Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 1(99) | 67-72

Article title

Zasady i zakres udzielania bonifikat przy zbywaniu nieruchomości publicznych w Gminie Kraków

Authors

Content

Title variants

EN
The Scope and the Rules for Granting Discounts on the Selling Prices of Public Real Properties in Krakow Municipality

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Ustawa o gospodarce nieruchomościami przewiduje bonifikatę obligatoryjną w odniesieniu do nieruchomości zabytkowych oraz bonifikatę fakultatywną dotyczącą nieruchomości zbywanych w określonym celu i na rzecz określonych podmiotów. Celem opracowania jest analiza zasad i warunków stosowania bonifikat przy sprzedaży nieruchomości publicznych na przykładzie Gminy Kraków. Przeanalizowano obowiązujące przepisy prawne, oraz procedury udzielania bonifikat przez Gminę Kraków ze szczególnym uwzględnieniem zakresu udzielonych bonifikat, ich wysokości, rodzaju nieruchomości których dotyczą, cen z uwzględnieniem bonifikaty. Wskazano na problemy dotyczące ustalania zakresu bonifikaty ustawowej odnoszącej się do nieruchomości zabytkowych a także związane z obowiązkiem zwrotu bonifikaty fakultatywnej.
EN
The Real Estate Management Act provides for an obligatory discount as far as historic properties are concerned, and an optional discount regarding properties sold for a specific purpose and to specific entities. The study aims to analyse the rules and conditions of granting discounts on the prices of public real properties based on the example of Krakow Municipality. The existing legal provisions and procedures for granting discounts by Krakow Municipality are analysed, with particular focus on the scope of the discounts, their amount, the type of real properties concerned, discounted prices. The problems associated with determining the scope of the statutory discount relating to historic properties, as well as those regarding the repayment of the optional discount are highlighted.

Year

Issue

Pages

67-72

Physical description

Dates

published
2017-03-30

Contributors

 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Katedra Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa

References

 • Cymerman, J. (2009). Aktywna gospodarka nieruchomościami a dochody gmin. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 17(3), 29-46.
 • Cymerman, J. (2011). Aktywna gospodarka nieruchomościami w gminie. Prawo. Instrumenty. Dochody gmin. Koszalin: Wydawnictwo Politechnika Koszalińska.
 • Jaworski, J., Prusaczyk, A., Tułodziecki, A., Wolanin, M. (2015). Komentarz do ustawy o gospodarce nieruchomościami. Warszawa: C.H. Beck.
 • Kasprzyk. A., Solka, A. (2016). Konsekwencje wpisu do rejestru zabytków dla procedury sprzedaży nieruchomości. Nieruchomości CH BECK, 7, 4-10.
 • Nalepka, A., Łach, K. (2012). Badanie efektywności gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości. Świat Nieruchomości, 1(79), 4-9.
 • Sawicka, D. (2012). Wybrane problemy gospodarowania gminnymi nieruchomościami mieszkaniowymi na przykładzie Szczecina. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 20(4), 147-155.
 • Trembecka, A. (2015). Gospodarka nieruchomościami. Teoria ipraktyka. Kraków: Wydawnictwo AGH.
 • Trojanek, M. (2015). Gospodarowanie nieruchomościami w gminach w aspekcie ich dochodowości. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 • Uchwała Nr XLVI/568/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2008 r. w/s zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków oraz określenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawek procentowych (Dz. Urz. Woj. Małop. z2008 r. nr 566 poz. 3721 zpóźn. zm.).
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (j.t. Dz.U., 2014, poz. 121 zpóźn. zm.).
 • Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 78, poz. 483 zpóźn. zm).
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2015, poz. 1774- zpóźn. zm).
 • Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.Uz2014 r. poz. 1446)
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 31 stycznia 2002 r. (sygn. akt IV CKN 660/00, Legalis).
 • Żróbek, S., Źróbek, R., Źróbek-Różańska, A., Żróbek-Sokolnik, A., Dynowski, P. (2014). Podstawy i procedury gospodarowania publicznymi zasobami nieruchomości. Olsztyn: UWM.
 • Źróbek, S., Źróbek, R., Kuryj, J. (2012). Gospodarka nieruchomościami z komentarzem do wybranych procedur. Katowice: Wydawnictwo Gall.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c2ac1305-7334-412b-b959-6a77f064a759
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.