Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 1(13) | 161-171

Article title

Grzech gniewu przez pryzmat gwary miejskiej Poznania

Content

Title variants

EN
The sin of anger trough the prism of Poznań urban dialect

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The theme of the article are lexical (vocabulary and phraseology) parameters for the sin of anger in Poznań urban dialect. Anger is a sin most (in comparison with other sins) represented at the lexical level of this dialect (159 units). The authors suggest linguistic picture of the manifestations of this sin in two different areas – physical (physical aggression) and psychological (verbal aggression). The analyzed vocabulary, most strongly marked expressively, mainly refers to the anger that is directed at the person (less for situations almost never on objects). This is consistent with the theological perspective on sin in terms of personalistic – as the guilt of the person over another person.

Year

Issue

Pages

161-171

Physical description

Dates

published
2016-05-23

Contributors

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

References

 • Borek M., Predykaty wyrażające gniew w języku rosyjskim i polskim, [w:] Zagadnienia słowotwórstwa i składni w opisie współczesnych języków słowiańskich, t. 2, red. M. Blicharski, H. Fontański, Katowice 1998, s. 196-214.
 • Duszak A., O emocjach bez emocji. Gniew w perspektywie lingwistycznej, [w:] Anatomia gniewu. Emocje negatywne w językach i kulturach świata, red. A. Duszak, N. Pawlak, Warszawa 2003, s. 13-23.
 • Encyklopedia katolicka, t. V-VI, Lublin 1989-1993.
 • Fedorowicz A., Odrażający, pyszni, źli, „Gazeta Wyborcza” 2014, nr 87, s. 10-11.
 • Fedorowicz A., Polskie piekło w Katowicach, „Gazeta Wyborcza” 2014, nr 89, s. 14-15.
 • Fedorowicz A., Wielkie żarcie i inne grzechy, „Gazeta Wyborcza” 2014, nr 88, s. 10-11.
 • Lipoński S., Otarliśmy się o grzeszne podium, „Gazeta Wyborcza” 2014, nr 89, dodatek „Poznań”, s. 2.
 • Lipoński S., Tu się nie rozwodzi i nie pije, „Gazeta Wyborcza” 2014, nr 88, dodatek „Poznań”, s. 2.
 • Lipoński S., Uczciwi, ale pyszni, „Gazeta Wyborcza” 2014, nr 87, dodatek „Poznań”, s. 1.
 • Mikołajczuk A., Gniew we współczesnym języku polskim. Analiza semantyczna, Warszawa 1999.
 • Mikołajczuk A., Kognitywny obraz gniewu we współczesnej polszczyźnie, „Etnolingwistyka” 1996, t. 8, s. 131-145.
 • Mikołajczuk A., Konceptualizacja gniewu w polszczyźnie w perspektywie porównawczej, [w:] Anatomia gniewu. Emocje negatywne w językach i kulturach świata, red. A. Duszak, N. Pawlak, Warszawa 2003, s. 111-123.
 • Mikołajczuk A., Pole semantyczne gniewu w polszczyźnie. (Analiza leksemów: gniew, oburzenie, złość, irytacja), [w:] Semantyczna struktura słownictwa i wypowiedzi, red. R. Grzegorczykowa, Z. Zaron, Warszawa 1997, s. 149-171.
 • Mikołajczuk A., Problem ocen w analizie wybranych polskich nazw uczuć z klasy semantycznej GNIEWU, „Język a Kultura” 2000, t. 14: Uczucia w języku i tekście, red. I. Nowakowska-Kempna, A. Dąbrowska, J. Anusiewicz, s. 117-134.
 • Nowakowska-Kempna I., Konceptualizacja uczuć w języku polskim, część II: Data, Warszawa 2000.
 • Piotrowicz A., Witaszek-Samborska M., Walczak B., Obraz poznaniaka w świetle „Słownika gwary miejskiej Poznania” pod redakcją Moniki Gruchmanowej i Bogdana Walczaka, [w:] Miasto 2. Przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie, red. M. Święcicka, Bydgoszcz 2008, s. 255-279.
 • Piotrowicz A., Witaszek-Samborska M., Językowy wizerunek kobiety w gwarze poznańskiej, „Poradnik Językowy” 2014, z. 3, s. 71-79.
 • Piotrowicz A., Witaszek-Samborska M., Językowy wizerunek mężczyzny w gwarze poznańskiej, [w:] Cum reverentia, gratia, amicitia... Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi, t. III, red. J. Migdał i A. Piotrowska-Wojaczyk, Poznań 2013, s. 5-18.
 • Piotrowicz A., Witaszek-Samborska M., Poznań jako „miasto grzechu” w świetle rankingu „Gazety Wyborczej” i gwary poznańskiej, [w druku].
 • Siatkowska E., Rozwój polskiego i czeskiego słownictwa określającego emocje proste na przykładzie pola semantycznego ‘gniew’, [w:] Paralele w rozwoju słownictwa języków słowiańskich, red. M. Basaj, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1989, s. 119-131.
 • Słownik gwary miejskiej Poznania, red. M. Gruchmanowa i B. Walczak, wyd. II z suplementem, Warszawa-Poznań 1999.
 • Wiatrowski P., Morfologiczne i leksykalne wykładniki negatywnych emocji w „Przewodniku Katolickim” z lat 1895-2005, Poznań 2010.
 • Wielki słownik języka polskiego, red. P. Żmigrodzki, http://www.wsjp.pl.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c2aebef9-e88f-4049-8a84-87f77d57c591
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.