Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 17 | 1 | 105-154

Article title

O związkach między religijnością a konstruowaniem tożsamości osobistej przez młodzież

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Religiosity and young people's construction of personal identity

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Zdaniem Eriksona (1964, 1965) ważnym elementem kształtowania dojrzałej i zintegrowanej tożsamości jest wypracowanie osobistego stosunku do religii. Celem prezentowanego badania było określenie związku między religijnością a rozwojem tożsamości w okresie adolescencji. Trzystu uczniów krakowskich gimnazjów i liceów (w tym również szkół katolickich) wypełniło Skalę Centralności Religijności Hubera oraz Kwestionariusz Stylów Tożsamości Berzonsky'ego. Wyniki potwierdziły zakładany związek pomiędzy stylem tożsamości a religijnością, definiowaną jako system konstruktów umiejscowiony w systemie osobowości jednostki. Wskaźniki religijności w większości korelowały dodatnio ze stylem informacyjnym i normatywnym oraz negatywnie ze stylem dyfuzyjno-unikającym. Przywiązywanie wagi do religii i nadawanie jej ważnej roli w życiu wiązało się z posiadaniem dojrzalszego i adaptacyjnego stylu tożsamości. Brak zainteresowania religią występował natomiast u osób, których tożsamość jest fragmentaryczna i niezintegrowana. Odnotowano pewne różnice między uczniami szkół katolickich i niekatolickich.
EN
According to Erikson (1964, 1965), developing our individual approach to religion is a very important part of our mature and integrated identity development. The aim of the present study was to determine the connection between religiosity and identity development in adolescence. 300 students of Cracow's high and junior high schools (including Catholic schools) filled in Polish versions of Huber's Centrality of Religiosity Scale and Berzonsky's Identity Style Inventory. The results confirmed the expected connection between identity styles and religiosity constructs defined as a system located in the personality of the individual. Indicators of religion correlated most positively with the normative and informational styles and negatively with the diffuse/avoidant style. Attaching weight to religion and giving it an important role in life was associated with having a more mature and adaptive identity style. Lack of interest in religion occurred in people whose identity was fragmented and nonintegrated. Some differences were noted between students of Catholic and non-Catholic schools.

Year

Volume

17

Issue

1

Pages

105-154

Physical description

Dates

published
2014

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c2af69ec-0387-4083-bf76-49fbb0c075e7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.