.
 • Jasiński F., Pelc R. (2001/2002), Europejski Rzecznik w systemie zarządzania administracją Unii Europejskiej, „Służba Cywilna”, nr 3.
 • Łazowski A. (2002), Ochrona praw jednostek w prawie Wspólnot Europejskich. Pozasądowe mechanizmy ochrony praw przed instytucjami i organami Wspólnot Europejskich, Zakamycze, Kraków.
 • Łuszczuk A. (2000), Rzecznik Praw Obywatelskich Unii Europejskiej, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa.
 • Michałowska G. (2007), Ochrona praw człowieka w Radzie Europy i w Unii Europejskiej, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Popławska E. (1997), Instytucja Ombudsmana europejskiego, „Studia Europejskie”, nr 3.
 • Zięba-Załucka H. (1998), Rzecznik Praw Obywatelskich, (w:) Zięba-Załucka H. (red.), Prawo konstytucyjne, Wydawnictwo Fosze, Rzeszów.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c29edb8b-6fa2-475b-80fd-843510d3dcf6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.